subtitrare 02

Mahomed, profetul evreiesc

00:00:40:Acest lucru ar putea pãrea un basm,
00:00:42:s-ar putea sã te facã sã râzi.
00:00:46:Veþi spune cã ceva atât de ciudat|este imposibil.
00:01:28:Dar aceasta este cu siguranþã|povestea mamei mele.
00:01:35:Persoana de care mama mea s-a îndrãgostit,
00:01:38:a fost un om-lup.
00:02:05:Mama mea a fost studentã la o universitate|naþionalã de la periferia Tokyoului.
00:02:11:Bursa i-a acoperit taxele ºcolarizarii.
00:02:13:ºi în acelaºi timp lucra part-time|pentru cheltuielile de zi cu zi.
00:02:20:Cei ce sunt apreciaþi pentru|cunoºtintele lor în lumea asta,
00:02:23:mai mult ca sigur au o vastã cunoaºtere,|nu numai în propriul domeniu,
00:02:25:dar ºi în diverse alte domenii.
00:02:28:Cât despre adevãr, bunãtate, frumuseþe,
00:02:30:aceºtia nu au avut nicio informaþie despre Areté.
00:02:33:Într-o dimineaþã de varã, mama mea l-a vãzut pe tata pentru prima datã.
00:02:38:Purta un tricou cu un guler larg
00:02:40:luând notiþe fãrã un manual, doar un caiet.
00:02:45:Ea credea cã el este diferit de ceilalþi studenþi.
00:03:10:Te rog aºteaptã.
00:03:16:Acesta este biletul de participare.
00:03:18:Dacã nu-l semnezi ºi-l inapoiezi nu vei fi pus prezent.
00:03:21:ªi…
00:03:22:Eu…
00:03:23:Nu sunt un student aici.
00:03:25:Poftim?
00:03:26:Dacã sunt în plus nu am sã mai vin.
00:03:59:Cine-i ãla?
00:04:07:Te rog aºteaptã.
00:04:11:Nu ºtiu daca eºti un student sau nu,
00:04:14:dar la acel curs nu ai avut o carte, aºa cã m-am gândit cã îþi va fi un pic cam greu sã studiezi..
00:04:19:De ce nu o împãrþim pe a mea?
00:04:32:Bine aþi venit.
00:04:34:Va fi gata pânã vineri.
00:04:36:Vã mulþumim cã aþi trecut pe aici.
00:04:38:Ne pare rãu pentru aºteptare.
00:04:41:Bine aþi venit.
00:05:26:Sã fim atenþi cu aceasta.
00:05:36:Vino, pe aici.
00:05:39:Unde ar trebui sã pun asta?
00:05:50:Cuminte, cuminte. Intraþi.
00:05:52:Aici, vino.
00:05:53:Cele trei declaraþii din acest studiu au fost ale poetului Meletus,
00:05:57:un om important, cu forþa politicã puternicã numit Anytus,
00:06:00:ºi sofistul Lycon.
00:06:04:Reprezentantul a fost Melutus, dar Anytus a fost cel din spatele urmãririi penale.
00:06:31:Ce faci pentru a te distra?
00:06:34:Ce fel de mâncare îþi place?
00:06:36:Ce fel de persoanã iubeºti?
00:06:41:De ce te numeºti “Hana”?
00:06:44:Numele meu?
00:06:45:Da.
00:06:47:Când m-am nãscut florile cosmos din curtea din spate au înflorit.
00:06:51:Ei nu le-au plantat, ci înfloreau în mod natural.
00:06:55:Când tatãl meu le-a vãzut imediat s-a gândit:
00:06:58:“Îmi voi creºte copilul ca sã aibã un zâmbet frumos ca o floare, care nu va dispãrea.
00:07:02:Fie cã se va confrunta cu dificultãþi sau suferinþe,
00:07:04:vom zâmbi orice ar fi,
00:07:07:atunci vom putea depãºi aproape orice.”
00:07:14:De aceea, la înmormântarea tatãlui meu, am zâmbit tot timpul.
00:07:19:Rudele mele s-au gândit “ce imprudenþã”.
00:07:21:Asta m-a fãcut sã mã simt foarte supãratã.
00:07:27:Dar… poate chiar a fost o imprundenþã…
00:07:31:Nu, nu a fost.
00:07:36:Mã bucur.
00:08:05:Sunt aceleaºi apartamente multi-unitate, dar fiecare este diferit în interior.
00:08:09:Sunt case cu bani, ºi case fãrã bani,
00:08:12:case cu o familie numeroasã, ºi case cu o singurã persoanã,
00:08:16:case cu copii, ºi case cu bãtrâni.
00:08:31:Ar fi frumos sã am o casã.
00:08:34:Sã spun “Sunt acasã” când ajung.
00:08:36:Sã-þi scoþi pantofii, sã te speli pe faþã ºi pe mâini,
00:08:39:ºi sã te aºezi confortabil pe un scaun.
00:08:41:Asta ar fi grozav.
00:08:43:Aº construi un raft.
00:08:44:Sã-l umplu cu cãrþi ºi apoi sã construiesc alt raft.
00:08:48:Ai putea face ce vrei,
00:08:50:este casa ta.
00:08:57:Atunci eu voi spune “bine ai venit” când ajungi acasã.
00:09:11:Hana…
00:09:13:Da?
00:09:15:Este ceva ce aº vrea sã-þi spun…
00:09:19:Ascult.
00:09:21:Adevãrul este cã…
00:09:32:Hai sã facem asta din nou mâine.
00:09:34:Bine.
00:10:40:Hana…
00:10:44:Îmi pare rãu, Hana.
00:10:47:Am întârziat.
00:10:57:Este ceva ce nu am putut spune nimãnui.
00:11:00:Mi-a fost fricã,
00:11:02:deoarece s-ar putea sã mã pãrãseºti.
00:11:05:Dar ar fi trebuit sã-þi spun mai devreme.
00:11:08:Nu, ar fi trebuit sã-þi arãt.
00:11:10:Sã-mi arãþi?
00:11:11:Ai putea sã-þi închizi ochii pentru un moment?
00:11:20:Încã puþin.
00:11:29:Pot sã-i deschid acum?
00:12:00:Hana…
00:12:03:Ca ce arãt?
00:12:11:Transformarea în nopþile cu lunã plinã,
00:12:14:ºi atacând oamenii a fost doar o legendã.
00:12:18:Lumea e plinã de lucruri necunoscute pentru mine.
00:12:22:Da, asta e probabil ceea ce credea mama mea.
00:12:27:Te-am ºocat?
00:12:30:Ar trebui sã nu ne mai vedem?
00:12:33:Dar tremuri. Þi-e fricã?
00:12:36:Nu, nu-mi este fricã.
00:12:40:Pentru cã eºti tu.
00:12:53:Tatãl meu era un descendent al lupilor japonezi,
00:12:57:care au dispãrut în urmã cu aproximativ o sutã de ani,
00:13:00:ultimul fiind care a moºtenit un amestec de sânge de oameni ºi lupi.
00:13:06:Pãrinþii lui i-au spus, când era încã foarte tânãr, istoria distrugerii familiei lor.
00:13:12:Ei i-au spus cã adevãrul nu ar trebui sa fie descoperit, ºi au murit dupã.
00:13:17:Apoi a fost lãsat în grija rudelor, care nu ºtiau nimic despre asta,
00:13:20:a întâmpinat multe probleme ºi a crescut într-un adult.
00:13:23:A luat permisul de conducere ºi s-a mutat la oraº pentru a cãuta un loc de muncã.
00:13:28:Nu cunoºtea pe nimeni, ºi nu avea pe nimeni pe care sã se bazeze.
00:13:33:Pânã în acel moment el a avut grijã sã trãiascã în secret ºi ascuns.
00:13:37:Asta e ceea ce a spus tatãl meu.
00:15:38:<i>Inimã ºi Trup|Naºterea naturalã</i>
00:17:30:Mama m-a nãscut în acel apartament mic.
00:17:34:Era o zi cu zãpadã.
00:17:36:Fãrã un spital sau chiar ajutorul unei moaºe,
00:17:40:doar ei singuri…
00:17:42:Mama mea era foarte îngrijoratã,
00:17:46:dacã mã nãºteam ca un lup, medicii s-ar fi ºocat.
00:17:56:Mã bucur cã s-a nãscut în siguranþã.
00:17:58:Dar lucrurile abia acuma încep.
00:18:02:Oare ea va deveni un copil bun când va creºte?
00:18:04:Ea probabil va fi un copil foarte inteligent.
00:18:07:Mã întreb ce fel de adult va deveni.
00:18:09:Asistentã medicalã, profesoarã sau brutar,
00:18:12:eu vreau ca ea sã lucreze în domeniul care îi place.
00:18:15:Vreau sã o cresc fãrã sã experimenteze niciun fel de greutate,
00:18:17:sã devina un copil fericit ºi sãnãtos.
00:18:19:Vom veghea asupra ei pânã când va creºte.
00:18:23:Da.
00:18:40:Fratele meu mai mic a fost nãscut în primãvara anului urmãtor.
00:18:44:A fost o zi ploioasã.
00:18:47:Dintr-o datã, tatãl meu a dispãrut.
00:19:38:Nu ºtiu… la ce s-a gândit tatãl meu în acea zi.
00:19:43:A fost probabil instinctul de a vâna mâncare pentru copii în timpul serviciului.
00:19:48:El probabil voia sã-i dea mamei mele, care doar ce nãscuse, ceva nutritiv sã mãnânce.
00:21:56:Las copiii în grija ta.
00:22:00:Mama mea a auzit ca ºi când ar fi spus asta.
00:22:07:Lasã-i în grija mea.
00:22:09:Voi avea eu grijã de ei.
00:22:22:Dupã care nu-mi amintesc ca mama mea
00:22:25:sã se gândeascã la ceva serios.
00:22:28:Orez!
00:22:29:Îl pregãtesc acum. Aºteaptã puþin, Yuki.
00:22:31:Orez!
00:22:32:Încã puþin.
00:22:33:Orez!
00:22:34:Yuki!
00:22:37:Mi-a spus cã ori de câte ori mã supãram ºi mormãiam
00:22:40:blana mea creºtea ºi mã transformam într-un lup.
00:22:42:Oh, bãnuiesc cã nu am de ales.
00:22:44:Ia un biscuite înainte de prânz.
