subtitrare 01

Mahomed, profetul evreiesc

00:00:00:- Sunet de oi?|- Da.
00:00:03:Gen „Yeehah”?
00:00:06:- Nu, nu au fost implicaþi cowboy.|- Nu, altfel ar fi fost sunete de vite.
00:00:10:Nu, ãsta e sunet de oi,|stilul North Halifax,
00:00:13:era doar o oaie ºi trei tipi drogaþi.
00:00:17:Fir-ar!
00:00:24:Am reuºit sã alung câinii.|Doriþi o ceaºcã de ceai?
00:00:31:Da, ceai, perfect. Mulþumesc.
00:00:52:- N-ai fãcut-o?|- Câinii au sfâºiat-o, trebuia s-o fac.
00:00:56:Nu putea sã supravieþuiascã|ºi evident suferea.
00:00:59:Chiar nu puteþi sã-mi gãsiþi un veterinar|în întreaga Calderdale?
00:01:03:- Deci ai fãcut-o?|- Ei bine, ãsta a fost planul.
00:01:05:- Vreþi lapte ºi za…?|- Nu. Da, nu, mulþumesc.
00:01:10:ªi da, zahãr, douã bucãþi.
00:01:13:O bucatã de zahãr. Mulþumesc.
00:01:20:ªi fãcea un zgomot, ca ºi…
00:01:23:Dumnezeu ºtie, aºa cã atunci|a trebuit s-o fac din nou,
00:01:25:fiindcã era încã în viaþã, ºi apoi…
00:01:28:pãrea bine dupã aceea.
00:01:30:- Bine, ca un mort?|- Sunt încântatã cã þi se pare amuzant.
00:01:33:- Nu ºtiu cum o faci.|- Fermierul nu a râs.
00:01:35:Ei niciodatã n-o fac, dupã tine.
00:01:40:Nu este prima datã.
00:01:42:Tipi apar pe moºie,
00:01:43:cu Dumnezeu ºtie ce în capetele lor|ºi apoi iau una.
00:01:47:Chiar? ªi ce credeþi cã fac cu ele,|când le-au luat?
00:01:52:- Le vând, le mãnâncã. Dumnezeu ºtie cum.|- Sunt oi nu porci.
00:01:55:Sunt pentru reproducere,|nu pentru mâncare.
00:01:57:Carnea e tare ca o cizmã veche.
00:01:59:Ei nu ºtiu asta, totuºi, nu?|Sunt proºti.
00:02:03:Ceea ce s-a întâmplat în continuare|a fost chiar comic. Ei bine aºa spun eu.
00:02:07:M-am întors la sediu poate de o orã,|o orã ºi jumãtate.
00:02:11:ªi apoi un alt telefon.
00:02:13:- Catherine?|- Joyce?
00:02:15:Cred cã este posibil|sã fi intrat în Zona Crepuscularã.
00:02:21:- Pare opera unui nebun.|- Nu existã leziuni externe.
00:02:26:Au fost otrãviþi.
00:02:28:Deci, bine, n-a fost chiar comic,|mai degrabã ironic, cum s-a terminat.
00:02:33:Nicky Baxter, medicul veterinar|din Bolton Brow, a reuºit sã ajungã acolo
00:02:37:mai devreme decât a anticipat,|aºa cã i-a dat oii o injecþie letalã.
00:02:41:Am crezut cã am terminat treaba,|dar Dumnezeu ºtie, nu a fost cazul.
00:02:45:Deci, oaia avea pentobarbital|curgând în tãcere prin venele sale
00:02:49:ºi ghici ce? Câinii.
00:02:53:Fie cã erau tot ãia|care au sfâºiat în primul loc
00:02:55:fie alþii, au decis sã atace.
00:02:58:Erau destule chimicale în oaie|în acest moment
00:03:01:ca sã facã KO|jumãtate din Huddersfield,
00:03:03:fãrã sã vorbim de o mânã|de corcituri sãlbatice din Ovenden.
00:03:06:Oricum, am primit un pont|despre câþiva din tipii ãºtia
00:03:09:care au furat oile din primul loc.
00:03:11:- N-aveþi omenie?|- Cu mine vorbeºti?
00:03:14:- Am vrut doar o cinã de duminicã.|- Este miercuri.
00:03:16:Pentru mama lui.|Ea începe chimioterapia luni, târfã.
00:03:21:Ascultã, creier de rahat.
00:03:23:Eu a trebuit sã-i pun capãt|suferinþei oii ãleia,
00:03:25:din cauza ta, aºa cã nu vorbi cu mine|despre nicio umanitate!
00:03:28:I-aº fi putut lãsa cu o dojenealã
00:03:30:ºi o declaraþie comunã|cã-l ajutã pe dl Cameron
00:03:32:ºi pe dna May|sã reducã cifrele infracþionalitãþii.
00:03:35:Dar au avut rezultate foarte slabe|în testul de atitudine
00:03:37:ºi atunci am simþit…
00:03:42:Ei bine, voiam sã spun miros,|dar cuvântul nu acoperã adevãrul.
00:03:45:Ar fi putut fi orice.
00:03:47:Peºte, pãsãri, spune cum vrei,|dar orice ar fi fost, era intens.
00:04:24:HAPPY VALLEY|Sezonul 2, Episodul 1
00:04:29:Traducere ºi adaptare|Robi
00:04:42:Nu te juca la PlayStation,|Ben, ceaiul e aproape gata.
00:04:45:E rândul meu, nu e un joc.
00:04:47:- Plânge?|- Carã-te.
00:04:49:John, poþi sã-i spui|sã nu-i dea drumul din nou? ªi nu înjura.
00:04:53:- Nu se deschide.|- Ai auzit ce a spus mama ta.
00:04:58:Nu scotoceºti în dulap|cu cinci minute înainte de ceai.
00:05:00:Dacã s-ar fi dezlipit când trebuia,|aº fi fãcut o turã pânã acum.
00:05:05:ªi asta a spus nu doar mama ta|ci ºi tatãl tãu.
00:05:07:- Aici e o viaþã de rahat.|- Ce þi-am spus despre înjurat?
00:05:10:Taie-i din banii de buzunar.
00:05:12:SUNT ÎN FAÞA CASEI.|VINO Sà NE ÎNTÂLNIM|SAU VOI BATE LA UªÃ.
00:05:15:Am avut un sistem corespunzãtor|ºi când s-a respectat a funcþionat.
00:05:18:- Încã mai avem.|- N-a funcþionat niciodatã, mamã.
00:05:22:Nici mãcar nu vreau ceai.
00:05:52:Ce faci aici?
00:05:53:Þi-am telefonat de 16 de ori|în ultimele cinci zile.
00:05:55:- Am lãsat mesaje, am lãsat…|- Nu poþi sã vii aici.
00:05:58:Am crezut cã ai murit!|Am crezut cã ai avut un accident.
00:06:02:ªtii, nu-mi place sã fac asta, John,
00:06:04:nu-mi place sã vin aici,|ameninþând sã bat la uºa ta,
00:06:06:dar dacã nu rãspunzi la telefoane|sau mesaje, la ce te aºtepþi?
00:06:09:Oamenii îºi vor da seama,|oamenii nu sunt proºti.
00:06:12:Uite, la muncã e o nebunie.|N-avem suficient personal.
00:06:15:Fac munca a 15 oameni,|nici mãcar nu ºtiu ce sãptãmânã este,
00:06:17:dar tu nu poþi fi aici.
00:06:19:Nu te-am vãzut de trei sãptãmâni,|nu în mod corespunzãtor.
00:06:22:ªi apoi nimic. Rahat de cinci zile.
00:06:25:Exagerezi,|dai prea mare importanþã lucrurilor.
00:06:27:- Ei bine, oamenii o vor face.|- Cine sunt oamenii ãºtia?
00:06:30:Eu!
00:06:36:Ar fi trebuit sã sun,|ar fi trebuit sã trimit un SMS. Scuze.
00:06:41:Atâta timp cât eºti în regulã.
00:06:43:Atâta timp cât nu s-a întâmplat nimic.
00:06:45:Sunt bine, nu e nimic,|sunt doar încãrcat cu munca.
00:06:48:Te voi suna dimineaþa, bine?|Dimineaþa la prima orã…
00:06:51:- Ei bine, probabil sã fie dupã-amiazã.|- Mi-e dor de tine, atâta tot.
00:06:55:Te iubesc.
00:06:57:Da, te voi suna.
