subtitrare 01

Mahomed, profetul evreiesc

00:00:00:- Sunet de oi?|- Da.
00:00:03:Gen „Yeehah”?
00:00:06:- Nu, nu au fost implicaþi cowboy.|- Nu, altfel ar fi fost sunete de vite.
00:00:10:Nu, ãsta e sunet de oi,|stilul North Halifax,
00:00:13:era doar o oaie ºi trei tipi drogaþi.
00:00:17:Fir-ar!
00:00:24:Am reuºit sã alung câinii.|Doriþi o ceaºcã de ceai?
00:00:31:Da, ceai, perfect. Mulþumesc.
00:00:52:- N-ai fãcut-o?|- Câinii au sfâºiat-o, trebuia s-o fac.
00:00:56:Nu putea sã supravieþuiascã|ºi evident suferea.
00:00:59:Chiar nu puteþi sã-mi gãsiþi un veterinar|în întreaga Calderdale?
00:01:03:- Deci ai fãcut-o?|- Ei bine, ãsta a fost planul.
00:01:05:- Vreþi lapte ºi za…?|- Nu. Da, nu, mulþumesc.
00:01:10:ªi da, zahãr, douã bucãþi.
00:01:13:O bucatã de zahãr. Mulþumesc.
00:01:20:ªi fãcea un zgomot, ca ºi…
00:01:23:Dumnezeu ºtie, aºa cã atunci|a trebuit s-o fac din nou,
00:01:25:fiindcã era încã în viaþã, ºi apoi…
00:01:28:pãrea bine dupã aceea.
00:01:30:- Bine, ca un mort?|- Sunt încântatã cã þi se pare amuzant.
00:01:33:- Nu ºtiu cum o faci.|- Fermierul nu a râs.
00:01:35:Ei niciodatã n-o fac, dupã tine.
00:01:40:Nu este prima datã.
00:01:42:Tipi apar pe moºie,
00:01:43:cu Dumnezeu ºtie ce în capetele lor|ºi apoi iau una.
00:01:47:Chiar? ªi ce credeþi cã fac cu ele,|când le-au luat?
00:01:52:- Le vând, le mãnâncã. Dumnezeu ºtie cum.|- Sunt oi nu porci.
00:01:55:Sunt pentru reproducere,|nu pentru mâncare.
00:01:57:Carnea e tare ca o cizmã veche.
00:01:59:Ei nu ºtiu asta, totuºi, nu?|Sunt proºti.
00:02:03:Ceea ce s-a întâmplat în continuare|a fost chiar comic. Ei bine aºa spun eu.
00:02:07:M-am întors la sediu poate de o orã,|o orã ºi jumãtate.
00:02:11:ªi apoi un alt telefon.
00:02:13:- Catherine?|- Joyce?
00:02:15:Cred cã este posibil|sã fi intrat în Zona Crepuscularã.
00:02:21:- Pare opera unui nebun.|- Nu existã leziuni externe.
00:02:26:Au fost otrãviþi.
00:02:28:Deci, bine, n-a fost chiar comic,|mai degrabã ironic, cum s-a terminat.
00:02:33:Nicky Baxter, medicul veterinar|din Bolton Brow, a reuºit sã ajungã acolo
00:02:37:mai devreme decât a anticipat,|aºa cã i-a dat oii o injecþie letalã.
00:02:41:Am crezut cã am terminat treaba,|dar Dumnezeu ºtie, nu a fost cazul.
00:02:45:Deci, oaia avea pentobarbital|curgând în tãcere prin venele sale
00:02:49:ºi ghici ce? Câinii.
00:02:53:Fie cã erau tot ãia|care au sfâºiat în primul loc
00:02:55:fie alþii, au decis sã atace.
00:02:58:Erau destule chimicale în oaie|în acest moment
00:03:01:ca sã facã KO|jumãtate din Huddersfield,
00:03:03:fãrã sã vorbim de o mânã|de corcituri sãlbatice din Ovenden.
00:03:06:Oricum, am primit un pont|despre câþiva din tipii ãºtia
00:03:09:care au furat oile din primul loc.
00:03:11:- N-aveþi omenie?|- Cu mine vorbeºti?
00:03:14:- Am vrut doar o cinã de duminicã.|- Este miercuri.
00:03:16:Pentru mama lui.|Ea începe chimioterapia luni, târfã.
00:03:21:Ascultã, creier de rahat.
00:03:23:Eu a trebuit sã-i pun capãt|suferinþei oii ãleia,
00:03:25:din cauza ta, aºa cã nu vorbi cu mine|despre nicio umanitate!
00:03:28:I-aº fi putut lãsa cu o dojenealã
00:03:30:ºi o declaraþie comunã|cã-l ajutã pe dl Cameron
00:03:32:ºi pe dna May|sã reducã cifrele infracþionalitãþii.
00:03:35:Dar au avut rezultate foarte slabe|în testul de atitudine
00:03:37:ºi atunci am simþit…
00:03:42:Ei bine, voiam sã spun miros,|dar cuvântul nu acoperã adevãrul.
00:03:45:Ar fi putut fi orice.
00:03:47:Peºte, pãsãri, spune cum vrei,|dar orice ar fi fost, era intens.
00:04:24:HAPPY VALLEY|Sezonul 2, Episodul 1
00:04:29:Traducere ºi adaptare|Robi
00:04:42:Nu te juca la PlayStation,|Ben, ceaiul e aproape gata.
00:04:45:E rândul meu, nu e un joc.
00:04:47:- Plânge?|- Carã-te.
00:04:49:John, poþi sã-i spui|sã nu-i dea drumul din nou? ªi nu înjura.
00:04:53:- Nu se deschide.|- Ai auzit ce a spus mama ta.
00:04:58:Nu scotoceºti în dulap|cu cinci minute înainte de ceai.
00:05:00:Dacã s-ar fi dezlipit când trebuia,|aº fi fãcut o turã pânã acum.
00:05:05:ªi asta a spus nu doar mama ta|ci ºi tatãl tãu.
00:05:07:- Aici e o viaþã de rahat.|- Ce þi-am spus despre înjurat?
00:05:10:Taie-i din banii de buzunar.
00:05:12:SUNT ÎN FAÞA CASEI.|VINO Sà NE ÎNTÂLNIM|SAU VOI BATE LA UªÃ.
00:05:15:Am avut un sistem corespunzãtor|ºi când s-a respectat a funcþionat.
00:05:18:- Încã mai avem.|- N-a funcþionat niciodatã, mamã.
00:05:22:Nici mãcar nu vreau ceai.
00:05:52:Ce faci aici?
00:05:53:Þi-am telefonat de 16 de ori|în ultimele cinci zile.
00:05:55:- Am lãsat mesaje, am lãsat…|- Nu poþi sã vii aici.
00:05:58:Am crezut cã ai murit!|Am crezut cã ai avut un accident.
00:06:02:ªtii, nu-mi place sã fac asta, John,
00:06:04:nu-mi place sã vin aici,|ameninþând sã bat la uºa ta,
00:06:06:dar dacã nu rãspunzi la telefoane|sau mesaje, la ce te aºtepþi?
00:06:09:Oamenii îºi vor da seama,|oamenii nu sunt proºti.
00:06:12:Uite, la muncã e o nebunie.|N-avem suficient personal.
00:06:15:Fac munca a 15 oameni,|nici mãcar nu ºtiu ce sãptãmânã este,
00:06:17:dar tu nu poþi fi aici.