00:22:53:Se pare cã obiºnuiam sã mãnânc mult,
00:22:54:strigând ºi cãutând mâncare de dimineaþa pânã seara.
00:22:59:Eram foarte diferitã de fratele meu care mânca puþin ºi era firav.
00:23:05:Mama mea a renunþat la colegiu pentru a ne creºte.
00:23:08:De asemenea a trebuit sã renunþe ºi la locurile de muncã.
00:23:12:Asta a fost pe aproape.
00:23:16:Suma micã pe care tatãl nostru ne-a lãsat-o a fost de ajuns sã ne întreþinã.
00:23:29:Asta a fost aproape.
00:23:31:Mama noastrã era confuzã, se întreba ce sã facã,
00:23:34:sã ne lase sã trãim precum oamenii sau lupii.
00:23:38:Nu ºtia ce sã facã.
00:23:49:Oh doamne.
00:23:54:Nu este ca ºi când mama noastrã ar putea discuta cu vecinii,
00:23:57:aºadar ea a trebuit sã înveþe de una singurã din cãrþi.
00:24:02:Zi sau noapte, ea trebuia sã alãpteze 2 ore întregi.
00:24:04:Ori de câte ori sânii ei nu produceau lapte folosea lapte degresat în schimb.
00:24:10:<i>Condiþii de viaþã cu lupii</i>
00:24:21:Când nu îi era foame ºi plângea în continuu,
00:24:25:fãrã a ºti ce sã facã,
00:24:26:mama stãtea treazã toatã noaptea þinându-l în braþe ºi mângâind-l pe spate.
00:24:33:Din cauza aceea mama mea moþãia din când în când.
00:24:43:E în regulã.
00:24:45:Din cauza aceea ea mereu adormea,
00:24:47:chiar dacã îºi închidea ochii doar pentru o secundã.
00:24:52:Mama.
00:24:54:Da?
00:24:59:Problema era atunci când ne îmbolnãveam.
00:25:02:Yuki?
00:25:05:Yuki?
00:25:07:Yuki!
00:25:18:Nu ºtia ce sã facã, sã se ducã ori la pediatrie ori la veterinar…
00:25:23:Copilul meu a mâncat din greºealã agent de uscare.
00:25:26:Are 2 ani.
00:25:27:Da, a vomitat.
00:25:29:Nu era sânge.
00:25:31:Era “Silica Gel” scris pe etichetã.
00:25:33:Dar… Existã vreo complicaþie?
00:25:36:Huh? Apetitul ei?
00:25:39:Mi-e foame.
00:25:43:Înþeleg…
00:25:44:Este în regulã…
00:25:46:Mama regreta cã nu l-a întrebat pe tata cum a fost crescut când era mic.
00:25:52:Plimbare.
00:25:53:Yuki, asta e…
00:25:54:Plimbare!
00:25:55:Nu te-ai simþit prea bine în decursul zilelor ãstora,
00:25:57:aºa cã…
00:25:58:PLIMBARE!
00:25:59:Bine, Bine. Gee…
00:26:01:Acum, ascundeþi urechile.
00:26:06:Foarte bine, hai sã mergem la plimbare.
00:26:09:Dar ai grijã la urechi! Au apãrut iar!
00:26:14:Bine!
00:26:35:Bunã ziua. Cât de frumoasã.
00:26:37:Ce frumos, a spus cã eºti frumoasã.
00:26:44:Îmi pare rãu.
00:26:46:Nu…
00:26:55:Dar aia nu a fost singura problemã.
00:27:04:Cât crezi cã este ceasul? Înceteazã cu gãlãgia!
00:27:08:Îmi pare foarte rãu.
00:27:09:În fiecare searã este la fel, pentru numele lui Dumnezeu!
00:27:12:Îmi pare foarte rãu pentru asta.
00:27:14:Învaþã-i niºte disciplinã!
00:27:19:Gata, gata. Este în regulã.
00:27:42:Este scris în contract cã animalele nu au voie în apartament.
00:27:46:Nu avem niciun animal.
00:27:47:Nu minþi.
00:27:49:Vom afla dacã ai sau nu.
00:27:51:Înþelegi? Dacã faci ceea ce vrei,
00:27:53:eºti binevenitã sã pleci în altã parte.
00:28:00:De la centrul de consultare pentru copii?
00:28:01:Da, vecinii sunt îngrijoraþi ca nu cumva copiii sã fie în pericol.
00:28:06:Ce vreþi sã spuneþi?
00:28:07:Cercetarea noastrã aratã cã copiii dumneavoastrã nu au avut un control medical
00:28:11:ºi nu au trecut pe la imunizare, aºa este?
00:28:13:Este în regulã. Sunt sãnãtoºi.
00:28:16:Dacã se poate, am dori mãcar sã ne uitãm puþin la ei.
00:28:20:Ei bine, asta-i…
00:28:21:Este doar pentru puþin.
00:28:22:Este doar pentru a confirma dacã ceea ce spuneþi este adevãrat.
00:28:25:Nu se poate.
00:28:27:Dacã o þineþi tot aºa va trebui sã vã suspectãm de neglijarea copiilor.
00:28:31:Vã rog plecaþi!
00:29:12:Mai încet!
00:29:14:Auziþi.
00:29:16:Ce este, mami?
00:29:18:Ce vreþi sã faceþi de acum înainte?
00:29:20:Sã fiþi oameni sau lupi?
00:29:27:Mã gândeam sã ne mutãm,
00:29:30:undeva unde poþi alege ce vrei sa fii.
00:29:52:De când am început sã fac recomandãri imobiliare la primãrie,
00:29:55:câteodatã primimi cereri de la oameni care vor sã trãiascã la þarã,
00:29:58:dar nu rezistã mult.
00:30:00:Pentru cã nu este nimic aici, dupã cum vezi.
00:30:03:Cea mai apropiatã ºcoalã elementara ºi spital sunt la 30 minute cu maºina de aici,
00:30:06:iar dacã sunt la gimnaziu, sunt 2 ore ºi jumãtate cu maºina sau trenul.
00:30:09:Asta înseamnã 5 ore dus-întors!
00:30:11:Chiar dacã spui cã vrei sã-þi creºti copiii într-un mediu bun…
00:30:16:Spun cã tot oraºul este mai convenabil.
00:30:36:E uriaºã…
00:30:38:Chiar dacã chiria aici este egalã cu zero,
00:30:40:preþul pentru reparaþii este exorbitant.
00:30:43:Întrucât este o casã abandonatã…
00:30:45:Ah, este în regulã, poþi intra încãlþatã.
00:30:47:Acest loc este practic dãrãpãnat.
00:30:51:Dar cel puþin electricitatea funcþioneazã.
00:30:54:ªi apa încã nu a secat.
00:30:55:Iar lucrurile din hangar le poþi folosi.
00:30:58:Ãla este un teren, nu?
00:30:59:Da, dar nu poþi conta sã te întreþii în acest loc.
00:31:02:Animalele coboarã de pe munte ºi stricã câmpurile.
00:31:05:Chiar dacã te strãdui sã creºti legume, vor fi mâncate.
00:31:09:Casele din zona asta devin goale din cauzã cã
00:31:11:oamenii din zona asta sunt alungaþi de fiare.
00:31:13:Atunci vecinii?
00:31:14:Vecinii? Nu vei da de nici un om dacã nu cobori de pe munte.
00:31:19:Ai dori sã vezi o altã casã?
00:31:21:În zona satului ar fi mai convenabil…
00:31:23:O cumpãr.
00:31:24:Ce?
00:31:25:Voi cumpãra casa asta.
00:31:28:De ce?
00:31:30:Unde suntem?
00:31:31:În casa noastrã cea nouã.
00:31:44:Este înclinat!
00:31:50:Bunã, furnicilor!
00:31:55:Ce este asta?!
00:32:02:Hop! Hop!
00:32:10:Ajutor!
00:32:14:Deci? Vã place?
00:32:17:Îmi place!
00:32:19:Hai sã mergem înapoi.
00:32:27:A spus cã vrea o casã unde sã nu locuiascã nimeni în apropiere.
00:32:31:Era puþin excentricã.
00:32:33:ªi soþul ei?
00:32:34:Cine ºtie?
00:32:35:ªi veniturile?
00:32:36:Cine ºtie?
00:32:37:Cum se va descurca sã-ºi hrãneascã copiii ºi pe ea atunci?
00:32:40:Domnule Nirasaki!
00:32:42:Vã rog fiþi bun cu ei!
00:32:59:3… 2…
00:33:37:Uite, uite. Mamã, uite!
00:33:45:Vino jos. Vino jos. Aici.
00:33:48:Aici, vino. aici.
00:34:14:Ame, 4 ani
00:34:15:Yuki, 5 ani
00:34:53:Vã mulþumesc.
00:34:54:Te mai aºteptãm.
00:35:01:Bunã seara.
00:35:06:Hei, vino aici.
00:35:07:Este acea femeie despre care se vorbeºte?
00:35:33:De acum înainte va trebui sã încep sã salvez banii cât de mult se poate.
00:35:36:S-a-l-v-e-z?
00:35:38:Asta înseamnã cã va trebui sã încep sã fac lucruri precum plantarea legumelor.
00:35:44:Te voi ajuta ºi eu!
00:35:47:Aºteptaþi aici, bine?
00:35:48:Bine.
00:35:54:Voi cumpãra astea.
00:35:55:Sigur.
00:35:56:ªi astea.
00:35:59:Yuki!
00:36:01:Yuki ºi Ame, faptul cã voi sunteþi lupi este micul nostru secret.
00:36:06:Da.
00:36:07:Dacã vã veþi transforma în lupi,
00:36:09:toatã lumea va fi ºocatã.
00:36:11:De aceea nu ar trebui sã vã transformaþi în lupi în faþa celorlalþi.
00:36:14:Bine? Îmi promiteþi?
00:36:16:Am înþeles.
00:36:18:Încã ceva.
00:36:19:Dacã veþi întâlni vreun animal ce coboarã de pe munte,
00:36:21:nu fiþi aroganþi cu el.
00:36:23:De ce?
00:36:25:Deoarece îl va face pe tatãl vostru trist.
00:36:27:Da? Aþi înþeles?
00:36:29:Am înþeles!
00:36:31:“Nu te vom ierta!” au spus sãtenii supãraþi alergându-l pe lup cu armele lor.
00:36:33:“Îmi pare rãu! Nu voi mai face asta” striga lupul în timp ce fugea.
00:37:04:De ce?
00:37:05:Într-adevãr?
00:37:10:Hei! Scuzaþi-mã.
00:37:12:Huh?