00:07:23:Catherine a noastrã|a avut o zi interesantã la lucru.
00:07:25:- Chiar?|- Da, ea…
00:07:29:a gãsit un cadavru.
00:07:31:Ce?
00:07:33:- A gãsit un cadavru.|- Este neobiºnuit pentru un poliþist?
00:07:37:- Nu asta fac în fiecare zi?|- Nu, nu chiar. De fapt a gãsit unul.
00:07:43:Nu cred cã ea a gãsit vreodatã|unul înainte.
00:07:47:Cu excepþia cazului|când Becky a noastrã a murit.
00:07:49:Chiar ºi atunci, de fapt,|Richard a gãsit-o.
00:07:55:Cine a fost?
00:07:57:Cred cã a fost atât de tare…|descompus,
00:08:00:cã n-au putut spune|nici mãcar ce sex a avut.
00:08:04:Te-ai mai gândit la ziua de mâine?
00:08:06:- Cred cã faci o greºealã.|- ªtim ce crezi.
00:08:09:Vei începe un nou job,|vrei sã ai mintea acolo.
00:08:12:Ãsta e tipul|care nu mã vrea de partener.
00:08:14:Antrenatã în ultimele 12 sãptãmâni,|vreau doar sã continui.
00:08:17:Uitã tot ce te-au învãþat|la ºcoala de formare,
00:08:19:fiindcã nimic din aia|nu funcþioneazã în lumea realã.
00:08:21:Nu-mi spune Catherine în faþa celorlalþi,|sunt sergent, nu doamnã.
00:08:24:Inspectorul Taylor este domnule|pânã când ai picioarele sub masã,
00:08:27:dupã aia poþi încerca sã-i spui,|ºefule.
00:08:30:Dacã nu te descurci cu el,|îi place ºerbet de lãmâie.
00:08:33:Sledge e un pic încrezut cu femeile,
00:08:35:dar dacã se apropie prea tare|încearcã sã-l îndepãrtezi delicat.
00:08:37:ªi pune-te bine cu Joyce,|ea ºtie pe toatã lumea ºi totul
00:08:40:ºi se va ocupa de tine cu rãbdare.
00:08:42:Dacã nu înþelegi ceva,|întreabã-mã pe mine,
00:08:43:întreab-o pe ea, întreabã pe oricine,
00:08:45:dar dacã primeºti un rãspuns|care nu-þi place,
00:08:46:nu întreba 20 de oameni,|ai încredere în instinctele tale.
00:08:49:În cartea mea, existã douã instincte,|lupta sau fuga.
00:08:51:ªi ºtiu pe care o ai de la modul|în care ai refuzat sã pãrãseºti
00:08:53:pivniþa fãrã mine acum 18 luni,|aºa cã ai încredere în tine.
00:08:57:Ai cartea ta inteligentã,|sau cartea ta nu-aºa-de-inteligentã,
00:08:59:aºa cum ne referim cu drag la ele.|Bunã dimineaþa, voi oameni norocoºi.
00:09:03:Avem un nou ajutor poliþist|care ni s-a atribuit astãzi.
00:09:05:Aceasta este Ann Gallagher,|unii dintre voi o cunosc deja.
00:09:07:Vreau sã vã autodepãºiþi|ca sã se simtã bine-venitã. Aºeazã-te.
00:09:11:Ann va fi cu voi astãzi.
00:09:12:- ªi eu?|- Am planuri pentru tine.
00:09:15:Eu nu sunt într-adevãr aici,|am vrut doar sã te salut.
00:09:17:Joyce, ne-am întâlnit la ea acasã.
00:09:19:Dacã ai nevoie de ceva,|sunt la recepþie.
00:09:21:- Ce planuri?|- Încheie-te înapoi ºi vei afla.
00:09:24:Vã iubesc ºi vã pãrãsesc.
00:09:26:Existã întotdeauna unul!|Bunã ziua, dle Tekele.
00:09:30:Îmi pare rãu, sergent.|La bebe îi ies dinþii.
00:09:32:În primul rând, aþi observat cã nu este|unde sã parchezi în aceastã dimineaþã,
00:09:35:fiindcã avem o echipã de investigaþie|din Hampshire (HMIT) aici.
00:09:37:Acesta se datoreazã cadavrului,|care a fost gãsit,
00:09:39:pe care eu l-am gãsit ieri.
00:09:41:Deci, implementarea voastrã,|posibil astãzi, posibil mâine,
00:09:43:posibil toatã sãptãmâna,|riscã sã fie perturbatã,
00:09:46:fiindcã existã ºanse sã fim solicitaþi
00:09:47:sã ne alãturãm echipei operative|din casã în casã.
00:09:49:Iubesc entuziasmul vostru.
00:09:53:Deci, astãzi, camerele de supraveghere|sunt o prioritate. Ale autoritãþii locale
00:09:58:ºi orice alte camere de supraveghere|private în zona imediat apropiatã.
00:10:02:Vreau sã mergeþi din casã în casã,
00:10:03:concentrându-vã înainte de toate|pe toate apartamentele,
00:10:05:orice casã cu vedere la garaj,|unde a fost descoperit cadavrul.
00:10:08:John, foloseºti inspiraþia divinã acolo,
00:10:11:- sau vei începe sã iei notiþe?|- Scuze.
00:10:14:În regulã,|avem o identificare a ADN-ului.
00:10:16:Victima este una Lynn Dewhurst,|în vârstã de 45 de ani, adresa,
00:10:20:Bateman Street 10, King Cross.
00:10:23:Condamnãri pentru acostare,|furt din magazine ºi fraudã fiscalã.
00:10:27:Mike, putem lua echipa ta|la adresa respectivã acum?
00:10:29:Asiguraþi-l, atunci voi trimite|o echipã de cercetare acolo.
00:10:32:Lynn Dewhurst?|ªtiþi cine e, nu-i aºa?
00:10:37:Dumnezeule.
00:10:42:’Neaþa.
00:10:44:Salut.
00:10:45:- ‘Neaþa.|- ‘Neaþa.
00:10:49:- Corpul ãla pe care l-aþi gãsit ieri.|- Da?
00:10:52:E mama lui Tommy Lee Royce.
00:10:56:Nu se poate.
00:10:58:Cineva de la HMIT|va dori sã discute cu dvs
00:11:01:un pic mai detailat astãzi.
00:11:03:Ar trebui sã le clarificaþi|cã aþi cunoscut-o.
00:11:06:Da.
00:11:14:Ei ºtiu de cât timp a murit?
00:11:16:Ultima datã a fost vãzutã|de 5 sau 6 sãptãmâni.
00:11:18:Ziua morþii, în acest moment,
00:11:19:nu se poate specifica decât|între acum trei ºi cinci sãptãmâni.
00:11:23:Se trimite o echipã de cercetare|la casa ei, sã vadã ce iese la ivealã.
00:11:40:Bine, oameni buni. Sunt înãuntru.
00:11:42:Pare interiorul|unui mare ceainic murdar.
00:11:46:Uitã-te la locul ãsta, Lily!|E atât de întunecat ºi deprimant.
00:11:52:Cum te descurci?
00:11:54:Pãi când m-am mutat prima datã,|aceasta a fost prima camerã…
00:12:11:Tommy.
00:12:13:Nu te ridica.
00:12:16:Mai e cineva? Scuze a fost|o glumã proastã fiindcã el s-a dus.
00:12:19:Dar, înainte de a pleca, el a fãcut|aceastã baie destul de frumoasã, Lily?
00:12:24:Da, suntem încântaþi de asta…
00:12:25:La ce te uiþi?
00:12:28:Numai…
00:12:31:Numai prostii.
00:12:35:E în regulã dacã eu…
00:12:42:stau jos?
00:12:47:Îmi place, ºi o detest.|Ce este asta?
00:12:50:Poþi opri sonorul?
00:12:53:Îmi place,|fiindcã îmi place acest ºemineu.
00:12:56:Are ceva de Jane Austin…
00:13:05:Pãreþi tulburat.
00:13:07:Bine.
00:13:11:Deci…
00:13:17:Ieri dupã-amiazã, corpul unei femei|a fost gãsit într-o zonã de pubele