00:06:19:Nu te-am vãzut de trei sãptãmâni,|nu în mod corespunzãtor.
00:06:22:ªi apoi nimic. Rahat de cinci zile.
00:06:25:Exagerezi,|dai prea mare importanþã lucrurilor.
00:06:27:- Ei bine, oamenii o vor face.|- Cine sunt oamenii ãºtia?
00:06:30:Eu!
00:06:36:Ar fi trebuit sã sun,|ar fi trebuit sã trimit un SMS. Scuze.
00:06:41:Atâta timp cât eºti în regulã.
00:06:43:Atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic.
00:06:45:Sunt bine, nu e nimic,|sunt doar încãrcat cu munca.
00:06:48:Te voi suna dimineaþa, bine?|Dimineaþa la prima orã…
00:06:51:- Ei bine, probabil sã fie dupã-amiazã.|- Mi-e dor de tine, atâta tot.
00:06:55:Te iubesc.
00:06:57:Da, te voi suna.
00:07:23:Catherine a noastrã|a avut o zi interesantã la lucru.
00:07:25:- Chiar?|- Da, ea…
00:07:29:a gãsit un cadavru.
00:07:31:Ce?
00:07:33:- A gãsit un cadavru.|- Este neobiºnuit pentru un poliþist?
00:07:37:- Nu asta fac în fiecare zi?|- Nu, nu chiar. De fapt a gãsit unul.
00:07:43:Nu cred cã ea a gãsit vreodatã|unul înainte.
00:07:47:Cu excepþia cazului|când Becky a noastrã a murit.
00:07:49:Chiar ºi atunci, de fapt,|Richard a gãsit-o.
00:07:55:Cine a fost?
00:07:57:Cred cã a fost atât de tare…|descompus,
00:08:00:cã n-au putut spune|nici mãcar ce sex a avut.
00:08:04:Te-ai mai gândit la ziua de mâine?
00:08:06:- Cred cã faci o greºealã.|- ªtim ce crezi.
00:08:09:Vei începe un nou job,|vrei sã ai mintea acolo.
00:08:12:Ãsta e tipul|care nu mã vrea de partener.
00:08:14:Antrenatã în ultimele 12 sãptãmâni,|vreau doar sã continui.
00:08:17:Uitã tot ce te-au învãþat|la ºcoala de formare,
00:08:19:fiindcã nimic din aia|nu funcþioneazã în lumea realã.
00:08:21:Nu-mi spune Catherine în faþa celorlalþi,|sunt sergent, nu doamnã.
00:08:24:Inspectorul Taylor este domnule|pânã când ai picioarele sub masã,
00:08:27:dupã aia poþi încerca sã-i spui,|ºefule.
00:08:30:Dacã nu te descurci cu el,|îi place ºerbet de lãmâie.
00:08:33:Sledge e un pic încrezut cu femeile,
00:08:35:dar dacã se apropie prea tare|încearcã sã-l îndepãrtezi delicat.
00:08:37:ªi pune-te bine cu Joyce,|ea ºtie pe toatã lumea ºi totul
00:08:40:ºi se va ocupa de tine cu rãbdare.
00:08:42:Dacã nu înþelegi ceva,|întreabã-mã pe mine,
00:08:43:întreab-o pe ea, întreabã pe oricine,
00:08:45:dar dacã primeºti un rãspuns|care nu-þi place,
00:08:46:nu întreba 20 de oameni,|ai încredere în instinctele tale.
00:08:49:În cartea mea, existã douã instincte,|lupta sau fuga.
00:08:51:ªi ºtiu pe care o ai de la modul|în care ai refuzat sã pãrãseºti
00:08:53:pivniþa fãrã mine acum 18 luni,|aºa cã ai încredere în tine.
00:08:57:Ai cartea ta inteligentã,|sau cartea ta nu-aºa-de-inteligentã,
00:08:59:aºa cum ne referim cu drag la ele.|Bunã dimineaþa, voi oameni norocoºi.
00:09:03:Avem un nou ajutor poliþist|care ni s-a atribuit astãzi.
00:09:05:Aceasta este Ann Gallagher,|unii dintre voi o cunosc deja.
00:09:07:Vreau sã vã autodepãºiþi|ca sã se simtã bine-venitã. Aºeazã-te.
00:09:11:Ann va fi cu voi astãzi.
00:09:12:- ªi eu?|- Am planuri pentru tine.
00:09:15:Eu nu sunt într-adevãr aici,|am vrut doar sã te salut.
00:09:17:Joyce, ne-am întâlnit la ea acasã.
00:09:19:Dacã ai nevoie de ceva,|sunt la recepþie.
00:09:21:- Ce planuri?|- Încheie-te înapoi ºi vei afla.
00:09:24:Vã iubesc ºi vã pãrãsesc.
00:09:26:Existã întotdeauna unul!|Bunã ziua, dle Tekele.
00:09:30:Îmi pare rãu, sergent.|La bebe îi ies dinþii.
00:09:32:În primul rând, aþi observat cã nu este|unde sã parchezi în aceastã dimineaþã,
00:09:35:fiindcã avem o echipã de investigaþie|din Hampshire (HMIT) aici.
00:09:37:Acesta se datoreazã cadavrului,|care a fost gãsit,
00:09:39:pe care eu l-am gãsit ieri.
00:09:41:Deci, implementarea voastrã,|posibil astãzi, posibil mâine,
00:09:43:posibil toatã sãptãmâna,|riscã sã fie perturbatã,
00:09:46:fiindcã existã ºanse sã fim solicitaþi
00:09:47:sã ne alãturãm echipei operative|din casã în casã.
00:09:49:Iubesc entuziasmul vostru.
00:09:53:Deci, astãzi, camerele de supraveghere|sunt o prioritate. Ale autoritãþii locale
00:09:58:ºi orice alte camere de supraveghere|private în zona imediat apropiatã.
00:10:02:Vreau sã mergeþi din casã în casã,
00:10:03:concentrându-vã înainte de toate|pe toate apartamentele,
00:10:05:orice casã cu vedere la garaj,|unde a fost descoperit cadavrul.
00:10:08:John, foloseºti inspiraþia divinã acolo,
00:10:11:- sau vei începe sã iei notiþe?|- Scuze.
00:10:14:În regulã,|avem o identificare a ADN-ului.
00:10:16:Victima este una Lynn Dewhurst,|în vârstã de 45 de ani, adresa,
00:10:20:Bateman Street 10, King Cross.
00:10:23:Condamnãri pentru acostare,|furt din magazine ºi fraudã fiscalã.
00:10:27:Mike, putem lua echipa ta|la adresa respectivã acum?
00:10:29:Asiguraþi-l, atunci voi trimite|o echipã de cercetare acolo.
00:10:32:Lynn Dewhurst?|ªtiþi cine e, nu-i aºa?
00:10:37:Dumnezeule.
00:10:42:’Neaþa.
00:10:44:Salut.
00:10:45:- ‘Neaþa.|- ‘Neaþa.
00:10:49:- Corpul ãla pe care l-aþi gãsit ieri.|- Da?
00:10:52:E mama lui Tommy Lee Royce.
00:10:56:Nu se poate.
00:10:58:Cineva de la HMIT|va dori sã discute cu dvs
00:11:01:un pic mai detailat astãzi.