00:37:14:Pot sã iau eu frunzele cãzute din pãdure?
00:37:17:Ce?
00:37:19:Frunzele cãzute.
00:37:20:Nu trebuie sã întrebi pe nimeni ca sã le poþi lua.
00:37:24:Vã mulþumesc foarte mult.
00:37:28:Cât timp va mai rezista oare?
00:37:30:O sã înceapã sã se plângã cã nu sunt magazine sau locuri pentru karaoke cât de curand.
00:37:34:Nu mã îndoiesc.
00:37:49:De data asta cu siguranþã.
00:37:51:Mama…
00:37:55:Ame! Ce s-a întâmplat?
00:37:56:A fost o pisicã.
00:37:58:Chiar dacã este lup, a fost bãtut de o pisicã care pusese ochii pe el fiind slab.
00:38:01:Astea sunt doar zgârieturi. Nu este nimic.
00:38:03:Nu va rezista foarte mult dacã va rãmâne aºa!
00:38:04:Yuki.
00:38:05:Mã iei în braþe?
00:38:08:Vei fi bine. Stai liniºtit.
00:38:09:Yuki nu va pierde niciodatã, nici în faþa unui mistreþ!
00:38:12:Ai vãzut un mistreþ?
00:38:13:Da! De asemenea am vãzut ºi o maimuþã ºi o caprã sãlbaticã.
00:38:16:Dar nu am fost speriatã deloc!
00:38:17:A fost amuzant când am început sã le alerg ºi ele au fugit!
00:38:20:De asemenea-
00:38:21:Yuki.
00:38:22:De asemenea, când am facut pipi…
00:38:24:Adu-þi aminte,
00:38:25:nu ar trebui sã acþionezi arogant în faþa celorlalte animale.
00:38:28:Dar…
00:38:28:Te rog.
00:38:32:Biiiine.
00:38:35:Mulþumesc.
00:38:36:Poþi sã mã mângâi din nou?
00:38:40:Este totul în regulã, totul este bine.
00:38:44:Dar cu siguranþã…
00:38:47:Cum devine un copil de lup adult?
00:38:53:Yuki! Aºteaptã.
00:38:55:Ia-mã în braþe.
00:38:57:Deja?
00:38:57:Sunteþi lenþi. Grãbiþi-vã!
00:39:01:Lupii încep sã vâneze la 4 luni dupã ce se nasc.
00:39:05:Mai întâi încep cu animalele mici precum ºobolanii.
00:39:09:Când cresc mai mari, ei fac echipã cu lupii adulþi ºi…
00:39:12:Echipã!
00:39:13:Nu vreau…
00:39:14:Nu voiam nici eu.
00:39:19:Nu vã duceþi prea departe.
00:39:21:Bine.
00:39:24:Hei, hai sã mergem acasã.
00:39:25:Ame.
00:39:27:Crezi cã aceastã plantã sãlbaticã este comestibilã?
00:39:29:Hm…
00:39:47:L-am prins!
00:39:55:Te-am prins!
00:40:02:Aici, uite Ame.
00:40:13:Este în regulã. Totul va fi bine.
00:40:15:Mamã! Uite, uite!
00:40:17:Este un cormoran.
00:40:18:Este un flux de partea cealaltã ºi…
00:40:22:Mamã…
00:40:25:De ce sunt lupii întotdeauna cei rãi?
00:40:28:Este din cauza… acelei cãrþi?
00:40:32:Toatã lumea îl urãºte ºi este omorât la sfârºit.
00:40:36:De aceea eu…
00:40:37:Nu vreau sã fiu lup.
00:40:43:Înþeleg.
00:40:44:Dar…
00:40:46:Mama ta iubeºte lupii.
00:40:48:Chiar dacã toatã lumea îi urãºte,
00:40:51:mama ta e prietena lor, voi fi mereu de partea lor.
00:41:03:Mama. Maama.
00:41:06:Ce s-a întâmplat?
00:41:08:Se ofilesc iar.
00:41:15:O boalã?
00:41:16:La toate?
00:41:18:Nu se poate…
00:41:19:Mama.
00:41:21:Ce se va întâmpla cu noi acum?
00:41:28:Nu sunt bunã de nimic. Mama ta mai are de învãþat.
00:41:32:Mã vei ajuta iar?
00:41:35:Da.
00:41:36:Mersi.
00:41:41:Fugi înãuntru.
00:41:42:Sigur.
00:41:44:Bunã seara.
00:41:46:Mã gândeam sã trec pe la tine sã te salut,
00:41:48:dar cu toatã agitaþia…
00:41:50:Sã-þi creºti singur mâncarea este dificil, nu?
00:41:53:Chiar dacã am fãcut tot ce spunea în cãrþi, tot eºuez.
00:41:56:Dar acesta este un loc grozav, nu-i aºa?
00:41:59:Plin de naturã.
00:42:01:Ce este atât de natural?
00:42:02:Ce ai plantat azi nu va creºte mâine, aºa-i?
00:42:07:Nu conteazã de câte ori le plantezi, mereu este la fel.
00:42:09:Nu este asta ceea ce gândeºti?
00:42:11:Asta-i…
00:42:13:Nu mai zâmbi.
00:42:15:De ce zâmbeºti?
00:42:17:Zâmbitul nu te va ajuta cu nimic.
00:42:35:Acel om este înfricoºãtor.
00:42:37:Nu. Nu ºtiu cum sã fac asta ºi sunt fãrã speranþã.
00:42:42:Chiar dacã eºti un adult?
00:42:46:Regret cã nu l-am întrebat pe tatãl tãu mai multe chestii.
00:43:02:Ce rãu este. Foarte rãu.
00:43:03:Bunã ziua.
00:43:05:Um…
00:43:06:Þine. Asta este pentru tine.
00:43:08:Ce sunt astea?
00:43:09:Seminþe de cartof.
00:43:10:ªi le plantez în grãdinã?
00:43:14:Ce altceva ai putea face cu ele?
00:43:16:Am auzit cã bãtrânul acela þi-a spus ceva, dar nu lãsa sã te afecteze.
00:43:19:Aia este personalitatea sa.
00:43:21:Nu, aia a fost vina mea.
00:43:25:Bunã ziua!
00:43:28:Îmi pare rãu.
00:43:30:Nu-i nicio problemã.
00:43:33:Þine.
00:43:40:Domnule Nirasaki.
00:43:42:Vã mulþumim pentru seminþele de cartof.
00:43:44:Plãnuieºti sã strici seminþele?
00:43:53:Începe din nou de la pãmânt.
00:44:03:Nu trebuie sã sapi aºa.
00:44:06:Îmi pare rãu.
00:44:17:Er… Cum rãmâne cu fertilizarea?
00:44:19:Ai ars frunzele alea uscate acolo?
00:44:21:Da.
00:44:21:Atunci nu ai nevoie.
00:44:33:Când termini, sapã solul ºi aici.
00:44:35:Nu este nevoie sã mã întind atât de departe.
00:44:37:Este doar pentru mine ºi copiii mei sã avem ce mânca.
00:44:43:Nu m-ai auzit?
00:44:47:Am auzit.
00:45:10:Fã niºte rânduri.
00:45:14:Da.
00:45:17:Lasã mai mult spaþiu între ele.
00:45:20:Da.
00:45:23:Este prea scãzut, fã-le mai înalte.
00:45:25:Da.
00:46:07:Într-o sãptãmânã, planteazã astea cu partea tãiatã în jos.
00:46:10:Nu adãuga apã sau altceva, lasã-le aºa.
00:46:14:Um… Mulþumesc cã m-aþi învãþat atâtea…
00:46:35:Mamã, eºti în regulã?
00:46:48:Bunã ziua.
00:46:50:Vino puþin.
00:46:51:Huh?
00:46:51:Este în regulã, doar vino puþin.
00:46:53:Hm?
00:46:54:Este în regulã, vino.
00:47:00:Hei, tu.
00:47:01:Da?
00:47:03:Acesta este muºeþel iar aceasta este varzã,
00:47:05:dacã le plantezi împreunã o sã þinã la distanþã insectele.
00:47:08:Nu, nu-l asculta!
00:47:09:Toatã lumea ºtie cã trebuie sã plantezi þelina cu varza.
00:47:11:Este greºit.
00:47:12:Pentru începãtori este bine sã înceapã aºa.
00:47:13:Nu, nu, nu.
00:47:14:Muºeþelul va potoli pofta de mâncare?
00:47:17:Va trebui sã le plantezi pe undeva pe aici, nu foarte adânc.
00:47:20:Greºeºti.
00:47:21:Trebuie sã îmbibi gaura cu apã mai întâi-.
00:47:23:Nu, nu.
00:47:24:Poþi adãuga apa mai târziu, mai întâi trebuie plantate.
00:47:26:Greºit, greºit, greºit.
00:47:28:Trebuie doar sã presari puþin îngrãºãmânt, uite aºa.
00:47:30:Dacã pui prea mult vei atrage insectele.
00:47:33:Nu. Dã-mi mie aia.
00:47:34:Fii mai îndrãzneaþã.
00:47:35:Greºit.
00:47:37:Trebuie sã pui doar puþin.
00:47:38:Treburile vor merge prost dacã te iei dupã el.
00:47:40:Dacã se ia dupã tine, vrei sa spui!
00:47:41:Ce?
00:47:42:Ce?!
00:47:45:Oþet de lemn?
00:47:46:Este un lichid condensat de fum generat de producþia de mangal.
00:47:48:Apoi,la aceasta se adaugã excrementele de pasãre tratate.
00:47:51:Mulþumesc pentru tot.
00:47:53:Nu, nu ai de ce.
00:47:54:Sunt sigurã cã te-am surprins dând buzna dintr-o datã.
00:47:57:Oh, nu.
00:47:58:Trebuie sã fie cam neplãcut sã locuieºti într-un loc nefamiliar, aºa este?
00:48:00:Nu am ºtiut nimic, aºa cã a trebuit sã studiez mereu.
00:48:03:Mulþi s-au mutat aici din oraº,
00:48:05:dar mereu s-au dat bãtuþi ºi au plecat înapoi acasã.
00:48:07:Au fost alþii la fel de tineri ca mine?
00:48:09:Nu, nu, toþi erau oameni în vârstã care s-au pensionat.
00:48:12:Este amuzant când îi vezi cât de fragili mintal sunt.
00:48:17:Eu ar trebui sã fiu ultima persoanã sã spunã acest lucru,
00:48:19:dar aici nu este cel mai uºor loc sã trãieºti.
00:48:22:Canalizarea este rea.
00:48:24:Iar când ninge, ninge nu glumã.
00:48:26:Va trebui sã ne ajutãm unul pe celãlalt.
00:48:30:Am crezut cã tu eºti tipul de persoanã care nu socializezi cu vecinii.
00:48:33:Aici nu sunt foarte multe mame tinere.
00:48:36:Aºa cã este foarte liniºtitor sã mai avem una printre noi.