00:13:22:lângã niºte apartamente|din North Halifax.
00:13:25:A fost strangulatã ºi agresatã sexual.
00:13:33:ªi ce are de-a face cu mine?
00:13:39:Un tampon cu ADN-ul luat post-mortem|a indicat faptul cã femeia moartã…
00:13:48:este mama ta.
00:14:00:Deci, niºte detectivi|vor veni sã vorbeascã cu tine…
00:14:04:Minþiþi, minþiþi.
00:14:07:Îmi pare rãu. Aº vrea sã fi minþit.
00:14:12:Niºte detectivi vor veni sã vorbeascã|cu tine, mai târziu pe parcursul zilei.
00:14:19:- ªi între timp…|- Dar… de ce…?
00:14:24:Îþi vor pune câteva întrebãri.|Despre ea, presupun.
00:14:29:Stilul ei de viaþã,|oamenii cu care ºi-a petrecut timpul,
00:14:33:cineva cãruia îi datora bani,|cineva cu care nu se înþelegea.
00:14:37:Orice care ar putea indica|cine i-ar fi fãcut aºa ceva.
00:14:41:Orice le poþi spune|care ar putea ajuta.
00:14:50:ªi între timp,
00:14:53:dacã simþi nevoia|sã vorbeºti cu cineva…
00:14:57:sunt aici.
00:14:59:ªi ºtii unde sunt.
00:15:13:Eºti bine?
00:15:25:ªtiþi, un apel telefonic.|Este politicos, atâta spun.
00:15:30:Da, ºi dvs.
00:15:38:Clare?
00:15:40:Eu sunt, Neil Ackroyd.
00:15:42:- Ne-am dus la Selby Bridge împreunã.|- Neil!
00:15:46:Ce mai faci?
00:15:48:Tu ce mai faci?
00:15:50:Nu aºa de rãu.
00:15:53:Ei bine,|cu excepþia faptului cã am întrebat
00:15:55:dupã un loc de muncã aici|de douã sãptãmâni
00:15:56:ºi niciodatã nu m-a mai anunþat.
00:15:58:Fãrã speranþã. El nu ºtie|care este calea spre dezvoltare,
00:16:00:el n-a putut organiza|o proverbialã bãutã. Aº cãuta altundeva.
00:16:04:Da, aºa trebuie sã fac, acum.
00:16:06:Dumnezeule, ºtii,|aº fi trecut ºi nu te-am recunoscut.
00:16:10:- Cum te descurci?|- ªtii tu.
00:16:13:Stai prin preajmã?
00:16:15:Da, am un mic apartament în Rawson Lane.|Nu de mult, doar de câteva luni.
00:16:19:- N-ai locuit în Queensbury?|- Ba da, am divorþat.
00:16:22:Îmi pare rãu.
00:16:23:- Da, da. ªi tu, eºti cãsãtoritã?|- Nu.
00:16:27:Nu… am avut câteva… încurcãturi.
00:16:32:Dar nu, locuiesc cu sora mea, Catherine.|Îþi aminteºti de Catherine a noastrã?
00:16:36:- Îmi amintesc de Catherine a ta.|- E cu doi ani mai mare ca noi.
00:16:40:- Am fost mereu îngrozit de ea.|- Da, ºtiu ce vrei sã spui!
00:16:47:Am crezut cã ai lucrat|pentru o societate de construcþii.
00:16:50:Da, da, am fãcut-o ani de zile, dar…
00:16:53:Am avut o perioadã un pic dificilã,
00:16:55:toate în legãturã cu divorþul|într-un fel sau altul.
00:16:58:- Nasol.|- Da, da. Încã.
00:17:01:- Îmi pare rãu sã aud asta.|- Te zdrobeºte când te loveºte.
00:17:06:M-am gândit de multe ori la tine.
00:17:07:- Da?|- Da.
00:17:10:Ocazional, m-am întrebat ce ai devenit.
00:17:15:Suntem pe Hangingroyd Street,|eu ºi Catherine a noastrã, la numãrul 29.
00:17:21:Dacã vreodatã n-ai nimic de fãcut|ºi ai chef de o ceaºcã de ceai.
00:17:24:- Lucrez puþin dar aº putea sã vin?|- Astãzi?
00:17:28:- Evident cã nu, dacã eºti ocupatã.|- Nu, nu, ar fi minunat.
00:17:33:În regulã.
00:17:37:Mai bine mã întorc.
00:17:51:Grozav, mulþumesc foarte mult. Noroc.
00:17:54:De cât timp faci munca asta?
00:17:57:Asta e prima mea zi.|M-ai întrebat de trei ori pânã acum.
00:18:07:Da, bunã.
00:18:08:John?
00:18:10:Pot sã te sun înapoi?|Sunt în mijlocul a ceva.
00:18:13:- Te voi suna înapoi, doar câteva minute.|– Bine, bine.
00:18:17:Fii sigur cã o faci.
00:18:19:Voi suna. Douã minute, bine?|Bine, pa.
00:18:23:Pa.
00:18:30:O ceaºcã de ceai?
00:18:35:Bravo noiembrie 1|pentru toþi ofiþerii de gardã.
00:18:38:Vã anunþ cã inspectorul ºef,|dl Shepherd, se apropie
00:18:41:de locaþia voastrã cu un membru|de la biroul de presã. Bravo 1 noiembrie.
00:18:44:Deci, ce ai aflat pânã acum?|Ceva interesant?
00:18:52:- Cred cã are o aventurã.|- Probabil.
00:18:54:- Mintea lui e aiurea.|- útia de la Crime sunt toþi labagii.
00:19:01:De ce nu mergem din casã în casã,|noi în „uniformã de lemn”?
00:19:03:De ce au gemut toþi când a anunþat ea?
00:19:06:Deoarece… când vin ei sã ne ajute|la munca noastrã, nu-i aºa?
00:19:09:Ei nu vin. Ei cred cã noi suntem|doar pentru a-i sprijini, dar nu-i aºa.
00:19:13:Ei stau pe fundurile lor grase|toatã ziua,
00:19:16:ºi îndoaie agrafe de birou.|Este adevãrat.
00:19:19:Acelaºi rang ca ºi noi,|plãtiþi la fel ca ºi noi,
00:19:20:noi facem toatã munca,|ei culeg toatã gloria.
00:19:23:Doar aminteºte-þi cine l-a prins|pe Spintecãtorul. Doi în uniformã.
00:19:27:ªi apropo|tu nu eºti în „uniformã de lemn”.
00:19:30:Eu sunt în „uniformã de lemn”
00:19:31:tu eºti un ofiþer|în „uniformã de plastic”.
00:19:34:Bine.
00:19:46:– Alo?|- Bunã, scuze, sunt eu.
00:19:48:Sunt foarte încãrcat sincer,
00:19:50:– n-am avut douã minute pentru mine.|- Bine.
00:19:53:Deci…
00:19:57:uite…
00:19:59:nu de aceea n-am sunat.
00:20:02:Doar cred cã treaba asta nu este|chiar ceea ce fiecare din noi
00:20:07:a crezut cã o sã fie|atunci când a început.
00:20:11:- ªtiam cã s-a întâmplat ceva.|– Nu mai vreau sã fac asta.
00:20:18:Vicky?
00:20:20:Cred cã m-am prins într-un fel,|în ultimele câteva zile.
00:20:22:Mi-a cãzut fisa.
00:20:24:- Îmi pare rãu.|– Da, pãi…
00:20:28:- ªi mie.|– Eºti bine?
00:20:34:Bine, pãi…
00:20:35:Mai am la mine ceva din lucrurile tale.
00:20:37:- Ce lucruri?|– Mãrunþiºuri,
00:20:39:lucruri pe care le-ai lãsat.|Am legitimaþia ta.
00:20:43:Aia pe care ai pierdut-o,|am gãsit-o sub pat acum câteva zile.
00:20:46:O vrei înapoi?
00:20:47:Da, da… Da, da.
00:20:48:Bine, bine, vrei sã vii s-o iei?
00:20:50:Ce, la apartamentul tãu?
00:20:52:De fapt, poate cã ar fi mai bine
00:20:54:sã ne întâlnim pe teren neutru,|într-un bar.
00:20:56:– Undeva.|- Da, da.
00:20:58:În seara asta.
00:21:00:Voi fi la „Wheels” la ora ºapte.
00:21:03:Nu ºtiu dacã pot în seara asta, depinde|la ce orã ne lasã ºeful sã plecãm.