00:11:03:Ar trebui sã le clarificaþi|cã aþi cunoscut-o.
00:11:06:Da.
00:11:14:Ei ºtiu de cât timp a murit?
00:11:16:Ultima datã a fost vãzutã|de 5 sau 6 sãptãmâni.
00:11:18:Ziua morþii, în acest moment,
00:11:19:nu se poate specifica decât|între acum trei ºi cinci sãptãmâni.
00:11:23:Se trimite o echipã de cercetare|la casa ei, sã vadã ce iese la ivealã.
00:11:40:Bine, oameni buni. Sunt înãuntru.
00:11:42:Pare interiorul|unui mare ceainic murdar.
00:11:46:Uitã-te la locul ãsta, Lily!|E atât de întunecat ºi deprimant.
00:11:52:Cum te descurci?
00:11:54:Pãi când m-am mutat prima datã,|aceasta a fost prima camerã…
00:12:11:Tommy.
00:12:13:Nu te ridica.
00:12:16:Mai e cineva? Scuze a fost|o glumã proastã fiindcã el s-a dus.
00:12:19:Dar, înainte de a pleca, el a fãcut|aceastã baie destul de frumoasã, Lily?
00:12:24:Da, suntem încântaþi de asta…
00:12:25:La ce te uiþi?
00:12:28:Numai…
00:12:31:Numai prostii.
00:12:35:E în regulã dacã eu…
00:12:42:stau jos?
00:12:47:Îmi place, ºi o detest.|Ce este asta?
00:12:50:Poþi opri sonorul?
00:12:53:Îmi place,|fiindcã îmi place acest ºemineu.
00:12:56:Are ceva de Jane Austin…
00:13:05:Pãreþi tulburat.
00:13:07:Bine.
00:13:11:Deci…
00:13:17:Ieri dupã-amiazã, corpul unei femei|a fost gãsit într-o zonã de pubele
00:13:22:lângã niºte apartamente|din North Halifax.
00:13:25:A fost strangulatã ºi agresatã sexual.
00:13:33:ªi ce are de-a face cu mine?
00:13:39:Un tampon cu ADN-ul luat post-mortem|a indicat faptul cã femeia moartã…
00:13:48:este mama ta.
00:14:00:Deci, niºte detectivi|vor veni sã vorbeascã cu tine…
00:14:04:Minþiþi, minþiþi.
00:14:07:Îmi pare rãu. Aº vrea sã fi minþit.
00:14:12:Niºte detectivi vor veni sã vorbeascã|cu tine, mai târziu pe parcursul zilei.
00:14:19:- ªi între timp…|- Dar… de ce…?
00:14:24:Îþi vor pune câteva întrebãri.|Despre ea, presupun.
00:14:29:Stilul ei de viaþã,|oamenii cu care ºi-a petrecut timpul,
00:14:33:cineva cãruia îi datora bani,|cineva cu care nu se înþelegea.
00:14:37:Orice care ar putea indica|cine i-ar fi fãcut aºa ceva.
00:14:41:Orice le poþi spune|care ar putea ajuta.
00:14:50:ªi între timp,
00:14:53:dacã simþi nevoia|sã vorbeºti cu cineva…
00:14:57:sunt aici.
00:14:59:ªi ºtii unde sunt.
00:15:13:Eºti bine?
00:15:25:ªtiþi, un apel telefonic.|Este politicos, atâta spun.
00:15:30:Da, ºi dvs.
00:15:38:Clare?
00:15:40:Eu sunt, Neil Ackroyd.
00:15:42:- Ne-am dus la Selby Bridge împreunã.|- Neil!
00:15:46:Ce mai faci?
00:15:48:Tu ce mai faci?
00:15:50:Nu aºa de rãu.
00:15:53:Ei bine,|cu excepþia faptului cã am întrebat
00:15:55:dupã un loc de muncã aici|de douã sãptãmâni
00:15:56:ºi niciodatã nu m-a mai anunþat.
00:15:58:Fãrã speranþã. El nu ºtie|care este calea spre dezvoltare,
00:16:00:el n-a putut organiza|o proverbialã bãutã. Aº cãuta altundeva.
00:16:04:Da, aºa trebuie sã fac, acum.
00:16:06:Dumnezeule, ºtii,|aº fi trecut ºi nu te-am recunoscut.
00:16:10:- Cum te descurci?|- ªtii tu.
00:16:13:Stai prin preajmã?
00:16:15:Da, am un mic apartament în Rawson Lane.|Nu de mult, doar de câteva luni.
00:16:19:- N-ai locuit în Queensbury?|- Ba da, am divorþat.
00:16:22:Îmi pare rãu.
00:16:23:- Da, da. ªi tu, eºti cãsãtoritã?|- Nu.
00:16:27:Nu… am avut câteva… încurcãturi.
00:16:32:Dar nu, locuiesc cu sora mea, Catherine.|Îþi aminteºti de Catherine a noastrã?
00:16:36:- Îmi amintesc de Catherine a ta.|- E cu doi ani mai mare ca noi.
00:16:40:- Am fost mereu îngrozit de ea.|- Da, ºtiu ce vrei sã spui!
00:16:47:Am crezut cã ai lucrat|pentru o societate de construcþii.
00:16:50:Da, da, am fãcut-o ani de zile, dar…
00:16:53:Am avut o perioadã un pic dificilã,
00:16:55:toate în legãturã cu divorþul|într-un fel sau altul.
00:16:58:- Nasol.|- Da, da. Încã.
00:17:01:- Îmi pare rãu sã aud asta.|- Te zdrobeºte când te loveºte.
00:17:06:M-am gândit de multe ori la tine.
00:17:07:- Da?|- Da.
00:17:10:Ocazional, m-am întrebat ce ai devenit.
00:17:15:Suntem pe Hangingroyd Street,|eu ºi Catherine a noastrã, la numãrul 29.
00:17:21:Dacã vreodatã n-ai nimic de fãcut|ºi ai chef de o ceaºcã de ceai.
00:17:24:- Lucrez puþin dar aº putea sã vin?|- Astãzi?
00:17:28:- Evident cã nu, dacã eºti ocupatã.|- Nu, nu, ar fi minunat.
00:17:33:În regulã.
00:17:37:Mai bine mã întorc.
00:17:51:Grozav, mulþumesc foarte mult. Noroc.
00:17:54:De cât timp faci munca asta?
00:17:57:Asta e prima mea zi.|M-ai întrebat de trei ori pânã acum.
00:18:07:Da, bunã.
00:18:08:John?
00:18:10:Pot sã te sun înapoi?|Sunt în mijlocul a ceva.
00:18:13:- Te voi suna înapoi, doar câteva minute.|– Bine, bine.
00:18:17:Fii sigur cã o faci.
00:18:19:Voi suna. Douã minute, bine?|Bine, pa.
00:18:23:Pa.
00:18:30:O ceaºcã de ceai?
00:18:35:Bravo noiembrie 1|pentru toþi ofiþerii de gardã.
00:18:38:Vã anunþ cã inspectorul ºef,|dl Shepherd, se apropie
00:18:41:de locaþia voastrã cu un membru|de la biroul de presã. Bravo 1 noiembrie.
00:18:44:Deci, ce ai aflat pânã acum?|Ceva interesant?
00:18:52:- Cred cã are o aventurã.|- Probabil.
00:18:54:- Mintea lui e aiurea.|- útia de la Crime sunt toþi labagii.