00:48:38:Întreabã orice vrei sã afli.
00:48:39:Pãi, atunci…
00:48:41:Ce? Trãieºti din economii?!
00:48:44:Da, dar în viitorul apropiat se vor epuiza.
00:48:46:Este cam greu sã-þi gãseºti de lucru.
00:48:49:Toatã lumea îºi lasã copiii la grãdiniþã ºi se duc sã munceascã.
00:48:55:Ce fel de loc este “grãdiniþa”?
00:48:58:De ce Yuki ºi Ame nu merg acolo?
00:49:00:Asta e din cauza…
00:49:01:Yuki vrea sã meargã la grãdiniþã!
00:49:02:Nu se poate.
00:49:03:Mã voi duce!
00:49:04:Nu se poate!
00:49:04:voi merge! voi merge! voi merge! voi merge!
00:49:07:voi merge! voi merge! voi merge! voi merge!…
00:49:10:VOI MERGE!
00:49:11:Vreau sã merg la grãdiniþã, vreau!
00:49:13:vreau! vreau! vreau!
00:49:15:Yuki, grãbeºte-te ºi mãnâncã mâncarea.
00:49:18:ªtiu cã este din cauza secretului nostru.
00:49:20:Dar voi fi atentã.
00:49:23:Înþelege…
00:49:25:Voi fi atentã.
00:49:36:Y- Yuki…
00:49:37:Hana-chan, þi-ai cumpãrat un câine?
00:49:39:Ah, err… pãi…
00:49:42:Acela nu este un lup?
00:49:45:Hei, dragã! Este un lup!
00:49:47:Nu fi ridicolã, nu mai existã lupi în Japonia.
00:49:50:Acela este o corciturã de ciobãnesc german ºi încã ceva.
00:49:52:Nu-i aºa, Hana-chan? Nu am dreptate?
00:49:54:Aºa-i, nu?
00:49:55:Poftim? Câinele a dispãrut.
00:49:57:Doamna Nirasaki, bunã ziua.
00:49:59:Oh, Yuki-chan.
00:50:01:Ce sociabilã eºti tu astãzi.
00:50:02:Hainele tale sunt la fel ca ale câinelui.
00:50:05:Nu-i aºa cã este drãguþã?
00:50:08:Y- Yuki…
00:50:15:S-a întamplat ceva, Hana-chan?
00:50:38:Bunã ziua!
00:50:41:Bunã ziua!
00:50:50:Mã întreb oare unde este domnul Nirasaki…
00:50:52:Au crescut destul de frumos.
00:50:55:Datoritã ajutorului din partea tuturor.
00:50:56:Rãdãcinile noastre au fost distruse, aºadar acestea ne vor ajuta.
00:50:59:Ce vreþi sã spuneþi prin distruse?
00:51:00:Un mistreþ.
00:51:01:Aici, þine astea.
00:51:03:Atât de multe!?
00:51:04:Mistreþii ãºtia…
00:51:06:Mulþumesc, am sã le iau cu plãcere.
00:51:08:În aceastã dimineaþã, fãrã sã facã vreun zgomot, a sãpat peste tot.
00:51:12:Se pare ca în acest an a mers atât de departe, pânã la câmpul de orez a lui Sakei.
00:51:15:Aici, acestea sunt în schimb. Este greu.
00:51:17:Hana-chan, numai pãmântul tãu nu a fost atacat de animale.
00:51:21:Acesta este un miracol pentru zona asta.
00:51:23:Poate este vreun truc la mijloc?
00:51:25:Nu, nu am fãcut nimic.
00:51:27:Toþi am vrea sã ºtim.
00:51:28:Ce înseamnã “truc”?
00:51:30:Pipi!
00:51:31:Yuki-chan este plinã de viaþã.
00:51:35:Poate o fi…
00:51:36:Ce?
00:51:38:Nu… nu este nimic.
00:51:41:Mulþumesc.
00:51:43:Nicio problemã. Este în schimbul cartofilor.
00:51:44:A trecut atâta timp de când nu am mai avut ouã.
00:51:46:Ce bine sã aud asta.
00:51:47:Anunþã-mã dacã rãmâi fãrã.
00:51:50:Oh.
00:51:51:Ce drãguþ este.
00:51:53:Huh?
00:51:54:Huh?
00:51:57:Dar este atât de mare. Nu-l pot accepta.
00:51:59:Nu-i nicio problemã. Pentru puþin.
00:52:01:Este de la un bãtrân care îl avea în hangarul sãu.
00:52:03:Da, dar…
00:52:04:Ia-l.
00:52:05:În plus, dacã ne întoarcem cu el acel bãtrân se va supãra.
00:52:08:“Bãtrân”?
00:52:09:“Hana-chan în sus”, “Hana-chan în jos”, a îmbãtrânit.
00:52:12:S-a îndrãgostit total de tine.
00:52:13:El are peste 90 de ani.
00:52:15:Dar atunci când încearcã sã ajute pe cineva, îi implicã pe toþi…
00:52:18:Idiotule!
00:52:19:Nu ar trebui sã spui lucruri ca astea.
00:52:22:Asta e…
00:52:38:În sfârºit am înþeles de ce terenul a trebuit mãrit.
00:52:48:Nu-mi place.
00:52:50:Huh?
00:52:51:De ce întotdeauna trebuie sã zâmbeºti aºa?
00:52:58:Nu mai râde!
00:53:03:Ce este atât de amuzant?
00:53:15:Chiar dacã m-am mutat aici ca sã scap de ochii lumii…
00:53:20:În final am ajuns sã fiu ajutatã de toatã lumea din sat.
00:53:25:A fost greu la început,
00:53:28:dar cumva simt cã aº putea merge mai departe.
00:53:40:Suuper!
00:56:46:M- ma- mama!
00:56:50:Ame!
00:56:51:Mama, Ame est-!
00:56:54:M- mama!
00:56:58:Ame!
00:57:01:Ame! Ame!
00:57:05:Ame!
00:57:07:M- a- mama…
00:57:09:Ame!
00:57:11:mama…
00:57:27:Ame…
00:57:28:Ame!
00:57:31:Ame!
00:57:33:Deschide ochii, Ame!
00:57:34:Deschide ochii!
00:57:36:Ame!
00:57:38:Ame! Ame!
00:57:40:Deschide ochii…
00:57:44:Ame…
00:57:47:Mama… mã sufoci…
00:57:49:Ame!
00:57:51:Vezi,
00:57:53:am gãsit un kingfisher.
00:57:55:Era foarte frumos acel kingfisher.
00:57:58:Astãzi pânã ºi eu am simþit nevoia sã prind unul.
00:58:03:Nu ºtiu de ce,
00:58:04:dar m-am simþit complet diferit faþã de obicei.
00:58:07:Nu mi-a fost fricã.
00:58:09:M-am simþit ca ºi când aº fi putut face orice.
00:58:12:ªi apoi…
00:58:16:De ce plângi?
00:58:19:Ce facem aici?
00:58:27:Mai târziu mama a spus cã nu a fost niciodatã atât de speriatã în viaþa ei.
00:58:33:Dupã acea întâmplare, Ame,
00:58:35:s-a transformat într-o persoanã complet diferitã.
00:58:43:În momentul în care acea lungã iarnã s-a sfârºit iar primãvara se apropia,
00:58:46:voiam sã merg ºi eu la ºcoala primarã la fel ca toatã lumea, era inevitabil.
00:58:51:Aºadar, ca sã o conving pe mama,
00:58:53:am început sã urmez fiecare comandã.
00:58:56:Mulþumitã de purtarea mea în sfârºit, puteam sã merg.
00:58:59:Totuºi…
00:59:00:Nu conteazã ce se întâmplã…
00:59:02:Nu mã voi transforma în lup!
00:59:03:ªtiu asta deja.
00:59:05:Este o promisiune.
00:59:06:Mã pot descurca.
00:59:07:Atunci repetã dupa mine “trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:10:Ce-i asta?
00:59:11:Este o vrajã care te va împiedica sã te transformi în lup.
00:59:13:Vrajã?
00:59:15:Tu spui “trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:19:“trei..”
00:59:20:“cadouri, trei caracatiþe.”
00:59:23:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:31:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:36:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:39:Grãbeºte-te!
00:59:41:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:44:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:48:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:59:A fost pentru prima datã în viaþa mea când m-au înconjurat atât de mulþi oameni.
01:00:04:Chiar dacã am vrut sã mã duc atât de mult,
01:00:07:când am ajuns acolo nu eram sigurã dacã mã voi putea integra.
01:00:14:Dar aia a fost doar începutul.
01:00:19:Tatã, am plecat.
01:00:21:Pe mai târziu!
01:00:23:Sã ai un drum plãcut, ai grijã.
01:00:25:Da.
01:00:32:Shino-chan! Bunã dimineaþa.
01:00:33:Buna dimineaþa, Yuki-chan.
01:00:34:Þi-am pãstrat un loc.
01:00:35:Mulþumesc.
01:00:37:Clasa întâi
01:00:39:Binee, cine ºtie rãspunsul la asta?
01:00:41:Eu! eu! eu! eu! eu!
01:00:45:Hei, nu fugi!
01:00:47:Yuki-chan!
01:00:52:Yuki-chan, te susþinem!
01:00:56:Eºti rapidã.
01:00:57:Uimitor, Yuki-chan.
01:00:58:Numai tu poþi face asta!
01:01:01:Mulþumesc foarte mult.
01:01:02:Mult noroc.
01:01:03:Locuri de muncã – Part-time
01:01:07:Asta e…
01:01:09:Natura Observatorul de pãdure Niikawa este în cãutarea unui cercetãtor asistent.
01:01:13:Sate istorice natura
01:01:21:Îmi pare rãu pentru aºteptare.
01:01:23:Mergem?
01:01:24:Eu sunt observatorul pãdurii, Tendo.
01:01:26:Bine aþi venit la Observatorul pãdurilor Niikawa.
01:01:29:Mulþumim de invitaþie.
01:01:32:Sã protejeze pãdurea nu este singurul lucru pe care un observator trebuie sã-l ia în seamã,
01:01:37:ei studiazã împrejurãrile, studiazã câmpul ºi apãrã de braconieri vieþuitoarele sãlbatice.
01:01:41:Acestea sunt cele 3 angajãri importante pe care le îndeplinim cu ajutorul voluntarilor.