00:21:06:– Dacã nu eºti acolo, nu voi aºtepta.|- Ce…
00:21:32:M-am gândit mult ºi bine|ºi îmi pare rãu,
00:21:34:dar concluzia e|cã trebuie sã te las sã pleci.
00:21:37:Te-am tot iertat ºi acum asta.|Am petrecut o orã sã-mi cer scuze.
00:21:41:Ei au început sã fie nepoliticoºi|ºi sã înjure, nu eu!
00:21:44:Este peretele lor! Tu le-ai distrus|grãdina cu un camion de ºapte tone!
00:21:46:Te aºteptai sã iasã|ºi sã-þi spunã mulþumesc?!
00:21:49:ªtii, doar un pic de umilinþã,|când ai fãcut aºa ceva,
00:21:54:este tot ce trebuie.
00:21:57:Ei sunt oameni obiºnuiþi,|ei sunt oameni simpatici.
00:21:58:Ei au vrut doar ca cineva|sã-ºi cearã scuze. Mãcar mã asculþi?
00:22:01:Bine, bine. Du-te la contabilitate|sã-þi iei banii de la Janice. Dã-i drumul
00:22:08:Dã-i drumul.
00:22:26:Ce mai face dna Gallagher?
00:22:31:Ea e…
00:22:43:- Aþi recunoscut-o?|- La scena crimei? Nu.
00:22:49:Faþa era dispãrutã,|putea fi un tip cunoscut.
00:22:52:Curând dupã ce am realizat|la ce mã uitam,
00:22:54:am ieºit de acolo ºi am asigurat locul.
00:22:56:Dar o ºtiaþi pe Lynn Dewhurst?
00:23:01:Da, am ºtiut-o pe Lynn.
00:23:03:Da, ea a fost mama lui Tommy Lee Royce.
00:23:10:Ce contact aþi avut cu ea?|Recent.
00:23:17:Bine, am avut recent motive
00:23:19:s-o avertizez sã stea departe|de nepotul meu.
00:23:23:Becky, fiica mea…
00:23:27:Ea e moartã, a murit,|a avut propria ei viaþã.
00:23:29:Ei bine, Tommy Lee Royce a fost…
00:23:36:El n-a fost tatãl, el a violat-o,|a violat-o pe fiica mea.
00:23:38:Nu a fost condamnat pentru ãsta,|dar asta s-a întâmplat, aºa cã…
00:23:42:Oricum, Lynn a aflat asta|în urmã cu aproximativ 18 luni,
00:23:45:cã Royce a fost tatãl biologic|al lui Ryan…
00:23:49:ªi…
00:23:51:cu patru, cinci, ºase sãptãmâni în urmã,|în Hebden,
00:23:53:Ryan a venit acasã spunând|cã o cunoscuse pe aceastã femeie,
00:23:56:aceastã femeie beatã,
00:23:57:afarã din magazin,|spunându-i cã ea era bunica lui.
00:24:01:Ea n-a fãcut nimic, dar treaba este cã,
00:24:05:existã un ordin judecãtoresc|ca Royce sã nu intre în contact cu Ryan
00:24:09:în niciun fel,|nici direct, nici indirect.
00:24:13:Aºa cã am bãtut la adresa ei cu intenþia|de a o avertiza, dar ea nu era înãuntru.
00:24:17:Sau n-a deschis uºa.
00:24:20:Aºa cã, am lãsat câteva mesaje|pe robotul ei telefonic,
00:24:23:mesaje care pot suna ameninþãtoare…|ºi pe care presupun cã aþi pus mâna.
00:24:30:Ceea ce e, presupun,|motivul pentru care suntem aici.
00:24:33:Ce-aþi spus în aceste mesaje?
00:24:36:Am avertizat-o|sã se þinã departe de el, am spus,
00:24:38:cã dacã nu stã departe de el,|o sã regrete. Am spus,
00:24:40:cã dacã se apropie undeva de Ryan|din nou, vor fi consecinþe,
00:24:43:care ar fi, fiindcã dupã cum am spus,|existã un ordin judecãtoresc.
00:24:46:ªi aþi vãzut-o pe Lynn din nou, ulterior|dupã ce aþi lãsat aceste mesaje?
00:24:50:Nu.
00:24:52:- De pe ce telefon aþi sunat-o?|- De pe fixul meu de acasã. Este blocat.
00:24:57:- Exact, când aþi lãsat aceste mesaje?|- Atunci când s-a întâmplat asta.
00:25:02:- Patru, cinci, ºase sãptãmâni în urmã.|- Puteþi fi mai specific?
00:25:12:A fost o miercuri,|când ea a vorbit cu el,
00:25:14:fiindcã el a întârziat|ºi are fotbal dupã ºcoalã miercuri,
00:25:16:aºa cã am bãtut la uºa ei ziua urmãtoare,|fiind în Bradford.
00:25:21:Am fost…
00:25:25:la un seminar de exploatare sexualã|a copiilor, în Bradford.
00:25:28:Eram pe drum ºi am trecut pe acolo,|aºa cã am bãtut la uºã.
00:25:31:Iatã, joi 14 iulie.
00:25:34:ªi apoi… am sunat-o,|nu dupã mult timp, cam la 17:30,
00:25:39:ºi apoi, din nou…
00:25:43:cam cu o orã mai târziu.
00:25:49:- Vã amintiþi de ce aþi lãsat 2 mesaje?|- Ca sã fiu sigurã.
00:25:54:Cu Lynn, nu puteai fi niciodatã sigur|cã-i ajunge la creier.
00:25:57:Creierul ei era atât de alterat|de prostii, ºi… ºi…
00:26:03:Nu ºtiu, cred cã am sperat|cã ar putea ridica telefonul a doua oarã.
00:26:09:Nu aþi avut niciun contact ulterior|cu ea?
00:26:11:M-aþi întrebat deja asta, doamnã.
00:26:15:Nu,|n-a existat niciun contact ulterior.
00:26:20:Bine.
00:26:24:Uitaþi, Catherine.|Aþi lucrat în HMIT, ºtiþi procedura.
00:26:30:Aþi lãsat mesaje de ameninþare|pe robotul ei telefonic,
00:26:33:ºi aþi gãsit corpul,|aºa cã trebuie sã vã eliminãm, atâta tot.
00:26:38:Pe moment ne uitãm la o perioadã|de 2 sãptãmâni
00:26:40:când medicul legist crede|cã a avut loc moartea lui Lynn
00:26:42:ºi el nu s-a angajat sã fie mai exact
00:26:45:având în vedere|starea în care era corpul.
00:26:47:Deci, am nevoie ca dvs sã mergeþi|sã vã uitaþi la smartphone-ul dvs,
00:26:54:agenda dvs, notesul dvs, uitaþi-vã|la lista de programãri la lucru.
00:26:58:Verificaþi-vã calendarul acasã
00:26:59:ºi întoarceþi-vã la noi|cu o contabilizare precisã,
00:27:03:o contabilizare cronologicã,
00:27:05:a ceea ce aþi fãcut din sâmbãtã 23 iulie|pânã în sâmbãtã 06 august.
00:27:14:Nu sunteþi suspectã.
00:27:18:Toatã lumea a fost suspectã|când eram în HMIT.
00:27:30:Vã mulþumesc pentru timpul acordat,|Catherine.
00:27:41:Într-un apartament în care ne-am dus,|era rahat de câine pe podea.
00:27:44:Pe covor, nu era castron,
00:27:45:ei trebuie sã fi turnat mâncarea|pentru câine direct din cutie pe podea.
00:27:49:Da, ºi ei sunt dintre cei responsabili.
00:27:52:Ei sunt cei care de fapt|îºi hrãnesc animalele de casã.
00:27:54:99,9% din timp, ãsta e genul de oameni|cu care ai de-a face.
00:27:58:Oameni care locuiesc în case|unde îþi ºtergi picioarele când pleci.
00:28:01:Ar fi bine sã te obiºnuieºti cu asta.
00:28:03:Dumnezeule. ªtiþi ce a spus detectivul|cu care sunt pereche?
00:28:06:Cel care se gândeºte la lucruri mari.
00:28:08:Aparent, Lynn Dewhurst,|n-a fost numai strangulatã de ãla.