00:19:01:De ce nu mergem din casã în casã,|noi în „uniformã de lemn”?
00:19:03:De ce au gemut toþi când a anunþat ea?
00:19:06:Deoarece… când vin ei sã ne ajute|la munca noastrã, nu-i aºa?
00:19:09:Ei nu vin. Ei cred cã noi suntem|doar pentru a-i sprijini, dar nu-i aºa.
00:19:13:Ei stau pe fundurile lor grase|toatã ziua,
00:19:16:ºi îndoaie agrafe de birou.|Este adevãrat.
00:19:19:Acelaºi rang ca ºi noi,|plãtiþi la fel ca ºi noi,
00:19:20:noi facem toatã munca,|ei culeg toatã gloria.
00:19:23:Doar aminteºte-þi cine l-a prins|pe Spintecãtorul. Doi în uniformã.
00:19:27:ªi apropo|tu nu eºti în „uniformã de lemn”.
00:19:30:Eu sunt în „uniformã de lemn”
00:19:31:tu eºti un ofiþer|în „uniformã de plastic”.
00:19:34:Bine.
00:19:46:– Alo?|- Bunã, scuze, sunt eu.
00:19:48:Sunt foarte încãrcat sincer,
00:19:50:– n-am avut douã minute pentru mine.|- Bine.
00:19:53:Deci…
00:19:57:uite…
00:19:59:nu de aceea n-am sunat.
00:20:02:Doar cred cã treaba asta nu este|chiar ceea ce fiecare din noi
00:20:07:a crezut cã o sã fie|atunci când a început.
00:20:11:- ªtiam cã s-a întâmplat ceva.|– Nu mai vreau sã fac asta.
00:20:18:Vicky?
00:20:20:Cred cã m-am prins într-un fel,|în ultimele câteva zile.
00:20:22:Mi-a cãzut fisa.
00:20:24:- Îmi pare rãu.|– Da, pãi…
00:20:28:- ªi mie.|– Eºti bine?
00:20:34:Bine, pãi…
00:20:35:Mai am la mine ceva din lucrurile tale.
00:20:37:- Ce lucruri?|– Mãrunþiºuri,
00:20:39:lucruri pe care le-ai lãsat.|Am legitimaþia ta.
00:20:43:Aia pe care ai pierdut-o,|am gãsit-o sub pat acum câteva zile.
00:20:46:O vrei înapoi?
00:20:47:Da, da… Da, da.
00:20:48:Bine, bine, vrei sã vii s-o iei?
00:20:50:Ce, la apartamentul tãu?
00:20:52:De fapt, poate cã ar fi mai bine
00:20:54:sã ne întâlnim pe teren neutru,|într-un bar.
00:20:56:– Undeva.|- Da, da.
00:20:58:În seara asta.
00:21:00:Voi fi la „Wheels” la ora ºapte.
00:21:03:Nu ºtiu dacã pot în seara asta, depinde|la ce orã ne lasã ºeful sã plecãm.
00:21:06:– Dacã nu eºti acolo, nu voi aºtepta.|- Ce…
00:21:32:M-am gândit mult ºi bine|ºi îmi pare rãu,
00:21:34:dar concluzia e|cã trebuie sã te las sã pleci.
00:21:37:Te-am tot iertat ºi acum asta.|Am petrecut o orã sã-mi cer scuze.
00:21:41:Ei au început sã fie nepoliticoºi|ºi sã înjure, nu eu!
00:21:44:Este peretele lor! Tu le-ai distrus|grãdina cu un camion de ºapte tone!
00:21:46:Te aºteptai sã iasã|ºi sã-þi spunã mulþumesc?!
00:21:49:ªtii, doar un pic de umilinþã,|când ai fãcut aºa ceva,
00:21:54:este tot ce trebuie.
00:21:57:Ei sunt oameni obiºnuiþi,|ei sunt oameni simpatici.
00:21:58:Ei au vrut doar ca cineva|sã-ºi cearã scuze. Mãcar mã asculþi?
00:22:01:Bine, bine. Du-te la contabilitate|sã-þi iei banii de la Janice. Dã-i drumul
00:22:08:Dã-i drumul.
00:22:26:Ce mai face dna Gallagher?
00:22:31:Ea e…
00:22:43:- Aþi recunoscut-o?|- La scena crimei? Nu.
00:22:49:Faþa era dispãrutã,|putea fi un tip cunoscut.
00:22:52:Curând dupã ce am realizat|la ce mã uitam,
00:22:54:am ieºit de acolo ºi am asigurat locul.
00:22:56:Dar o ºtiaþi pe Lynn Dewhurst?
00:23:01:Da, am ºtiut-o pe Lynn.
00:23:03:Da, ea a fost mama lui Tommy Lee Royce.
00:23:10:Ce contact aþi avut cu ea?|Recent.
00:23:17:Bine, am avut recent motive
00:23:19:s-o avertizez sã stea departe|de nepotul meu.
00:23:23:Becky, fiica mea…
00:23:27:Ea e moartã, a murit,|a avut propria ei viaþã.
00:23:29:Ei bine, Tommy Lee Royce a fost…
00:23:36:El n-a fost tatãl, el a violat-o,|a violat-o pe fiica mea.
00:23:38:Nu a fost condamnat pentru ãsta,|dar asta s-a întâmplat, aºa cã…
00:23:42:Oricum, Lynn a aflat asta|în urmã cu aproximativ 18 luni,
00:23:45:cã Royce a fost tatãl biologic|al lui Ryan…
00:23:49:ªi…
00:23:51:cu patru, cinci, ºase sãptãmâni în urmã,|în Hebden,
00:23:53:Ryan a venit acasã spunând|cã o cunoscuse pe aceastã femeie,
00:23:56:aceastã femeie beatã,
00:23:57:afarã din magazin,|spunându-i cã ea era bunica lui.
00:24:01:Ea n-a fãcut nimic, dar treaba este cã,
00:24:05:existã un ordin judecãtoresc|ca Royce sã nu intre în contact cu Ryan
00:24:09:în niciun fel,|nici direct, nici indirect.
00:24:13:Aºa cã am bãtut la adresa ei cu intenþia|de a o avertiza, dar ea nu era înãuntru.
00:24:17:Sau n-a deschis uºa.
00:24:20:Aºa cã, am lãsat câteva mesaje|pe robotul ei telefonic,
00:24:23:mesaje care pot suna ameninþãtoare…|ºi pe care presupun cã aþi pus mâna.
00:24:30:Ceea ce e, presupun,|motivul pentru care suntem aici.
00:24:33:Ce-aþi spus în aceste mesaje?
00:24:36:Am avertizat-o|sã se þinã departe de el, am spus,
00:24:38:cã dacã nu stã departe de el,|o sã regrete. Am spus,
00:24:40:cã dacã se apropie undeva de Ryan|din nou, vor fi consecinþe,
00:24:43:care ar fi, fiindcã dupã cum am spus,|existã un ordin judecãtoresc.
00:24:46:ªi aþi vãzut-o pe Lynn din nou, ulterior|dupã ce aþi lãsat aceste mesaje?
00:24:50:Nu.
00:24:52:- De pe ce telefon aþi sunat-o?|- De pe fixul meu de acasã. Este blocat.
00:24:57:- Exact, când aþi lãsat aceste mesaje?|- Atunci când s-a întâmplat asta.