01:01:45:Activitaþile noastre ocupã mult pãmânt,
01:01:47:un specialist trebuie sã fie în acelaºi timp competent la toate.
01:01:51:Totuºi cãutam oamenii care sã ajute ca ºi asistenþi pe aceºti specialiºti.
01:01:57:Dar sã fim sinceri,
01:01:59:salariile sunt destul de mici.
01:02:02:În viitor poþi avea ca scop sa fii un observator al naturii,
01:02:05:dar ai nevoie de ºcoalã pentru asta iar cheltuielile pentru pregãtire sunt doar complicaþii.
01:02:10:Chiar ºi liceenii sunt mai bine plãtiþi cu ora la jobul lor part-time.
01:02:13:Cu toate acestea…
01:02:16:Mai vrei locul de muncã?
01:02:19:Er…
01:02:20:Am auzit cã aveþi un lup aici…
01:02:26:Este un lup de est.
01:02:28:Este cam tãcut.
01:02:30:Din cauza vârstei.
01:02:33:Preºedinte de consiliu, aþi putea…
01:02:35:Scuzã-mã pentru un moment.
01:02:45:Încântatã de cunoºtinþã.
01:02:46:Am venit deoarece este ceva ce aº vrea sã te întreb.
01:02:48:Acest copil este fiul unui lup.
01:02:50:Tatãl sãu a murit.
01:02:52:Sunt mama sa,
01:02:54:dar nu ºtiu cum sã cresc un pui de lup.
01:02:57:Ce ai fãcut ca sã devii un lup adult?
01:03:03:Poþi sã-mi spui te rog cum ai crescut în sãlbãticie?
01:03:19:Ah, îmi pare rãu pentru asta.
01:03:22:O persoana bogatã a avut permisiunea sã îl pãstreze ºi sã-l creascã.
01:03:26:Dar când a murit nu a lãsat niciun îngrijitor, aºa cã l-au adus la noi.
01:03:30:Se pare cã s-a nascut într-un zoo la Moscova.
01:03:33:Nu este un animal sãlbatic?
01:03:35:Este cam rar sã vezi un lup sãlbatic la zoo.
01:03:38:Majoritatea sunt nãscuþi la zoo ºi trimiºi la un alt zoo mai târziu.
01:03:42:Pe lângã faptul cã multe animale sãlbatice precum pãsãrile sau ratonii rãniþi sunt aduºi aici.
01:03:46:Dupã aceea noi ne ocupãm de îngrijirea lor.
01:03:52:Va trebui sã merg în fiecare zi acolo,
01:03:54:dar vei veni cu mine, aºa-i?
01:03:58:Cât timp lucrez am sã te învãþ orice,
01:04:01:despre naturã sau munte.
01:04:05:Asta a fost pentru prima datã când am vãzut unul.
01:04:07:Un lup?
01:04:09:ªi tata a fost aºa?
01:04:11:Nu. Deloc.
01:04:13:Bun.
01:04:14:De ce?
01:04:16:Deoarece acel lup arãta cam singur.
01:04:22:Aº fi vrut sã-mi întâlnesc tatãl.
01:04:27:ªi mama ta vrea sã-l revadã.
01:04:31:Iar cu asta, dupã ce mama ºi-a gãsit un loc de muncã,
01:04:34:am suferit un impact mare.
01:04:37:Fumiko-chan, aratã foarte bine.
01:04:38:A ta e mai draguþã, Keno-chan.
01:04:40:Am gãsit un trifoi cu patru foi.
01:04:42:ªi eu!
01:04:43:Yuki-chan!
01:04:44:Tu ai gãsit ceva?
01:04:46:Daa.
01:04:47:Uite!
01:04:50:Pentru amuzament am prins un ºarpe mic ºi mi l-am încolãcit pe mânã
01:04:53:dar am aflat cã nicio altã fatã de la ºcoalã nu face asta.
01:04:56:Uite, acestea sunt bijuteriile mamei mele.
01:04:58:Ce frumoase!
01:04:59:Am primit asta la ultima zi de naºtere a mea.
01:05:02:Ce drãguþ!
01:05:04:Yuki-chan, aratã-ne comorile tale!
01:05:06:Sigur!
01:05:06:ªi, ce este înãuntru?
01:05:08:Priveºte.
01:05:11:Am aflat cã nu exista fete
01:05:13:care sã colecþioneze craniile ºi oasele animalelor mici precum reptilele.
01:05:19:“Fetelor nu le plac chestiile astea”, am realizat.
01:05:22:Mi-a fost atât de ruºine încât m-am îngrijorat.
01:05:27:Aºa cã m-am decis:
01:05:29:De acum înainte mã voi comporta ca o fatã, elegant ºi graþios.
01:05:38:Nu mai râde!
01:05:39:Mã simt chiar stresatã!
01:05:41:Ar trebui sã faci ceea ce simþi, Yuki.
01:05:44:Nu vreau ca ceilalþi sã creadã cã sunt o ciudatã.
01:05:47:Se pare cã nu am de ales, trebuie sã te ajut.
01:05:55:Îmi aduc aminte cã m-am simþit foarte fericitã când mama
01:05:59:a început sã-mi croiascã o rochiþã nouã.
01:06:03:Mulþumitã rochiþei nu m-am mai simþit datã la o parte.
01:06:05:Începusem sã mã înþeleg mult mai bine cu ceilalþi.
01:06:08:Bunã dimineaþa!
01:06:08:Neaþa!
01:06:09:Rochiþa ta este superbã, Yuki-chan!
01:06:12:Este fantasticã!
01:06:13:Pot spune cã aceastã rochiþã m-a salvat.
01:06:17:Anul urmãtor a fost foarte greu sã-l aducem pe Ame la ºcoalã.
01:06:21:Ascultã!
01:06:22:Este “3 cadouri, 3 caracatiþe”.
01:06:27:ªcoala e în partea asta!
01:06:37:Felicitãri pentru ca aþi intrat la ºcoalã, clasa întâi!
01:06:42:Înþelegeþi-va bine, clasa a doua!
01:06:48:Toatã lumea în spirit mare, clasa întâi!
01:06:52:Þintiþi nota cea mai mare, clasa a 2-a!
01:06:56:Înþelegeþi-vã bine, clasa a 2-a!
01:07:13:Mereu zâmbind, clasa a 3-a.
01:07:16:Adu-þi aminte de cei 7 ani de acasã, clasa a 3-a!
01:07:21:Þinteºte cât mai sus cu prietenii tãi, clasa a patra!
01:07:27:Mereu dã tot ce poþi, clasa a 3-a!
01:07:44:Bunã dimineaþa.
01:07:45:Oh, Ame-kun este astãzi liber de la ºcoalã?
01:07:47:Nu.
01:07:48:Deci chiuleºti?
01:07:49:Da.
01:07:52:Poþi veni aici când vrei tu.
01:07:54:Îmi pare rãu pentru deranj.
01:07:57:Acesta este centru de cercetare.
01:07:59:Aici poþi vedea o broascã de munte cu coadã.
01:08:03:Hana-chan! Poþi sã ne ajuþi puþin?
01:08:05:Siigur!
01:08:20:Puteþi sã mã ascultaþi puþin?
01:08:21:Lãsaþi-mã sã vi-l prezint pe noul vostru coleg.
01:08:23:Numele lui este Fujii Souhei-kun.
01:08:25:Deci, prezintã-te singur.
01:08:27:Sunt Fujii. Îmi pare bine sã vã cunosc.
01:08:29:ªi nouã.
01:08:34:Auzi, ai vreun câine?
01:08:36:Huh? De ce întrebi?
01:08:38:Pãi, miroºi ca un animal cu blanã.
01:08:43:Nu am nici unul.
01:08:43:Pe bune? Este cam ciudat.
01:08:45:Eram sigur cã ai un câine.
01:08:48:Ce vrei?
01:08:50:Ah, nu, este doar mirosul.
01:08:52:Miros? A ce?
01:08:53:Probabil este doar în imaginaþia mea.
01:09:08:Oare care o fi…
01:09:09:În regulã, asta este!
01:09:11:Ooh, glumeºti?
01:09:16:Yuki-chan.
01:09:16:Vino ºi tu. Souhei-kun este chiar amuzant.
01:09:21:Trebuie sã înapoiez cartea aceasta.
01:09:24:Care-i problema ei?
01:09:26:Nu este de obicei aºa.
01:09:29:Hei, Yuki. Ascultã…
01:09:32:Yuki, ascultã…
01:09:35:Hei, Yuki!
01:09:36:Yuki!
01:09:38:Hei, Yuki!
01:09:41:Fii sincerã cu mine!
01:09:45:Ce?
01:09:46:Þi-am fãcut ceva?
01:09:49:Nu, nu mi-ai fãcut nimic.
01:09:50:Atunci nu mã agreezi cã sunt nou aici?
01:09:52:Asta este?
01:09:53:Þi-am spus cã nu este asta.
01:09:55:Atunci de ce mã eviþi?
01:09:56:Nu te evit.
01:09:58:“3 cadouri, 3 caracatiþe.”
01:10:02:“Trei..”
01:10:02:Hei!
01:10:05:Aºteaptã!
01:10:06:“3 cadouri, 3 caracatiþe.”
01:10:24:Nu te apropia!
01:10:26:Hei, tu.
01:10:26:Nu te apropia!
01:10:29:Ce faci?!
01:10:30:Nu mã atinge!
01:10:31:Yuki!
01:10:33:Yuki!
01:10:48:Hana-chan. Telefonul.
01:10:50:Mersi.
01:10:53:Alo.
01:11:07:Îmi pare rãu sã te sun în mijlocul orelor de muncã.
01:11:12:ªtii cât de mult sânge i-a curs de la cap?
01:11:14:A fost doar urechea mea.
01:11:16:Yuki.
01:11:18:Nu conteazã ce o întreb cã nu-mi rãspunde.
01:11:24:Chiar l-ai lovit tu?
01:11:29:Þi-ai cerut scuze?
01:11:34:Cere-i scuze.
01:11:37:Cere-i scuze acum.
01:11:51:Îmi pare rãu.
01:11:54:Nu am cuvinte pentru ce s-a întâmplat.
01:11:56:În plus, mama lui Souhei-kun…
01:11:59:Poliþa de asigurare a ºcolii va plãti factura spitalului…
01:12:02:Nu-mi spune cã ai impresia cã vei scãpa doar cu „îmi pare rãu”?
01:12:06:Ce se va întâmpla dacã doamne fereºte devine surd?
01:12:09:Ce face un copil este responsabilitatea pãrinþilor!
01:12:12:Crezi cã dacã iþi vinzi casa sau faci împrumuturi va acoperi asta?!
01:12:16:Pãi, în orice caz nu s-a întâmplat asta, aºa cã…
01:12:18:Ce te face sã crezi cã ãsta este cazul?
01:12:20:Dacã nu asculþi va trebui sã…
01:12:21:Un lup.