00:28:14:A fost ºi violatã de el cu o sticlã,|o sticlã spartã.
00:28:17:A mutilat-o.
00:28:20:În interior.
00:28:25:De ce presupui cã este bãrbat?
00:28:28:Nu este atât de neobiºnuit|pe cât îþi poþi imagina.
00:28:30:Sticla nu lasã urme ADN, ºtii…
00:28:33:La viol nu este vorba despre sex,|este vorba despre putere.
00:28:35:ªi, de obicei, este un bãrbat,|ca sã fim corecþi,
00:28:37:în cazul în care tocmai|þi-am bãgat o idee greºitã în cap.
00:28:40:Existã niºte ticãloºi bolnavi acolo afarã.
00:28:43:Dar tu ºtii asta.
00:28:46:Ne vedem mâine.
00:29:07:Owen e în a ºasea|la colegiul Huddersfield.
00:29:10:El merge destul de bine,|cu siguranþã pare angajat cu totul.
00:29:14:Samantha e în mijlocul brevetului ei.
00:29:17:Cred cã e mai interesatã de feciori,|fie vorba între noi,
00:29:20:- dar, ºtii, trãim cu speranþa.|- Cât de des îi vezi?
00:29:23:Tehnic în fiecare al doilea weekend.
00:29:25:Presupun cã ajung la aceastã vârstã|ºi doresc sã facã dupã capul lor,
00:29:28:- nu-i aºa? ªtiu aºa am fãcut ºi eu.|- Da, ai fost o rebelã.
00:29:32:Ei bine, într-un fel.|Am încercat sã fiu.
00:29:35:A fost complicat.|Eu ºi Catherine a noastrã.
00:29:40:Nu ºtiu dacã ai ºtiut asta,|dar ne-a murit tata când eram mici,
00:29:44:ºi apoi a murit mama
00:29:45:când eu aveam 13 ani, Catherine 15 ani,|aºa cã…
00:29:49:totdeauna mã îndreptam spre Catherine|dacã aveam nevoie de ceva,
00:29:52:ea întotdeauna a avut grijã de mine.
00:29:54:Avem suiºurile ºi coborâºurile noastre,|dar ea este o stâncã.
00:29:56:Dacã trebuie sã-þi mai spun o datã
00:29:57:sã-þi iei motoreta în bucãþi|de pe trotuar, voi face niºte lucruri
00:30:00:cu bujiile alea,|care sã te facã sã plângi.
00:30:02:Este ceva din ce þi-am spus|ce nu pricepi?! Bun.
00:30:08:- Catherine.|- Idiotul…
00:30:09:Îþi aminteºti de Neil Ackroyd?
00:30:11:- Am fost la ºcoalã împreunã.|- Salut.
00:30:13:Iarãºi am gãsit motoreta aia|în bucãþi pe trotuar, în vecini.
00:30:17:Am dat unul de altul în Hebden,|nu ne-am mai vãzut din a cincea.
00:30:21:Foarte bine.
00:30:25:Vezi? I-am spus|sã nu dea de peretele lui Winnie.
00:30:28:Ryan!
00:30:30:Ce þi-am spus sã nu loveºti mingea|de peretele lui Winnie?
00:30:32:- Mai bine plec.|- Da.
00:30:37:- Ei bine, a fost minunat sã te vãd.|- Da.
00:30:39:Aminteºte-þi sã-mi pui numele|pe lista aia pentru o parcelã,
00:30:42:- mi-ar plãcea asta.|- Da cu siguranþã, da.
00:30:44:Voi lua bilete pentru Cinema Paradiso,|este în aceastã duminicã,
00:30:47:- chiar dupã colþ.|- Da, ar fi grozav.
00:30:49:- Catherine, Neil pleacã.|- Pa.
00:30:53:Pa!
00:30:55:Bine, pa.
00:31:22:Ce-i? Catherine?
00:31:23:- Sunt bine. Sunt doar…|- Ce?
00:31:33:Ce trebuie sã fac?
00:31:36:Am luat medalia poliþiei Reginei|pentru curaj,
00:31:39:Am fost la Palatul Buckingham|ºi am scuturat mâna femeii.
00:31:43:ªi acum ei mã acuzã
00:31:44:de strangulare ºi violarea cu o butelie|a lui Lynn Dewhurst.
00:31:46:Cine?|Violare cu o butelie?!
00:31:48:Detectiva asta Jodie Shackleton.|Are aproximativ 15 ani.
00:31:53:- Ea e fiica lui David Shackleton.|- Cine?
00:31:56:ªeful poliþiei.
00:31:57:Ghici cum ºi-a lustruit drumul sus|pe bara alunecoasã.
00:31:59:Stai puþin, ce are asta de-a face|cu Lynn Dewhurst?
00:32:02:A fost ea. Corpul gãsit de mine.
00:32:06:ªi ei nu mã acuzã,|ei încearcã sã mã elimine,
00:32:09:- dar ce gândeºte cu creieraºul ei.|- De ce? De ce tu?
00:32:15:Eu am gãsit corpul.
00:32:17:Am lãsat mesaje de ameninþare|pe robotul ei telefonic,
00:32:20:am avut un motiv.
00:32:21:Dar n-ai fãcut-o, nu-i aºa?|Nu-i aºa?
00:32:26:- Tu serios mã întrebi asta, Clare?!|- Scuze nu. Am fost… Nu.
00:32:30:- Ea doar îºi face treaba.|- Da, dar la dracu.
00:32:34:Nu, e rutinã, e procedurã.
00:32:37:- Târfa.|- Nu e distractiv sã fii în vizor.
00:32:46:- Lynn Dewhurst.|- ªtiu.
00:32:54:L-am sãrutat o datã.
00:32:58:- Pardon?|- Pe Neil. Dupã o discotecã la ºcoalã.
00:33:03:La staþia de autobuz în Selby Bridge.|Întotdeauna mi-a plãcut de el.
00:33:11:Sã comandãm de mâncare în seara asta?
00:33:48:- Am crezut cã voi întârzia.|- Nu.
00:33:52:- Este…?|- Doar dacã vrei.
00:34:03:Îmi pare rãu pentru…|Nu vreau sã crezi cã…
00:34:07:ªtii, când a început, am vrut sã spun|toate aceste lucruri. Eu doar…
00:34:15:Ei bine, trebuie sã simþi la fel.|Nu a fost, pur ºi simplu nu…
00:34:19:… s-a ridicat la nivelul promisiunilor.
00:34:20:… a devenit ceea ce am crezut cã ar fi.|Ei bine, da, dacã preferi.
00:34:24:Ei bine, eu nu aºa simt, John.
00:34:29:Pentru informarea ta eu…|Ei bine, eu sunt dezamãgitã.
00:34:34:N-ai putut aºtepta sã scapi de ea.|Am crezut cã te-ai sãturat de ea.
00:34:38:ªi trebuie sã mã mângâi cu ideea cã
00:34:41:doi ani cu mine|ºi totul te-a fãcut sã-þi dai seama
00:34:44:- cã ea nu e aºa de rea.|- Nu doar cã…
00:34:49:ªtii, e complicat.
00:34:52:Cu copiii, ºtii, trei copii.
00:34:55:Nu devine mai uºor.|Devine din ce în ce mai…
00:35:05:Am avut câteva momente bune.
00:35:08:Nu-i aºa?
00:35:11:De unde ºtii cã nu am de gând|sã-þi fac viaþa dificilã?
00:35:14:- Asta vrei?|- De ce nu?
00:35:26:Ai adus lucrurile alea?
00:35:55:Mulþumesc.
00:36:00:- Putem rãmâne prieteni.|- Sigur.
00:36:02:- Nu-i aºa?|- Sigur.
00:36:36:Bunã, iubire.
00:36:42:Pot sã mã opresc aici un pic?
00:36:48:Da, sigur cã poþi.
00:36:53:- Ce s-a întâmplat?|- Ea m-a dat afarã.
00:36:56:Lucy, de ce? Când s-a întâmplat asta?
00:36:59:Sãptãmâna trecutã.
00:37:01:Am fost la tatãl meu,|numai cã Rose s-a sãturat de mine,
00:37:04:ceea ce a fost în întregime reciproc.|Apoi am fost la un pat ºi mic dejun,
00:37:09:dar asta m-a fãcut|sã mã simt ºi mai mult de rahat.
00:37:13:Va trebui sã dormi pe canapea.
00:37:16:- E bine.|- Este?