00:25:02:- Patru, cinci, ºase sãptãmâni în urmã.|- Puteþi fi mai specific?
00:25:12:A fost o miercuri,|când ea a vorbit cu el,
00:25:14:fiindcã el a întârziat|ºi are fotbal dupã ºcoalã miercuri,
00:25:16:aºa cã am bãtut la uºa ei ziua urmãtoare,|fiind în Bradford.
00:25:21:Am fost…
00:25:25:la un seminar de exploatare sexualã|a copiilor, în Bradford.
00:25:28:Eram pe drum ºi am trecut pe acolo,|aºa cã am bãtut la uºã.
00:25:31:Iatã, joi 14 iulie.
00:25:34:ªi apoi… am sunat-o,|nu dupã mult timp, cam la 17:30,
00:25:39:ºi apoi, din nou…
00:25:43:cam cu o orã mai târziu.
00:25:49:- Vã amintiþi de ce aþi lãsat 2 mesaje?|- Ca sã fiu sigurã.
00:25:54:Cu Lynn, nu puteai fi niciodatã sigur|cã-i ajunge la creier.
00:25:57:Creierul ei era atât de alterat|de prostii, ºi… ºi…
00:26:03:Nu ºtiu, cred cã am sperat|cã ar putea ridica telefonul a doua oarã.
00:26:09:Nu aþi avut niciun contact ulterior|cu ea?
00:26:11:M-aþi întrebat deja asta, doamnã.
00:26:15:Nu,|n-a existat niciun contact ulterior.
00:26:20:Bine.
00:26:24:Uitaþi, Catherine.|Aþi lucrat în HMIT, ºtiþi procedura.
00:26:30:Aþi lãsat mesaje de ameninþare|pe robotul ei telefonic,
00:26:33:ºi aþi gãsit corpul,|aºa cã trebuie sã vã eliminãm, atâta tot.
00:26:38:Pe moment ne uitãm la o perioadã|de 2 sãptãmâni
00:26:40:când medicul legist crede|cã a avut loc moartea lui Lynn
00:26:42:ºi el nu s-a angajat sã fie mai exact
00:26:45:având în vedere|starea în care era corpul.
00:26:47:Deci, am nevoie ca dvs sã mergeþi|sã vã uitaþi la smartphone-ul dvs,
00:26:54:agenda dvs, notesul dvs, uitaþi-vã|la lista de programãri la lucru.
00:26:58:Verificaþi-vã calendarul acasã
00:26:59:ºi întoarceþi-vã la noi|cu o contabilizare precisã,
00:27:03:o contabilizare cronologicã,
00:27:05:a ceea ce aþi fãcut din sâmbãtã 23 iulie|pânã în sâmbãtã 06 august.
00:27:14:Nu sunteþi suspectã.
00:27:18:Toatã lumea a fost suspectã|când eram în HMIT.
00:27:30:Vã mulþumesc pentru timpul acordat,|Catherine.
00:27:41:Într-un apartament în care ne-am dus,|era rahat de câine pe podea.
00:27:44:Pe covor, nu era castron,
00:27:45:ei trebuie sã fi turnat mâncarea|pentru câine direct din cutie pe podea.
00:27:49:Da, ºi ei sunt dintre cei responsabili.
00:27:52:Ei sunt cei care de fapt|îºi hrãnesc animalele de casã.
00:27:54:99,9% din timp, ãsta e genul de oameni|cu care ai de-a face.
00:27:58:Oameni care locuiesc în case|unde îþi ºtergi picioarele când pleci.
00:28:01:Ar fi bine sã te obiºnuieºti cu asta.
00:28:03:Dumnezeule. ªtiþi ce a spus detectivul|cu care sunt pereche?
00:28:06:Cel care se gândeºte la lucruri mari.
00:28:08:Aparent, Lynn Dewhurst,|n-a fost numai strangulatã de ãla.
00:28:14:A fost ºi violatã de el cu o sticlã,|o sticlã spartã.
00:28:17:A mutilat-o.
00:28:20:În interior.
00:28:25:De ce presupui cã este bãrbat?
00:28:28:Nu este atât de neobiºnuit|pe cât îþi poþi imagina.
00:28:30:Sticla nu lasã urme ADN, ºtii…
00:28:33:La viol nu este vorba despre sex,|este vorba despre putere.
00:28:35:ªi, de obicei, este un bãrbat,|ca sã fim corecþi,
00:28:37:în cazul în care tocmai|þi-am bãgat o idee greºitã în cap.
00:28:40:Existã niºte ticãloºi bolnavi acolo afarã.
00:28:43:Dar tu ºtii asta.
00:28:46:Ne vedem mâine.
00:29:07:Owen e în a ºasea|la colegiul Huddersfield.
00:29:10:El merge destul de bine,|cu siguranþã pare angajat cu totul.
00:29:14:Samantha e în mijlocul brevetului ei.
00:29:17:Cred cã e mai interesatã de feciori,|fie vorba între noi,
00:29:20:- dar, ºtii, trãim cu speranþa.|- Cât de des îi vezi?
00:29:23:Tehnic în fiecare al doilea weekend.
00:29:25:Presupun cã ajung la aceastã vârstã|ºi doresc sã facã dupã capul lor,
00:29:28:- nu-i aºa? ªtiu aºa am fãcut ºi eu.|- Da, ai fost o rebelã.
00:29:32:Ei bine, într-un fel.|Am încercat sã fiu.
00:29:35:A fost complicat.|Eu ºi Catherine a noastrã.
00:29:40:Nu ºtiu dacã ai ºtiut asta,|dar ne-a murit tata când eram mici,
00:29:44:ºi apoi a murit mama
00:29:45:când eu aveam 13 ani, Catherine 15 ani,|aºa cã…
00:29:49:totdeauna mã îndreptam spre Catherine|dacã aveam nevoie de ceva,
00:29:52:ea întotdeauna a avut grijã de mine.
00:29:54:Avem suiºurile ºi coborâºurile noastre,|dar ea este o stâncã.
00:29:56:Dacã trebuie sã-þi mai spun o datã
00:29:57:sã-þi iei motoreta în bucãþi|de pe trotuar, voi face niºte lucruri
00:30:00:cu bujiile alea,|care sã te facã sã plângi.
00:30:02:Este ceva din ce þi-am spus|ce nu pricepi?! Bun.
00:30:08:- Catherine.|- Idiotul…
00:30:09:Îþi aminteºti de Neil Ackroyd?
00:30:11:- Am fost la ºcoalã împreunã.|- Salut.
00:30:13:Iarãºi am gãsit motoreta aia|în bucãþi pe trotuar, în vecini.
00:30:17:Am dat unul de altul în Hebden,|nu ne-am mai vãzut din a cincea.
00:30:21:Foarte bine.
00:30:25:Vezi? I-am spus|sã nu dea de peretele lui Winnie.
00:30:28:Ryan!
00:30:30:Ce þi-am spus sã nu loveºti mingea|de peretele lui Winnie?
00:30:32:- Mai bine plec.|- Da.
00:30:37:- Ei bine, a fost minunat sã te vãd.|- Da.
00:30:39:Aminteºte-þi sã-mi pui numele|pe lista aia pentru o parcelã,
00:30:42:- mi-ar plãcea asta.|- Da cu siguranþã, da.
00:30:44:Voi lua bilete pentru Cinema Paradiso,|este în aceastã duminicã,
00:30:47:- chiar dupã colþ.|- Da, ar fi grozav.