01:12:25:A fost un lup cel ce m-a lovit.
01:12:29:A fost un lup.
01:12:30:Souhei. Ce vrei sã spui cu asta?
01:12:34:Souhei…
01:12:36:Souhei?
01:12:37:Nu au prins încã vinovatul.
01:12:39:Nu, s-a comportat cam ciudat în ultima vreme.
01:12:42:Nu, Yuki-chan nu face aºa ceva.
01:12:44:Este clar cã ea a fost.
01:12:47:Aa venit profesorul…
01:12:58:Ce a pãþit Souhei-kun?
01:12:59:A plecat mai devreme.
01:13:01:Cum aºa?
01:13:02:Pentru cã s-a lovit.
01:13:04:Cum s-a lovit?
01:13:05:Pãi, vedeþi…
01:13:07:Cine l-a lovit?
01:13:09:Pãi…
01:13:10:Yuki-chan!
01:13:11:Yuki-chan.
01:13:12:ªtiam eu.
01:13:13:Ea a fost?
01:13:14:Sunt un detectiv.
01:13:15:Înceteazã cu asta!
01:13:15:Liniºte! Clasã, liniºte!
01:13:22:Nu a funcþionat…
01:13:24:Vraja, nu conteazã de câte ori am repetat-o.
01:13:30:Ar… Trebui sã mã exmatriculeze.
01:13:35:Nu vom mai putea locui în casa aia?
01:13:41:Îmi pare rãu…
01:13:45:Îmi pare rãu!
01:13:51:Mama…
01:13:52:Îmi pare rãu!
01:13:54:Gata, gata.
01:14:39:Souhei-kun?
01:14:49:O hârtie tiparitã. De la Souhei-kun.
01:15:10:De la Souhei-kun.
01:15:24:Souhei-kun.
01:15:27:Astãzi este la Shino-chan acasã sã se joace.
01:15:30:Înþeleg.
01:15:33:Aºteaptã puþin.
01:15:45:Locuieºti cam departe, aºa-i?
01:15:47:Mulþumesc cã vii în fiecare zi.
01:15:52:Nu-mi place cã Yuki nu mai vine la ºcoalã deloc.
01:15:57:Ai spus, la timpul acela,
01:15:59:“Un lup m-a lovit”, nu-i aºa?
01:16:02:Ce-ai vrut sã zici prin asta?
01:16:04:Aia a fost… vreau sã spun..
01:16:07:nu mã vei crede, dar…
01:16:10:Pentru un moment cu siguranþã era un lup acolo.
01:16:13:Pânã sã îmi dau seama, m-a lovit.
01:16:15:De aceea am spus cã a fost un lup.
01:16:19:Ceea ce înseamnã cã nu este vina lui Yuki.
01:16:21:Dar toatã lumea îmi spune cã bat câmpii…
01:16:26:Înþeleg…
01:16:29:Pot sã te mai întreb ceva?
01:16:31:Urãºti lupii?
01:16:37:Nu chiar.
01:16:41:Nici eu.
01:17:02:Hei…
01:17:04:Vrei sã vezi?
01:17:11:Nu este super?
01:17:13:Vrei sã atingi?
01:17:21:Nu te doare?
01:17:22:Mã mãnâncã puþin.
01:17:28:Sã mergem!
01:17:33:Am plecat.
01:17:35:Unde te duci?
01:17:37:La învãþãtorul meu.
01:17:38:Cine este învãþãtorul tãu?
01:17:39:Profesorul meu este… profesorul meu.
01:17:42:Înþeleg.
01:17:43:Vei fi bine de unul singur?
01:17:45:Da.
01:17:46:Ai grijã.
01:17:47:Sigur.
01:17:48:Nu sta prea târziu.
01:17:50:Sigur.
01:17:55:Unde este Yuki-chan?
01:17:56:A plecat la ºcoalã astãzi.
01:17:58:Este minunat. Dar Ame-chan?
01:18:01:Câteodatã se duce, câteodatã nu.
01:18:03:Asta e bine pentru el.
01:18:05:Bãieþii care nu se duc la ºcoalã încã de la ºcoala primarã sunt promiþãtori.
01:18:09:Edison ºi eu eram la fel.
01:18:11:Din nou vorbeºte prostii.
01:18:13:Acum cã mi-am adus aminte, cine trãieºte pe munte?
01:18:16:Pe munte?
01:18:16:Ame a spus cã se duce la profesorul sãu,
01:18:19:am crezut cã zice de Domnul Nirasaki dar…
01:18:21:Cine ºtie.
01:18:23:Nu cred cã este cineva care sã urce pe munte pe vremea asta ocupatã cu recoltele.
01:18:28:Profesorul meu ºtie orice.
01:18:30:Totul despre munte.
01:18:32:Nu credeam cã te vei înþelege bine cu oamenii în vârstã…
01:18:36:Data viitoare adu-l acasã.
01:18:37:Vreau sã-i mulþumesc cã are grijã de tine, pe lângã…
01:18:40:Profesorul meu nu se vede cu oamenii.
01:18:42:El nu coboarã de pe munte precum mistreþii sau urºii.
01:18:47:Dar cred cã va vrea sã te cunoascã.
01:19:06:Învãþãtorul meu are grijã de toatã zona asta.
01:19:12:Mulþumesc cã mereu ai grijã de Ame.
01:22:05:Baia e gata, poþi sã vii.
01:22:07:Vreau sã te duc ºi pe tine la profesorul meu, Yuki.
01:22:09:Îmi improvizez tehnica de vânãtoare.
01:22:12:Existã un ºiretlic sã poþi fugi foarte repede prin pãdure.
01:22:14:Existã de asemenea ºi o cale sã citeºti pe pãmânt.
01:22:17:Am învãþat foarte multe.
01:22:19:Lucruri precum sã gãseºti fluxuri sau sã citeºti vremea,
01:22:21:de asemenea despre teritorii cum sã le respecþi.
01:22:25:Nu voi merge.
01:22:26:De ce?
01:22:27:ªi de ce nu mai vii la ºcoalã?
01:22:29:Pentru cã pe munte e mult mai amuzant.
01:22:31:Mai sunt atât de multe lucruri pe care trebuie sã le învãþ.
01:22:33:E mai bine sã nu le înveþi.
01:22:35:De ce?
01:22:35:Doar vino înapoi la ºcoalã!
01:22:39:Nici gând.
01:22:40:De ce?
01:22:41:Pentru cã sunt un lup.
01:22:42:Eºti om.
01:22:43:Sunt lup.
01:22:49:M-am decis, nu am sã mã mai transform în lup vreodatã.
01:22:51:De ce?
01:22:53:Cum aºa?
01:22:54:Deoarece sunt om!
01:22:56:Ai înþeles? Sunt OM!
01:22:57:De ce spui asta?
01:22:58:Eºti stresant „de ce”, de ce”.
01:23:00:Yuki, eºti lup.
01:23:01:Chiar dacã eºti un lup, tu…
01:23:03:Taci din gurã!
01:23:04:Nu ºtii nimic!
01:23:05:Ce?!
01:23:07:Nu te voi ierta niciodatã dacã nu vii mâine la ºcoalã.
01:23:09:Nu vin!
01:23:10:Atunci nu te voi ierta!
01:23:11:ªi eu nu voi merge!
01:23:19:Vrei sã te bat?
01:23:21:Ce?
01:23:22:Ce este gãlãgia asta?
01:23:25:Yuki! Ame!
01:23:33:Opriþi-vã!
01:23:50:Încetaþi, Yuki! Ame!
01:24:11:Yuki! Ame!
01:24:21:Ame?
01:24:50:Amândoi Yuki ºi Ame au început sã meargã pe drumuri separate.
01:24:56:În loc sã mã simt fericitã ºi plinã de speranþã,
01:24:59:de ce mã simt aºa de nesigurã pe mine?
01:25:04:Spune-mi, de ce?
01:25:15:Ultima mea vacanþã de varã din viaþa de ºcoalã elementarã
01:25:18:a fost plinã de ploi.
01:25:21:Ame a început sã meargã mult mai des pe munte.
01:25:26:Aceste ploi grele,
01:25:27:o sã-i afecteze învãþãtorul ºi pãmântul.
01:25:31:Se pare cã era foarte îngrijorat în privinþa asta.
01:26:00:Ame!
01:26:04:Unde ai fost tot acest timp?
01:26:06:Eºti rece.
01:26:07:Aºteaptã, o sã pregãtesc baia pentru tine.
01:26:10:Profesorul meu… ºi-a rãnit piciorul ºi nu mai poate merge.
01:26:13:S-ar… putea sã moarã cât de curând.
01:26:19:Cineva trebuie sã-l înlocuiascã
01:26:21:ºi sã facã ceea ce a fãcut el pânã acum.
01:26:27:Ame!
01:26:29:Nu te mai duce pe munte.
01:26:31:Bine? Tu ai doar 10 ani.
01:26:34:Eºti doar un copil.
01:26:35:Chiar dacã la 10 ani un lup este adult, tu eºti…
01:26:51:Te rog.
01:26:53:Nu te mai duce pe munte.
01:26:56:Este dorinþa… mamei tale…
01:27:03:acum, acum.
01:27:07:Hei! Paseazã!
01:27:10:Shindo, paseazã!
01:27:12:Aici, paseazã!
01:27:13:Fiindcã veni vorba, ºtiai?
01:27:14:Ce sã ºtiu?
01:27:15:I-am auzit pe pãrinþii mei când vorbeau…
01:27:18:Da?
01:27:19:Mama lui Souhei-kun…
01:27:20:Se va cãsãtori.
01:27:22:Pe bune!?
01:27:23:Cum aºa?
01:27:24:Pentru cã este frumoasã!
01:27:26:Atunci Souhei-kun va avea un tatã vitreg.
01:27:28:Ce frumos!
01:27:29:Dar ºtii, Souhei-kun nu ºtie|nimic despre asta, spuneau ei.
01:27:32:Pe bune? De ce? De ce?
01:27:35:- Pe bune?|- Da.
01:27:37:Ãsta este secretul nostru.
01:27:40:Foarte bine! A intrat! Yay!
01:27:44:Care este scorul?
01:27:45:Nu cred!
01:27:46:Yey…
01:28:38:Bunã dimineaþa.
01:28:40:Astãzi vremea va fi bunã dimineaþa,
01:28:42:dar dupã-amiazã vor fi ploi grele.
01:28:45:Este umed azi.
01:28:51:Yuki.
01:28:52:Stai acasã azi.
01:28:55:Stai cu mama.
01:28:57:De ce?
01:28:58:Vei pierde maºina.
01:29:00:Da.
01:29:02:Ar trebui sã vii ºi tu.
01:29:04:Am plecat.
01:29:05:Ne vedem mai târziu.
01:29:06:…dupã o zi atât de frumoasã va ploua.
01:29:09:Fulgere s-ar putea sã aparã în unele pãrþi.
01:29:12:Pentru sud-vest, este o zi cu soare|urmatã de picãturi de ploaie.
01:29:15:Ame.
01:29:18:Ame!
01:29:24:Hai înãuntru.
01:29:30:Problema te intreabã cum calculezi distanþa|pe care o parcurge o pasãre în 3 ore.