00:37:19:- Pentru mult timp?|- Ea crede cã vrea divorþul.
00:37:22:Ea nu vrea sã vorbeascã cu mine.|Tot bat la uºã.
00:37:25:Tatãl ei a schimbat încuietorile.|Aia e casa mea!
00:37:30:- ªi el a ameninþat la telefon.|- Pãi, de ce?
00:37:34:- Ce s-a întâmplat?|- Nu s-a întâmplat nimic!
00:37:37:Ea are niºte idei prosteºti în cap.
00:37:41:- Despre ce?|- Despre mine.
00:37:43:Încã de când s-a nãscut Daisy,|ea ºi-a imaginat…
00:37:46:cãruciorul în flãcãri.
00:37:49:- ªi acum, ea s-a þãcãnit de tot.|- Ce se întâmplã?
00:37:53:Daniel va dormi pe canapea|pentru câteva nopþi.
00:37:58:Salut.
00:37:59:Salut.
00:38:06:Vrei alta?
00:38:10:Nu.
00:38:13:Nu…
00:38:17:- Nu, trebuie sã mã duc acasã.|- Eºti bine, John?
00:38:29:Probabil gripa.
00:38:45:Dumnezeule. Poate fiindcã|n-am mâncat nimic toatã ziua.
00:38:50:- ªi apoi berea.|- Hai urcã-te în maºinã.
00:38:54:- Ce e în neregulã cu mine?|- Hai urcã-te în maºinã.
00:38:56:- Am un accident vascular cerebral?|- Nu, nu.
00:39:01:- Hai urcã-te în maºinã.|- Dumnezeule, nu cred…
00:39:05:- Nu cred cã pot conduce.|- Pot sã conduc eu.
00:39:10:- Ce se întâmplã cu mine?|- Unde sunt cheile tale?
00:41:06:- ‘Neaþa. Vrei sã…?|- Nu, nu, te rog.
00:41:13:În urma întâlnirii pe care am avut-o ieri|cu ºeful adjunct al poliþiei
00:41:17:ºi inspectorii ºefi|din celelalte douã anchete,
00:41:19:s-a ajuns la concluzia|cã existã dovezi suficiente…
00:41:23:mai mult decât dovezi suficiente,|pentru a lega aceastã operaþiune
00:41:26:cu Operaþiunea Sycamore|ºi Operaþiunea Livingston.
00:41:29:Rezultatul, prin urmare,|este cã acum cãutãm un criminal în serie.
00:41:34:Ceea ce înseamnã cã,|în termeni practici
00:41:36:noi fuzionãm aceastã anchetã|cu cele douã echipe
00:41:39:uitându-ne la celelalte douã crime|ºi ancheta în ansamblu
00:41:42:vor fi acum ridicate la Cat A…|Trebuie sã ascultaþi, nu sã vorbiþi.
00:42:02:Doamnelor ºi domnilor,
00:42:04:acesta este Londra Kings Cross,|unde acest serviciu se terminã.
00:42:09:Vã rugãm asiguraþi-vã cã vã luaþi|obiectele personale cu dvs. Vã mulþumim.
00:42:58:Nu-mi vine sã cred|cã þi-au spus ceva de genul ãsta
00:43:01:astfel de prozaic.
00:43:05:- Cum altfel au de gând s-o facã?|- Este îngrozitor.
00:43:11:ªtiu cã a fost ce-a fost, dar…
00:43:15:- Ei bine, este încã mama ta, nu?|- Da. Sigur cã este.
00:43:27:Am aceastã… idee în capul meu.
00:43:35:- Mã deranjeazã.|- Ce?
00:43:41:Curva dracului!
00:43:47:Cawood.
00:43:52:Ce-i cu ea?
00:43:55:Au venit sã vorbeascã cu mine,|ieri dupã-amiazã, poliþiºtii ãia.
00:43:59:Mama a murit de cinci, ºase, ºapte|sãptãmâni, nu sunt siguri.
00:44:07:Cawood a sunat-o pe mama,|fãcând ameninþãri.
00:44:13:Mama mi-a spus,|am vorbit cu ea, plângea.
00:44:17:L-a vãzut pe Ryan în afara magazinului|în Hebden, ºi a vorbit cu el,
00:44:21:ºi i-a spus: „Eu sunt bunica ta.”
00:44:23:Asta este tot ce a spus,|”Eu sunt bunica ta,”
00:44:25:ºi apoi Cawood a sunat-o|fãcând ameninþãri.
00:44:28:- Îmi amintesc, mi-ai spus.|- Da, iatã, apoi moare, strangulatã.
00:44:34:Distrusã în interior|cu o sticlã spartã.
00:44:39:Vezi, e inteligentã, curva asta.
00:44:43:Ea face ceva de genul ãsta|ºi toatã lumea e pãcãlitã,
00:44:46:”Pãi, o femeie niciodatã nu face|ceva de genul ãsta unei alte femei.”
00:44:50:Vezi tu,|eu ºtiu cum gândeºte o curvã ca asta.
00:44:55:Le-am spus, am spus:|”Mãcar aþi interogat-o?”
00:44:58:Ei ce-au spus?
00:45:00:”Toate pistele sunt urmãrite.”|Prostii.
00:45:06:O vor ascunde, dacã este ea.|Ei vor acoperi.
00:45:12:Ea este de neatins.
00:45:18:Ea…
00:45:21:Ea…
00:45:26:Ea mi-a ruinat viaþa, ºi ea…
00:45:32:Ea este de neatins.
00:45:39:Te iubesc.
00:45:51:ªtiu.
00:45:59:E în regulã.
00:46:02:Tommy, e în regulã.
00:46:18:- Aþi vrut sã mã vedeþi?|- E un criminal în serie, este oficial.
00:46:22:Deci asta înseamnã cã am scãpat?
00:46:24:- Glumiþi.|- Chestia e…
00:46:25:Spuneþi-mi cã glumiþi.
00:46:27:Au orele precise ale morþii|la celelalte douã cazuri.
00:46:29:Deci, dacã aveþi alibi pentru alea,|puteþi sã râdeþi.
00:46:32:Sunt foarte serioasã,|nici mãcar nu mã gândesc sã râd.
00:46:34:- E rutinã, e procedurã.|- E masturbare, e lãbãrealã.
00:46:37:- Vreþi datele ºi orele?|- Nu.
00:46:39:- Sã vi le trimit prin e-mail?|- Nu.
00:46:40:Plecarea nu va face sã disparã.|Catherine, unde vã duceþi?
00:46:48:Mã duc sã mai strangulez|câteva prostituate
00:46:49:ºi sã mai bag câteva sticle sparte|acolo unde nu luceºte soarele.
00:46:52:ªtiþi cã nu e amuzant.
00:46:53:- Chiar în glumã, nu e amuzant.|- Chiar? Am crezut cã a fost hilar!
00:46:57:Catherine,|trebuie doar sã bifaþi cãsuþele!
00:46:59:S-a gândit cineva sã meargã|ºi sã vorbeascã
00:47:01:cu fetele de pe Stonyroyd Lane?|Sã le avertizeze
00:47:03:sã se urmãreascã unele pe altele,
00:47:04:sã nu meargã cu cineva|pe care nu-l ºtiu, etc, etc?
00:47:07:Da, nu, nu încã, dar vom face asta,|în mod evident.
00:47:11:- Vã voi trimite prin e-mail datele alea.|- Da, noroc cu asta, domnule.
00:47:15:Cather… sergent, e Joyce.
00:47:20:Joyce?
00:47:21:E o doamnã jos, Alison Garrs.
00:47:25:Spune cã ea este cea pe a cãrei oaie|ai scãpat-o de chin alaltãieri.
00:47:33:Vine.
00:47:39:’Neaþa.
00:47:41:Uite ce-au fãcut cu Daryl.
00:47:43:útia-s flãcãii pe care i-aþi lãsat|sã plece cu un avertisment.
00:47:47:A intrat în magazin în Havenden,|ei au început sã-l îmbrânceascã.
00:47:52:Behãind cãtre el.
00:47:55:Cere-i lui Dave sã vinã jos|ºi sã ia o declaraþie.
00:47:57:- Ãsta este delict de agresiune.|- Intraþi.
00:48:01:Hai, feciorule, noi nu muºcãm,|voi înãbuºi asta în faºã.
00:48:13:Hai.
00:48:15:Daþi-i drumul.
00:48:38:- Bunã, doamnelor.|- Bunã.
00:48:40:Bunã, Nat. Cum sunt treburile?
00:48:45:Ce ar fi sã mergeþi pe Lifeline?