00:30:49:- Catherine, Neil pleacã.|- Pa.
00:30:53:Pa!
00:30:55:Bine, pa.
00:31:22:Ce-i? Catherine?
00:31:23:- Sunt bine. Sunt doar…|- Ce?
00:31:33:Ce trebuie sã fac?
00:31:36:Am luat medalia poliþiei Reginei|pentru curaj,
00:31:39:Am fost la Palatul Buckingham|ºi am scuturat mâna femeii.
00:31:43:ªi acum ei mã acuzã
00:31:44:de strangulare ºi violarea cu o butelie|a lui Lynn Dewhurst.
00:31:46:Cine?|Violare cu o butelie?!
00:31:48:Detectiva asta Jodie Shackleton.|Are aproximativ 15 ani.
00:31:53:- Ea e fiica lui David Shackleton.|- Cine?
00:31:56:ªeful poliþiei.
00:31:57:Ghici cum ºi-a lustruit drumul sus|pe bara alunecoasã.
00:31:59:Stai puþin, ce are asta de-a face|cu Lynn Dewhurst?
00:32:02:A fost ea. Corpul gãsit de mine.
00:32:06:ªi ei nu mã acuzã,|ei încearcã sã mã elimine,
00:32:09:- dar ce gândeºte cu creieraºul ei.|- De ce? De ce tu?
00:32:15:Eu am gãsit corpul.
00:32:17:Am lãsat mesaje de ameninþare|pe robotul ei telefonic,
00:32:20:am avut un motiv.
00:32:21:Dar n-ai fãcut-o, nu-i aºa?|Nu-i aºa?
00:32:26:- Tu serios mã întrebi asta, Clare?!|- Scuze nu. Am fost… Nu.
00:32:30:- Ea doar îºi face treaba.|- Da, dar la dracu.
00:32:34:Nu, e rutinã, e procedurã.
00:32:37:- Târfa.|- Nu e distractiv sã fii în vizor.
00:32:46:- Lynn Dewhurst.|- ªtiu.
00:32:54:L-am sãrutat o datã.
00:32:58:- Pardon?|- Pe Neil. Dupã o discotecã la ºcoalã.
00:33:03:La staþia de autobuz în Selby Bridge.|Întotdeauna mi-a plãcut de el.
00:33:11:Sã comandãm de mâncare în seara asta?
00:33:48:- Am crezut cã voi întârzia.|- Nu.
00:33:52:- Este…?|- Doar dacã vrei.
00:34:03:Îmi pare rãu pentru…|Nu vreau sã crezi cã…
00:34:07:ªtii, când a început, am vrut sã spun|toate aceste lucruri. Eu doar…
00:34:15:Ei bine, trebuie sã simþi la fel.|Nu a fost, pur ºi simplu nu…
00:34:19:… s-a ridicat la nivelul promisiunilor.
00:34:20:… a devenit ceea ce am crezut cã ar fi.|Ei bine, da, dacã preferi.
00:34:24:Ei bine, eu nu aºa simt, John.
00:34:29:Pentru informarea ta eu…|Ei bine, eu sunt dezamãgitã.
00:34:34:N-ai putut aºtepta sã scapi de ea.|Am crezut cã te-ai sãturat de ea.
00:34:38:ªi trebuie sã mã mângâi cu ideea cã
00:34:41:doi ani cu mine|ºi totul te-a fãcut sã-þi dai seama
00:34:44:- cã ea nu e aºa de rea.|- Nu doar cã…
00:34:49:ªtii, e complicat.
00:34:52:Cu copiii, ºtii, trei copii.
00:34:55:Nu devine mai uºor.|Devine din ce în ce mai…
00:35:05:Am avut câteva momente bune.
00:35:08:Nu-i aºa?
00:35:11:De unde ºtii cã nu am de gând|sã-þi fac viaþa dificilã?
00:35:14:- Asta vrei?|- De ce nu?
00:35:26:Ai adus lucrurile alea?
00:35:55:Mulþumesc.
00:36:00:- Putem rãmâne prieteni.|- Sigur.
00:36:02:- Nu-i aºa?|- Sigur.
00:36:36:Bunã, iubire.
00:36:42:Pot sã mã opresc aici un pic?
00:36:48:Da, sigur cã poþi.
00:36:53:- Ce s-a întâmplat?|- Ea m-a dat afarã.
00:36:56:Lucy, de ce? Când s-a întâmplat asta?
00:36:59:Sãptãmâna trecutã.
00:37:01:Am fost la tatãl meu,|numai cã Rose s-a sãturat de mine,
00:37:04:ceea ce a fost în întregime reciproc.|Apoi am fost la un pat ºi mic dejun,
00:37:09:dar asta m-a fãcut|sã mã simt ºi mai mult de rahat.
00:37:13:Va trebui sã dormi pe canapea.
00:37:16:- E bine.|- Este?
00:37:19:- Pentru mult timp?|- Ea crede cã vrea divorþul.
00:37:22:Ea nu vrea sã vorbeascã cu mine.|Tot bat la uºã.
00:37:25:Tatãl ei a schimbat încuietorile.|Aia e casa mea!
00:37:30:- ªi el a ameninþat la telefon.|- Pãi, de ce?
00:37:34:- Ce s-a întâmplat?|- Nu s-a întâmplat nimic!
00:37:37:Ea are niºte idei prosteºti în cap.
00:37:41:- Despre ce?|- Despre mine.
00:37:43:Încã de când s-a nãscut Daisy,|ea ºi-a imaginat…
00:37:46:cãruciorul în flãcãri.
00:37:49:- ªi acum, ea s-a þãcãnit de tot.|- Ce se întâmplã?
00:37:53:Daniel va dormi pe canapea|pentru câteva nopþi.
00:37:58:Salut.
00:37:59:Salut.
00:38:06:Vrei alta?
00:38:10:Nu.
00:38:13:Nu…
00:38:17:- Nu, trebuie sã mã duc acasã.|- Eºti bine, John?
00:38:29:Probabil gripa.
00:38:45:Dumnezeule. Poate fiindcã|n-am mâncat nimic toatã ziua.
00:38:50:- ªi apoi berea.|- Hai urcã-te în maºinã.
00:38:54:- Ce e în neregulã cu mine?|- Hai urcã-te în maºinã.
00:38:56:- Am un accident vascular cerebral?|- Nu, nu.
00:39:01:- Hai urcã-te în maºinã.|- Dumnezeule, nu cred…
00:39:05:- Nu cred cã pot conduce.|- Pot sã conduc eu.
00:39:10:- Ce se întâmplã cu mine?|- Unde sunt cheile tale?
00:41:06:- ‘Neaþa. Vrei sã…?|- Nu, nu, te rog.
00:41:13:În urma întâlnirii pe care am avut-o ieri|cu ºeful adjunct al poliþiei
00:41:17:ºi inspectorii ºefi|din celelalte douã anchete,
00:41:19:s-a ajuns la concluzia|cã existã dovezi suficiente…
00:41:23:mai mult decât dovezi suficiente,|pentru a lega aceastã operaþiune
00:41:26:cu Operaþiunea Sycamore|ºi Operaþiunea Livingston.
00:41:29:Rezultatul, prin urmare,|este cã acum cãutãm un criminal în serie.