01:29:34:Pentru început înþelegeþi ce înseamnã|dacã ne miºcãm cu viteya de 70 km/h?
01:29:38:70km/h.
01:29:40:Asta înseamnã distanþa pe care pasãrea|o poate parcurge zburând o orã întreagã.
01:29:43:Deci dacã ea zboarã pentru o orã|ar putea acoperi distanþa de 70 km…
01:29:48:Condiþiile atmosferice deasupra zonei de|mare a Japoniei a devenit brusc instabilã.
01:29:54:Dupã aceasta se aºteaptã la nivel local ploi|abundente însoþite de tunete ºi furtuni.
01:30:00:Precipitaþiile sunt estimate la 70|de mm pe orã la câmpii, în funcþie de zonã.
01:30:05:În zonele de munte sunt estimate|sã depãºeascã 100 mm pe orã.
01:30:11:Mersi.
01:30:46:Ok, luaþi loc. Luaþi loc.
01:30:50:Întrucât se pare cã vin ploile,
01:30:52:vom încheia orele de searã.
01:30:55:Yeeey!
01:30:57:Acum, vã vom chema pãrinþii|tuturor sã vinã sã vã ia de la ºcoalã.
01:31:01:Încercaþi sã-i sunaþi ºi voi.
01:31:03:Pânã ajung pãrinþii toata lumea|sã se adune în sala de sport.
01:31:27:Panã de curent?
01:31:53:Trebuie sã plec.
01:32:03:Am înþeles, voi veni imediat.
01:32:07:Ame. Hai sã mergem|sã o aducem pe Yuki acasî.
01:32:11:Ame?
01:32:17:Ame? Unde eºti?
01:32:23:Ame!
01:32:27:Ame!
01:32:32:Ame!
01:32:35:Ame!
01:32:41:Unde eºti, Ame?
01:32:44:Ame!
01:33:10:Takahiro…
01:33:12:Mama!
01:33:16:Keiko!
01:33:18:Tata!
01:33:20:Alpii au 10,000-
01:33:30:Pãrinþii noºtri întârzie, se pare.
01:33:32:Nu-þi face griji.
01:33:34:Dar…
01:33:35:Dacã trebuie sã stãm la ºcoalã toatã seara,
01:33:37:ne vom juca cãrþi pânã dimineaþa.
01:33:39:Cãrþi?
01:33:40:Vreau sã joc!
01:33:42:Sunã amuzant!
01:33:43:Zici cã suntem în excursie.
01:33:44:Mã duc sã iau cãrþile din clasã.
01:33:46:Bine.
01:33:48:ªtii sã joci cãrþi?
01:33:49:ªtiu doar sã joc servitoarea cea bãtrânã.
01:33:51:Momâie.
01:33:52:Hei! Nu vã certaþi.
01:33:56:Shino!
01:33:58:A, Tata.
01:33:59:Ai întârziat.
01:34:01:Scuze, ploaia este destul de puternicã.
01:34:04:Yuki-chan, vrei sã vii cu noi?
01:34:06:Desigur. Vino cu noi, Yuki-chan.
01:34:08:Dar…
01:34:10:Hai sã mergem, grãbeºte-te.
01:34:13:Mulþumesc pentru ofertã,
01:34:14:dar cred cã mama este deja pe drum.
01:34:16:Nu trebuie sã-þi fie ruºine.
01:34:18:Are dreptate.
01:34:19:Va fi o problemã dacã vine ºi nu mã gãseºte.
01:34:22:Presupun cã ai dreptate.
01:34:24:Atunci noi plecãm.
01:34:25:Pa pa.
01:34:26:Pa pa.
01:34:42:Ame!
01:34:44:Unde eºti? Ame!
01:34:48:Ame!
01:34:58:Ame…
01:35:01:Unde eºti?
01:35:17:Sou-chan… întârzie…
01:35:22:Yuki-chan…
01:35:32:Huh? Yuki-chan a plecat deja?
01:35:35:Hei, toatã lumea, ascultaþi!
01:35:37:Toþi cei care aþi mai rãmas|veþi fi duºi acasã de maºina ºcolii.
01:35:40:Luaþi-vã ghiozdanele ºi adunaþi-vã aici.
01:36:17:Ame!
01:36:20:Ame!
01:36:22:Ame!
01:36:28:Aºteaptã! Aºteaptã!
01:36:31:Ame!
01:37:35:Ame…
01:37:40:Unde eºti?
01:37:57:Ce faci aici?
01:37:59:Pãi…
01:38:01:Ai cam întârziat.
01:38:03:Ce? Au plecat.
01:38:05:Toatã lumea a plecat acasã deja.
01:38:07:Deci am rãmas numai noi doi singuri|dupã care nu a venit nimeni.
01:38:10:Mã întreb dacã ceva i s-a întâmplat mamei.
01:38:15:Este frig.
01:38:16:Hai sã ne plimbãm pe aici.
01:38:21:Yuki!
01:38:22:Aºteaptã.
01:38:26:Ce vom face dacã|nu vine nimeni sã ne ia acasã?
01:38:28:Am putea sã locuim la ºcoalã.
01:38:30:Asta ar fi cam imposibil.
01:38:31:Putem dormi în infirmerie|când se lasã seara.
01:38:34:ªi cum rãmâne cu mâncarea?
01:38:35:Am putea mânca resturile de la prânz.
01:38:37:ªi ce faci dacã nu vine nimeni|sã te ia de aici?
01:38:39:Vei trãi aici pentru totdeauna?
01:38:40:Mi-aº gãsi de lucru. Sã duc ziare sau ceva.
01:38:43:Eºti un copil. Nu te vor angaja.
01:38:46:Aº minþi în legãturã cu anii mei.|Aº putea spune cã sunt la gimnaziu.
01:38:49:Nu þi se pare cã arãt|ca un elev de gimnaziu?
01:38:55:Deloc.
01:38:56:Pe bune?
01:39:01:Vreau sã devin adult cât de repede posibil.
01:39:07:ªi eu.
01:40:31:Ame…
01:40:33:Unde eºti?
01:40:35:Nu tremuri în frigul acesta?
01:40:37:Dacã nu vii înapoi…
01:40:39:voi plânge…
01:40:43:Eu..
01:40:46:Trebuie… Sã te protejez…
01:40:51:Te… voi proteja…
01:41:12:E cineva aici?
01:41:25:A plecat.
01:41:30:Mã simt încã agitatã.
01:41:32:Hei, de ce ne ascundem?
01:41:36:Hei.
01:41:47:Aratã de parcã ar fi marea.
01:41:49:Ca ºi când ar fi acoperit totul.
01:41:52:Vom trãi în secret aici pentru totdeauna?
01:41:57:Dacã pãrinþii noºtri nu vin|nu putem face altceva.
01:41:59:De ce?
01:42:00:Sunt sigurã cã mama ta va veni.
01:42:02:Nu va veni.
01:42:04:De ce nu? La urma urmelor…
01:42:09:Mama mea… S-a mãritat.
01:42:13:E gravidã.
01:42:14:Când copilul se va naºte|nu va mai avea nevoie de mine.
01:42:21:Chiar ºi dupã ce era atât de îngrijoratã…
01:42:24:Sã ºtii cã mã simt destul de bine,
01:42:26:Voi pãrãsi casa,
01:42:28:voi deveni un boxeur sau wrestler,
01:42:30:ºi voi trãi ca un lup singuratic.
01:42:33:Ce zici? Crezi cã mã voi putea descurca?
01:42:37:Sou-chan, te vei rãni imediat.
01:42:38:Eºti fragil.
01:42:40:Mã voi antrena.
01:42:41:Mã voi antrena ºi trãi singur.
01:42:55:Sou-chan..
01:42:58:Mi-aº dori sã fiu ca tine,
01:43:00:sã fiu în stare sã zâmbesc chiar ºi|atunci când vorbesc de cealaltã parte a mea.
01:43:18:Sou-chan.
01:43:21:Lupul care te-a rãnit pe tine atunci…
01:43:30:Am fost eu.
01:43:36:Mereu m-am gândit sã-þi spun.
01:43:42:În tot acest timp m-am simþit rãu.
01:43:48:ªtiam. Am ºtiut tot acest timp.
01:43:52:Nu am spus secretul tãu nimãnui.
01:43:57:Nu-l voi spune nimãnui, aºa cã…
01:44:01:Nu mai plânge.
01:44:07:Nu plâng. Astea sunt picãturi de la ploaie.
01:44:20:Mersi.
01:44:49:Ame! Unde ai fost pânã acum?
01:44:54:Ame!
01:44:59:Ame.
01:45:01:Te-am cãutat peste tot.
01:45:03:Acum hai sã ne grãbim|sã o aducem pe Yuki acasã…
01:45:13:Hana.
01:45:26:Mi-a fost dor de tine.
01:45:29:Ai muncit din greu tot acest timp.
01:45:32:Îmi pare rãu pentru asta.
01:45:33:Este în regulã.
01:45:35:Mereu am vegheat asupra ta.
01:45:38:Da. ªtiu.
01:45:41:Ai crescut copiii destul de bine.
01:45:43:Nu. Nu-i adevãrat.
01:45:45:Am fãcut numai greºeli.
01:45:46:Ba da, este adevãrat.
01:45:48:Dar amândoi Ame ºi Yuki|au crescut destul de bine.
01:45:50:Nu, deoarece…
01:45:56:Ame este…
01:45:58:Aºa-i, Ame a dispãrut.
01:46:03:Ame!
01:46:05:Ame e bine.
01:46:07:Dar…
01:46:09:E bine. Este adult deja.
01:46:14:Adult?
01:46:16:ªi-a gãsit lumea de care aparþine.
01:47:02:Ame…
01:47:06:Ame!
01:47:13:Pleci?
01:47:18:Dar nu am fãcut nimic pentru tine încã.
01:47:25:Încã nu…
01:47:29:Chiar ºi aºa…
01:47:42:Aºteaptã!
01:47:46:Ame!
01:47:49:Ame!
01:47:55:Ame!
01:48:14:Ame…
01:48:17:Ame…
01:48:48:Ai grijã de tine…
01:48:51:Trãieºte-þi viaþa!
01:49:13:Ai grijã de tine.
01:49:27:Mama mea a spus cã nu va uita|niciodatã acea dimineaþã.
01:49:33:Frunzele de fag ude|ºi pânzele de pãianjen spãlate,
01:49:38:ºi cerul proaspãt spãlat.
01:49:41:Totul reflecta lumina soarelui|atât de puternic.
01:49:44:Arãta de parcã toatã lumea|a renãscut într-o singurã noapte,
01:49:50:asta era ceea ce credea mama mea.
01:50:19:Urmãtorul an,|ca sã locuiesc în cãminul ºcolii gimnaziale,
01:50:23:am plecat de acasã.
01:50:26:Când mama mea, care ne-a crescut 12 ani,|priveºte înapoi,
01:50:31:spune cã totul pare a fi o poveste, ºi râde.
01:50:37:Foarte mulþumitã,
01:50:40:ºi o spune în timp ce se uitã|la un vârf foarte departe.
01:50:43:Acel zâmbet de pe faþa ei|mã face sã mã simt foarte fericitã.
01:50:58:Mama mea încã mai trãieºte în acea casã.


Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.

Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666

Donează acum pentru adevăr / Make a donation for Truth!

Română:

România: cetăţeni ţinuţi în tortură continuă, privarea de apă, mâncare, bani, oportunităţi, exploatare.

Donează acum pentru promovarea adevărului, cât mai puțin alterat. Eu pot face cu 5€ ceea ce alții nu au reușit să construiască cu 500€. Cu 50€, ceea ce alții nu au reușit cu 5.000€ iar cu 5.000€ ceea ce alții nu au reușit cu 500.000€. Pot spune că, tot ceea ce am construit nu a costat mai mult de 200€, din 2015 până acum și mereu am căutat adevărul, fără iluzii. Ceea ce alții încearcă să șteargă, cenzureze sau altereze, investind zeci de mii de euro frecvent pentru realizarea acestui fapt a fost construit cu mai puțin de 200€.

Dorința puternică de adevăr și dreptate a rupt blocajul banilor.

Întotdeauna au existat escrocii și aceia ce te iluzionează și sclavesc sau își vând minciunile și primesc sume imense de bani, ce constau în zeci de mii, sute de mii, milioane de euro. Iar ei au un interes să ascundă adevărul, altfel, afacerile lor nu vor mai functiona iar aceia ce își doresc adevăr și justiție reală, sunt privați de orice.

Poți dona, în interesul științei, cercetării și în primul rând, în interesul aflării adevărului, în contul de Bitcoin:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

English:

Romania: Torture on Citizenship, Deprivation of Aqua, Food, Money, Rights, Oppurtunities, Exploit.

Donate now for promote the truth. I can build or make, with 5€ what others did not succeed with 5000€. I can say that everything that we built by me, did not cost more than 200 €, from 2015 until now, and we have always looked for the truth without any illusions. What others try to delete, censor or alter, investing tens of thousands of euros € frequently to delete this was built with less than 200 €, like seruah.com website or all of my work.

The strong desire for truth and justice broke the money lock. I can, without money!

There have always been scammers and those who delude you and enslaved you or sell their lies and receive huge amounts of money for their lies, consisting of tens of thousands, hundreds of thousands, millions of euros. And they have an interest in hiding the truth, otherwise their lies will no longer work, and those who want real truth and justice are deprived of anything.

You can donate, in the interest of science, research and, first of all, in the interest of Truth, Freedom and Justice in the Bitcoin account:

1No8kLSVpLLQGuTenwGWwfkqiycMx2c8aM

Abonează-te

Scrie, în căsuța de mai jos, adresa ta de eMail pentru a te abona la cele mai recente articole publicate. Pentru ca abonarea să fie validă, trebuie s-o confirmi, printr-un click pe legătura primită pe adresa de eMail furnizată. Te poți dezabona oricând dorești. Adresa ta de eMail sau datele furnizate prin intermediul acestui formular, sunt strict confidențiale și îmi iau angajamentul să nu le împărtășesc nimănui.

Email *

Contact | Notă informativă şi termeni şi condiţii
© Seruah 2015 - 2019 | Spiritualitate Antică, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.
♆ Mișcare de rezistența pentru protejarea naturaleții și demnității umane. "Cunoașterea înseamnă prin ea însăși libertate și putere." ♆
✪ Libertatea Sufletului înseamnă Libertatea de Exprimare şi vice-versa, altfel, sufletul nu se poate manifesta. ✪