00:48:49:- Nu-mi place sã merg acolo.|- Nu-i place sã meargã acolo.
00:48:52:E plin de drogaþi.
00:48:53:- Da.|- Aºa e?
00:48:55:Ei te lasã sã aºtepþi cu orele|ºi alte chestii,
00:48:58:ºi i-am spus tipului ãsta,|”Uite, dragoste, timpul costã bani.”
00:49:01:Este, ºtii, ca sã fim corecþi.
00:49:03:- Vã e foame?|- Mie mi-e mereu foame. Sunt ca o pubelã.
00:49:07:- Aºa e, e ca o pubelã.|- Aveþi grijã de voi?
00:49:12:Da, da, e bine, da.|Þin ochii pe ea.
00:49:16:De ce pun întotdeauna porumb dulce|cu ton, cine a inventat asta?
00:49:19:- Luaþi tot, hai.|- Eºti sigurã, dragã?
00:49:25:Îþi place noul meu dermatograf,|dna Cawood?
00:49:27:- Da.|- Nu e drãguþã?
00:49:29:- De unde l-ai ºparlit, Leone?|- Boots, Boots.
00:49:34:Ascultã, trebuie sã ºtiþi,|avem un ciudat prin preajmã.
00:49:38:El a ucis trei fete, femei,|una din Elland,
00:49:41:una în Brighouse|ºi alta cu douã zile în urmã în Ovenden.
00:49:45:Va fi un comunicat în dupã-amiaza asta
00:49:47:dar el þinteºte persoanele vulnerabile|ca voi. În regulã?
00:49:52:ªi el nu doar le ucide,|le face ºi niºte chestii.
00:49:56:Nu vã pot spune cu adevãrat ce,|voi lãsa asta la imaginaþia voastrã,
00:49:58:dar nu e prea distractiv,|deci trebuie sã fiþi atente, bine?
00:50:01:Trebuie sã aveþi ochi ºi în spate.|Leone, mã asculþi?
00:50:13:Oricine care vã face|sã nu vã simþiþi în largul vostru. Da?
00:50:16:Promiteþi-mi cã o sã…
00:50:25:- Cine-i ãla?|- Nu ºtiu.
00:50:37:ªi ea estimeazã|cã asta se întâmplã de luni de zile.
00:50:41:Ea crede cã s-a întâmplat|chiar înainte ca Daisy sã se fi nãscut.
00:50:45:Eu nu-i spun nimic.
00:50:46:Dacã vrea sã vorbeascã cu mine,|va vorbi cu mine.
00:50:49:Nu încep sã intervin|în cãsãtoriile altor persoane.
00:50:51:- Sigur.|- Fie cã e adevãrat fie cã nu.
00:50:53:Cu toate cã, de ce s-ar împãca?
00:50:55:Nu cred cã o va face.|Ea poate s-a înºelat.
00:50:59:Va trebui sã facem curat în dormitorul|de rezervã dacã rãmâne aici.
00:51:01:El nu va campa în camera de zi|pentru orice perioadã de timp,
00:51:04:- nu este corect faþã de Ryan, sau noi.|- Aº putea sã mã mut.
00:51:06:Tu nu te muþi.
00:51:07:Tehnic, este mai mult casa lui|decât a mea, totuºi.
00:51:11:Nu spune asta.
00:51:38:Tatã?
00:52:06:- Pot lua un biscuit, unchiule Daniel?|- Da. Aºa cred.
00:52:11:ªtii unde sunt?
00:52:12:- Vrei unul?|- Nu, mulþumesc.
00:52:15:De fapt, aº putea bea o bere,|cât timp mãtuºa Clare e plecatã.
00:52:19:De ce nu poþi sã bei bere|când mãtuºa Clare e aici?
00:52:23:Tu poþi, dar noi nu, nu-i aºa?|Fiindcã…
00:52:27:De ce?
00:52:29:Ei nu-i place.
00:52:32:De ce?
00:52:33:Ei bine…
00:52:36:Fiindcã ea…
00:52:40:- Ea e…|- E alcoolicã?
00:52:44:Ei bine, da.
00:52:47:Da, este. A fost.|Este.
00:52:53:Ce este un alcoolic?
00:53:06:Bunã.
00:53:10:Am o rezervare.
00:53:11:- Numele, vã rog?|- Drummond.
00:53:15:Frances Drummond.
00:53:23:Ai leºinat?
00:53:25:Da.
00:53:27:Stãteam la birou, dureri de cap,|fãrã pauzã de masã, ca de obicei.
00:53:33:ªi cred cã, da,|pur ºi simplu am leºinat.
00:53:37:Ei bine, atunci, munceºti prea mult.|Trebuie sã-i spui.
00:53:39:Da, va arãta foarte bine.|Tocmai am început o investigaþie majorã.
00:53:43:De ce te reþine?
00:53:46:Fiindcã, ºtii,|eu sunt singurul care ºtie
00:53:49:acest aspect particular|al telecomunicaþiilor.
00:53:53:Asta a fost una|din principalele piste ieri.
00:53:57:- Ar trebui sã mergi la doctor.|- Dacã se mai întâmplã, voi merge.
00:54:01:Arãþi palid.|La asta m-am gândit când ai intrat.
00:54:09:- Mã duc sã fac niºte cafea, vrei ºi tu?|- Da, du-te.
00:54:18:Alo?
00:54:22:Da, da, sigur, e aici.|Cine sunã?
00:54:26:E Vicky. De la Criminalisticã.
00:54:34:- Alo?|– Tocmai þi-am trimis un SMS, l-ai vãzut?
00:54:38:Nu.
00:54:40:Te rog uitã-te.
00:54:51:L-ai vãzut?
00:54:53:Ce-i ãsta?
00:54:55:Cum ai…?
00:54:58:Ce-ai fãcut, Vicky?
00:55:00:Am petrecut ultimii doi ani|gândindu-mã cu nerãbdare la un viitor.
00:55:06:O viaþã, nu de una singurã.
00:55:10:ªi acum, am aflat cã n-am nimic.
00:55:14:Am descãrcat toate contactele|de pe telefonul tãu, noaptea trecutã.
00:55:18:Tocmai dupã ce am fãcut|fotografiile alea.
00:55:22:Soþia ta, mama ta, tatãl tãu,|copiii tãi.
00:55:27:Sora ta, fratele tãu.
00:55:30:Mãtuºile tale, verii tãi.
00:55:32:Toatã lumea cu care lucrezi,|ºefii tãi, colegii tãi.
00:55:35:Toatã lumea de la clubul de rugby.|Toatã lumea de la Rotary.
00:55:39:Tipul de la care ai cumpãrat maºina,|medicul tãu,
00:55:42:dentistul tãu, profesoara de pian|al micuþei tale Amber”
00:55:46:Cineva cu care te-ai întâlnit|la conferinþe de care probabil ai uitat.
00:55:48:– Lista este nesfârºitã.|- Ce vrei?
00:55:51:Bani.
00:55:53:Numai bani.
00:55:55:Câþi?
00:55:57:1.000 de lire pe lunã.
00:56:02:– De acum înainte.|- Nu pot, nu pot, nu pot face asta.
00:56:05:Numerar, evident.
00:56:07:Nu pot, Vicky, nu pot!
00:56:08:Eu cred cã poþi,|cred cã ai fi nebun sã n-o faci.
00:56:12:Prima platã, sã spunem,|de astãzi într-o sãptãmânã?
00:56:19:Unde ne întâlnim?
00:56:23:Da, poate cã ai dori|sã te mai gândeºti.
00:56:26:Îmi dau seama cã mã joc cu focul.
00:56:30:Cu tine ca poliþist ºi totul.
00:56:33:Dar, probabil, cã poþi considera asta|ca o mãsurã, a cât de supãratã,
00:56:37:cât de mizerabilã,|cât de furioasã mã simt!
00:56:45:De asemenea îmi dau seama
00:56:46:cât de uºor ar fi|sã-i spui cuiva la servici.
00:56:50:Dar, te rog sã înþelegi cã,|dacã o faci,
00:56:53:îmi va lua literalmente secunde|sã trimit aceste imagini
00:56:57:la fiecare persoanã din agenda ta.
00:57:02:John.
00:57:12:- Nu!|- Da!
00:57:14:- În niciun caz!|- Mãnâncã rahat, Dan.
00:57:17:- Ce-ar spune bunica ta?|- Asta este ceea ce spune.
00:58:05:Traducere ºi adaptare|Robi


Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.

Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666

Donează acum pentru adevăr / Make a donation for Truth!

Română:

România: cetăţeni ţinuţi în tortură continuă, privarea de apă, mâncare, bani, oportunităţi, exploatare.

Donează acum pentru promovarea adevărului, cât mai puțin alterat. Eu pot face cu 5€ ceea ce alții nu au reușit să construiască cu 500€. Cu 50€, ceea ce alții nu au reușit cu 5.000€ iar cu 5.000€ ceea ce alții nu au reușit cu 500.000€. Pot spune că, tot ceea ce am construit nu a costat mai mult de 200€, din 2015 până acum și mereu am căutat adevărul, fără iluzii. Ceea ce alții încearcă să șteargă, cenzureze sau altereze, investind zeci de mii de euro frecvent pentru realizarea acestui fapt a fost construit cu mai puțin de 200€.

Dorința puternică de adevăr și dreptate a rupt blocajul banilor.

Întotdeauna au existat escrocii și aceia ce te iluzionează și sclavesc sau își vând minciunile și primesc sume imense de bani, ce constau în zeci de mii, sute de mii, milioane de euro. Iar ei au un interes să ascundă adevărul, altfel, afacerile lor nu vor mai functiona iar aceia ce își doresc adevăr și justiție reală, sunt privați de orice.

Poți dona, în interesul științei, cercetării și în primul rând, în interesul aflării adevărului, în contul de Bitcoin:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

English:

Romania: Torture on Citizenship, Deprivation of Aqua, Food, Money, Rights, Oppurtunities, Exploit.

Donate now for promote the truth. I can build or make, with 5€ what others did not succeed with 5000€. I can say that everything that we built by me, did not cost more than 200 €, from 2015 until now, and we have always looked for the truth without any illusions. What others try to delete, censor or alter, investing tens of thousands of euros € frequently to delete this was built with less than 200 €, like seruah.com website or all of my work.

The strong desire for truth and justice broke the money lock. I can, without money!

There have always been scammers and those who delude you and enslaved you or sell their lies and receive huge amounts of money for their lies, consisting of tens of thousands, hundreds of thousands, millions of euros. And they have an interest in hiding the truth, otherwise their lies will no longer work, and those who want real truth and justice are deprived of anything.

You can donate, in the interest of science, research and, first of all, in the interest of Truth, Freedom and Justice in the Bitcoin account:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

Abonează-te

Scrie, în căsuța de mai jos, adresa ta de eMail pentru a te abona la cele mai recente articole publicate. Pentru ca abonarea să fie validă, trebuie s-o confirmi, printr-un click pe legătura primită pe adresa de eMail furnizată. Te poți dezabona oricând dorești. Adresa ta de eMail sau datele furnizate prin intermediul acestui formular, sunt strict confidențiale și îmi iau angajamentul să nu le împărtășesc nimănui.

Email *

Contact | Notă informativă şi termeni şi condiţii
© Seruah 2015 - 2019 | Spiritualitate Antică, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.
♆ Mișcare de rezistența pentru protejarea naturaleții și demnității umane. "Cunoașterea înseamnă prin ea însăși libertate și putere." ♆
✪ Libertatea Sufletului înseamnă Libertatea de Exprimare şi vice-versa, altfel, sufletul nu se poate manifesta. ✪