00:41:34:Ceea ce înseamnã cã,|în termeni practici
00:41:36:noi fuzionãm aceastã anchetã|cu cele douã echipe
00:41:39:uitându-ne la celelalte douã crime|ºi ancheta în ansamblu
00:41:42:vor fi acum ridicate la Cat A…|Trebuie sã ascultaþi, nu sã vorbiþi.
00:42:02:Doamnelor ºi domnilor,
00:42:04:acesta este Londra Kings Cross,|unde acest serviciu se terminã.
00:42:09:Vã rugãm asiguraþi-vã cã vã luaþi|obiectele personale cu dvs. Vã mulþumim.
00:42:58:Nu-mi vine sã cred|cã þi-au spus ceva de genul ãsta
00:43:01:astfel de prozaic.
00:43:05:- Cum altfel au de gând s-o facã?|- Este îngrozitor.
00:43:11:ªtiu cã a fost ce-a fost, dar…
00:43:15:- Ei bine, este încã mama ta, nu?|- Da. Sigur cã este.
00:43:27:Am aceastã… idee în capul meu.
00:43:35:- Mã deranjeazã.|- Ce?
00:43:41:Curva dracului!
00:43:47:Cawood.
00:43:52:Ce-i cu ea?
00:43:55:Au venit sã vorbeascã cu mine,|ieri dupã-amiazã, poliþiºtii ãia.
00:43:59:Mama a murit de cinci, ºase, ºapte|sãptãmâni, nu sunt siguri.
00:44:07:Cawood a sunat-o pe mama,|fãcând ameninþãri.
00:44:13:Mama mi-a spus,|am vorbit cu ea, plângea.
00:44:17:L-a vãzut pe Ryan în afara magazinului|în Hebden, ºi a vorbit cu el,
00:44:21:ºi i-a spus: „Eu sunt bunica ta.”
00:44:23:Asta este tot ce a spus,|”Eu sunt bunica ta,”
00:44:25:ºi apoi Cawood a sunat-o|fãcând ameninþãri.
00:44:28:- Îmi amintesc, mi-ai spus.|- Da, iatã, apoi moare, strangulatã.
00:44:34:Distrusã în interior|cu o sticlã spartã.
00:44:39:Vezi, e inteligentã, curva asta.
00:44:43:Ea face ceva de genul ãsta|ºi toatã lumea e pãcãlitã,
00:44:46:”Pãi, o femeie niciodatã nu face|ceva de genul ãsta unei alte femei.”
00:44:50:Vezi tu,|eu ºtiu cum gândeºte o curvã ca asta.
00:44:55:Le-am spus, am spus:|”Mãcar aþi interogat-o?”
00:44:58:Ei ce-au spus?
00:45:00:”Toate pistele sunt urmãrite.”|Prostii.
00:45:06:O vor ascunde, dacã este ea.|Ei vor acoperi.
00:45:12:Ea este de neatins.
00:45:18:Ea…
00:45:21:Ea…
00:45:26:Ea mi-a ruinat viaþa, ºi ea…
00:45:32:Ea este de neatins.
00:45:39:Te iubesc.
00:45:51:ªtiu.
00:45:59:E în regulã.
00:46:02:Tommy, e în regulã.
00:46:18:- Aþi vrut sã mã vedeþi?|- E un criminal în serie, este oficial.
00:46:22:Deci asta înseamnã cã am scãpat?
00:46:24:- Glumiþi.|- Chestia e…
00:46:25:Spuneþi-mi cã glumiþi.
00:46:27:Au orele precise ale morþii|la celelalte douã cazuri.
00:46:29:Deci, dacã aveþi alibi pentru alea,|puteþi sã râdeþi.
00:46:32:Sunt foarte serioasã,|nici mãcar nu mã gândesc sã râd.
00:46:34:- E rutinã, e procedurã.|- E masturbare, e lãbãrealã.
00:46:37:- Vreþi datele ºi orele?|- Nu.
00:46:39:- Sã vi le trimit prin e-mail?|- Nu.
00:46:40:Plecarea nu va face sã disparã.|Catherine, unde vã duceþi?
00:46:48:Mã duc sã mai strangulez|câteva prostituate
00:46:49:ºi sã mai bag câteva sticle sparte|acolo unde nu luceºte soarele.
00:46:52:ªtiþi cã nu e amuzant.
00:46:53:- Chiar în glumã, nu e amuzant.|- Chiar? Am crezut cã a fost hilar!
00:46:57:Catherine,|trebuie doar sã bifaþi cãsuþele!
00:46:59:S-a gândit cineva sã meargã|ºi sã vorbeascã
00:47:01:cu fetele de pe Stonyroyd Lane?|Sã le avertizeze
00:47:03:sã se urmãreascã unele pe altele,
00:47:04:sã nu meargã cu cineva|pe care nu-l ºtiu, etc, etc?
00:47:07:Da, nu, nu încã, dar vom face asta,|în mod evident.
00:47:11:- Vã voi trimite prin e-mail datele alea.|- Da, noroc cu asta, domnule.
00:47:15:Cather… sergent, e Joyce.
00:47:20:Joyce?
00:47:21:E o doamnã jos, Alison Garrs.
00:47:25:Spune cã ea este cea pe a cãrei oaie|ai scãpat-o de chin alaltãieri.
00:47:33:Vine.
00:47:39:’Neaþa.
00:47:41:Uite ce-au fãcut cu Daryl.
00:47:43:útia-s flãcãii pe care i-aþi lãsat|sã plece cu un avertisment.
00:47:47:A intrat în magazin în Havenden,|ei au început sã-l îmbrânceascã.
00:47:52:Behãind cãtre el.
00:47:55:Cere-i lui Dave sã vinã jos|ºi sã ia o declaraþie.
00:47:57:- Ãsta este delict de agresiune.|- Intraþi.
00:48:01:Hai, feciorule, noi nu muºcãm,|voi înãbuºi asta în faºã.
00:48:13:Hai.
00:48:15:Daþi-i drumul.
00:48:38:- Bunã, doamnelor.|- Bunã.
00:48:40:Bunã, Nat. Cum sunt treburile?
00:48:45:Ce ar fi sã mergeþi pe Lifeline?
00:48:49:- Nu-mi place sã merg acolo.|- Nu-i place sã meargã acolo.
00:48:52:E plin de drogaþi.
00:48:53:- Da.|- Aºa e?
00:48:55:Ei te lasã sã aºtepþi cu orele|ºi alte chestii,
00:48:58:ºi i-am spus tipului ãsta,|”Uite, dragoste, timpul costã bani.”
00:49:01:Este, ºtii, ca sã fim corecþi.
00:49:03:- Vã e foame?|- Mie mi-e mereu foame. Sunt ca o pubelã.
00:49:07:- Aºa e, e ca o pubelã.|- Aveþi grijã de voi?
00:49:12:Da, da, e bine, da.|Þin ochii pe ea.
00:49:16:De ce pun întotdeauna porumb dulce|cu ton, cine a inventat asta?
00:49:19:- Luaþi tot, hai.|- Eºti sigurã, dragã?
00:49:25:Îþi place noul meu dermatograf,|dna Cawood?
00:49:27:- Da.|- Nu e drãguþã?
00:49:29:- De unde l-ai ºparlit, Leone?|- Boots, Boots.
00:49:34:Ascultã, trebuie sã ºtiþi,|avem un ciudat prin preajmã.
00:49:38:El a ucis trei fete, femei,|una din Elland,
00:49:41:una în Brighouse|ºi alta cu douã zile în urmã în Ovenden.
00:49:45:Va fi un comunicat în dupã-amiaza asta
00:49:47:dar el þinteºte persoanele vulnerabile|ca voi. În regulã?
00:49:52:ªi el nu doar le ucide,|le face ºi niºte chestii.
00:49:56:Nu vã pot spune cu adevãrat ce,|voi lãsa asta la imaginaþia voastrã,
00:49:58:dar nu e prea distractiv,|deci trebuie sã fiþi atente, bine?
00:50:01:Trebuie sã aveþi ochi ºi în spate.|Leone, mã asculþi?
00:50:13:Oricine care vã face|sã nu vã simþiþi în largul vostru. Da?
00:50:16:Promiteþi-mi cã o sã…
00:50:25:- Cine-i ãla?|- Nu ºtiu.
00:50:37:ªi ea estimeazã|cã asta se întâmplã de luni de zile.
00:50:41:Ea crede cã s-a întâmplat|chiar înainte ca Daisy sã se fi nãscut.
00:50:45:Eu nu-i spun nimic.
00:50:46:Dacã vrea sã vorbeascã cu mine,|va vorbi cu mine.
00:50:49:Nu încep sã intervin|în cãsãtoriile altor persoane.
00:50:51:- Sigur.|- Fie cã e adevãrat fie cã nu.
00:50:53:Cu toate cã, de ce s-ar împãca?
00:50:55:Nu cred cã o va face.|Ea poate s-a înºelat.
00:50:59:Va trebui sã facem curat în dormitorul|de rezervã dacã rãmâne aici.
00:51:01:El nu va campa în camera de zi|pentru orice perioadã de timp,
00:51:04:- nu este corect faþã de Ryan, sau noi.|- Aº putea sã mã mut.
00:51:06:Tu nu te muþi.
00:51:07:Tehnic, este mai mult casa lui|decât a mea, totuºi.
00:51:11:Nu spune asta.
00:51:38:Tatã?
00:52:06:- Pot lua un biscuit, unchiule Daniel?|- Da. Aºa cred.
00:52:11:ªtii unde sunt?
00:52:12:- Vrei unul?|- Nu, mulþumesc.
00:52:15:De fapt, aº putea bea o bere,|cât timp mãtuºa Clare e plecatã.
00:52:19:De ce nu poþi sã bei bere|când mãtuºa Clare e aici?
00:52:23:Tu poþi, dar noi nu, nu-i aºa?|Fiindcã…
00:52:27:De ce?
00:52:29:Ei nu-i place.
00:52:32:De ce?
00:52:33:Ei bine…
00:52:36:Fiindcã ea…
00:52:40:- Ea e…|- E alcoolicã?
00:52:44:Ei bine, da.
00:52:47:Da, este. A fost.|Este.
00:52:53:Ce este un alcoolic?
00:53:06:Bunã.
00:53:10:Am o rezervare.
00:53:11:- Numele, vã rog?|- Drummond.
00:53:15:Frances Drummond.
00:53:23:Ai leºinat?
00:53:25:Da.
00:53:27:Stãteam la birou, dureri de cap,|fãrã pauzã de masã, ca de obicei.
00:53:33:ªi cred cã, da,|pur ºi simplu am leºinat.
00:53:37:Ei bine, atunci, munceºti prea mult.|Trebuie sã-i spui.
00:53:39:Da, va arãta foarte bine.|Tocmai am început o investigaþie majorã.
00:53:43:De ce te reþine?
00:53:46:Fiindcã, ºtii,|eu sunt singurul care ºtie
00:53:49:acest aspect particular|al telecomunicaþiilor.
00:53:53:Asta a fost una|din principalele piste ieri.
00:53:57:- Ar trebui sã mergi la doctor.|- Dacã se mai întâmplã, voi merge.
00:54:01:Arãþi palid.|La asta m-am gândit când ai intrat.
00:54:09:- Mã duc sã fac niºte cafea, vrei ºi tu?|- Da, du-te.
00:54:18:Alo?
00:54:22:Da, da, sigur, e aici.|Cine sunã?
00:54:26:E Vicky. De la Criminalisticã.
00:54:34:- Alo?|– Tocmai þi-am trimis un SMS, l-ai vãzut?
00:54:38:Nu.
00:54:40:Te rog uitã-te.
00:54:51:L-ai vãzut?
00:54:53:Ce-i ãsta?
00:54:55:Cum ai…?
00:54:58:Ce-ai fãcut, Vicky?
00:55:00:Am petrecut ultimii doi ani|gândindu-mã cu nerãbdare la un viitor.
00:55:06:O viaþã, nu de una singurã.
00:55:10:ªi acum, am aflat cã n-am nimic.
00:55:14:Am descãrcat toate contactele|de pe telefonul tãu, noaptea trecutã.
00:55:18:Tocmai dupã ce am fãcut|fotografiile alea.
00:55:22:Soþia ta, mama ta, tatãl tãu,|copiii tãi.
00:55:27:Sora ta, fratele tãu.
00:55:30:Mãtuºile tale, verii tãi.
00:55:32:Toatã lumea cu care lucrezi,|ºefii tãi, colegii tãi.
00:55:35:Toatã lumea de la clubul de rugby.|Toatã lumea de la Rotary.
00:55:39:Tipul de la care ai cumpãrat maºina,|medicul tãu,
00:55:42:dentistul tãu, profesoara de pian|al micuþei tale Amber”
00:55:46:Cineva cu care te-ai întâlnit|la conferinþe de care probabil ai uitat.
00:55:48:– Lista este nesfârºitã.|- Ce vrei?
00:55:51:Bani.
00:55:53:Numai bani.
00:55:55:Câþi?
00:55:57:1.000 de lire pe lunã.
00:56:02:– De acum înainte.|- Nu pot, nu pot, nu pot face asta.
00:56:05:Numerar, evident.
00:56:07:Nu pot, Vicky, nu pot!
00:56:08:Eu cred cã poþi,|cred cã ai fi nebun sã n-o faci.
00:56:12:Prima platã, sã spunem,|de astãzi într-o sãptãmânã?
00:56:19:Unde ne întâlnim?
00:56:23:Da, poate cã ai dori|sã te mai gândeºti.
00:56:26:Îmi dau seama cã mã joc cu focul.
00:56:30:Cu tine ca poliþist ºi totul.
00:56:33:Dar, probabil, cã poþi considera asta|ca o mãsurã, a cât de supãratã,
00:56:37:cât de mizerabilã,|cât de furioasã mã simt!
00:56:45:De asemenea îmi dau seama
00:56:46:cât de uºor ar fi|sã-i spui cuiva la servici.
00:56:50:Dar, te rog sã înþelegi cã,|dacã o faci,
00:56:53:îmi va lua literalmente secunde|sã trimit aceste imagini
00:56:57:la fiecare persoanã din agenda ta.
00:57:02:John.
00:57:12:- Nu!|- Da!
00:57:14:- În niciun caz!|- Mãnâncã rahat, Dan.
00:57:17:- Ce-ar spune bunica ta?|- Asta este ceea ce spune.
00:58:05:Traducere ºi adaptare|Robi


Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.
Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666
Contact | Notă legală | Arhivă Bucuria lui Satan / Joy of Satan Archive | Securitate și IT
© Seruah 2015 - 2017 | Spiritualitate și Satanism Spiritual, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.