subtitrare 02

Mahomed, profetul evreiesc

00:00:40:Acest lucru ar putea pãrea un basm,
00:00:42:s-ar putea sã te facã sã râzi.
00:00:46:Veþi spune cã ceva atât de ciudat|este imposibil.
00:01:28:Dar aceasta este cu siguranþã|povestea mamei mele.
00:01:35:Persoana de care mama mea s-a îndrãgostit,
00:01:38:a fost un om-lup.
00:02:05:Mama mea a fost studentã la o universitate|naþionalã de la periferia Tokyoului.
00:02:11:Bursa i-a acoperit taxele ºcolarizarii.
00:02:13:ºi în acelaºi timp lucra part-time|pentru cheltuielile de zi cu zi.
00:02:20:Cei ce sunt apreciaþi pentru|cunoºtintele lor în lumea asta,
00:02:23:mai mult ca sigur au o vastã cunoaºtere,|nu numai în propriul domeniu,
00:02:25:dar ºi în diverse alte domenii.
00:02:28:Cât despre adevãr, bunãtate, frumuseþe,
00:02:30:aceºtia nu au avut nicio informaþie despre Areté.
00:02:33:Într-o dimineaþã de varã, mama mea l-a vãzut pe tata pentru prima datã.
00:02:38:Purta un tricou cu un guler larg
00:02:40:luând notiþe fãrã un manual, doar un caiet.
00:02:45:Ea credea cã el este diferit de ceilalþi studenþi.
00:03:10:Te rog aºteaptã.
00:03:16:Acesta este biletul de participare.
00:03:18:Dacã nu-l semnezi ºi-l inapoiezi nu vei fi pus prezent.
00:03:21:ªi…
00:03:22:Eu…
00:03:23:Nu sunt un student aici.
00:03:25:Poftim?
00:03:26:Dacã sunt în plus nu am sã mai vin.
00:03:59:Cine-i ãla?
00:04:07:Te rog aºteaptã.
00:04:11:Nu ºtiu daca eºti un student sau nu,
00:04:14:dar la acel curs nu ai avut o carte, aºa cã m-am gândit cã îþi va fi un pic cam greu sã studiezi..
00:04:19:De ce nu o împãrþim pe a mea?
00:04:32:Bine aþi venit.
00:04:34:Va fi gata pânã vineri.
00:04:36:Vã mulþumim cã aþi trecut pe aici.
00:04:38:Ne pare rãu pentru aºteptare.
00:04:41:Bine aþi venit.
00:05:26:Sã fim atenþi cu aceasta.
00:05:36:Vino, pe aici.
00:05:39:Unde ar trebui sã pun asta?
00:05:50:Cuminte, cuminte. Intraþi.
00:05:52:Aici, vino.
00:05:53:Cele trei declaraþii din acest studiu au fost ale poetului Meletus,
00:05:57:un om important, cu forþa politicã puternicã numit Anytus,
00:06:00:ºi sofistul Lycon.
00:06:04:Reprezentantul a fost Melutus, dar Anytus a fost cel din spatele urmãririi penale.
00:06:31:Ce faci pentru a te distra?
00:06:34:Ce fel de mâncare îþi place?
00:06:36:Ce fel de persoanã iubeºti?
00:06:41:De ce te numeºti “Hana”?
00:06:44:Numele meu?
00:06:45:Da.
00:06:47:Când m-am nãscut florile cosmos din curtea din spate au înflorit.
00:06:51:Ei nu le-au plantat, ci înfloreau în mod natural.
00:06:55:Când tatãl meu le-a vãzut imediat s-a gândit:
00:06:58:“Îmi voi creºte copilul ca sã aibã un zâmbet frumos ca o floare, care nu va dispãrea.
00:07:02:Fie cã se va confrunta cu dificultãþi sau suferinþe,
00:07:04:vom zâmbi orice ar fi,
00:07:07:atunci vom putea depãºi aproape orice.”
00:07:14:De aceea, la înmormântarea tatãlui meu, am zâmbit tot timpul.
00:07:19:Rudele mele s-au gândit “ce imprudenþã”.
00:07:21:Asta m-a fãcut sã mã simt foarte supãratã.
00:07:27:Dar… poate chiar a fost o imprundenþã…
00:07:31:Nu, nu a fost.
00:07:36:Mã bucur.
00:08:05:Sunt aceleaºi apartamente multi-unitate, dar fiecare este diferit în interior.
00:08:09:Sunt case cu bani, ºi case fãrã bani,
00:08:12:case cu o familie numeroasã, ºi case cu o singurã persoanã,
00:08:16:case cu copii, ºi case cu bãtrâni.
00:08:31:Ar fi frumos sã am o casã.
00:08:34:Sã spun “Sunt acasã” când ajung.
00:08:36:Sã-þi scoþi pantofii, sã te speli pe faþã ºi pe mâini,
00:08:39:ºi sã te aºezi confortabil pe un scaun.
00:08:41:Asta ar fi grozav.
00:08:43:Aº construi un raft.
00:08:44:Sã-l umplu cu cãrþi ºi apoi sã construiesc alt raft.
00:08:48:Ai putea face ce vrei,
00:08:50:este casa ta.
00:08:57:Atunci eu voi spune “bine ai venit” când ajungi acasã.
00:09:11:Hana…
00:09:13:Da?
00:09:15:Este ceva ce aº vrea sã-þi spun…
00:09:19:Ascult.
00:09:21:Adevãrul este cã…
00:09:32:Hai sã facem asta din nou mâine.
00:09:34:Bine.
00:10:40:Hana…
00:10:44:Îmi pare rãu, Hana.
00:10:47:Am întârziat.
00:10:57:Este ceva ce nu am putut spune nimãnui.
00:11:00:Mi-a fost fricã,
00:11:02:deoarece s-ar putea sã mã pãrãseºti.
00:11:05:Dar ar fi trebuit sã-þi spun mai devreme.
00:11:08:Nu, ar fi trebuit sã-þi arãt.
00:11:10:Sã-mi arãþi?
00:11:11:Ai putea sã-þi închizi ochii pentru un moment?
00:11:20:Încã puþin.
00:11:29:Pot sã-i deschid acum?
00:12:00:Hana…
00:12:03:Ca ce arãt?
00:12:11:Transformarea în nopþile cu lunã plinã,
00:12:14:ºi atacând oamenii a fost doar o legendã.
00:12:18:Lumea e plinã de lucruri necunoscute pentru mine.
00:12:22:Da, asta e probabil ceea ce credea mama mea.
00:12:27:Te-am ºocat?
00:12:30:Ar trebui sã nu ne mai vedem?
00:12:33:Dar tremuri. Þi-e fricã?
00:12:36:Nu, nu-mi este fricã.
00:12:40:Pentru cã eºti tu.
00:12:53:Tatãl meu era un descendent al lupilor japonezi,
00:12:57:care au dispãrut în urmã cu aproximativ o sutã de ani,
00:13:00:ultimul fiind care a moºtenit un amestec de sânge de oameni ºi lupi.
00:13:06:Pãrinþii lui i-au spus, când era încã foarte tânãr, istoria distrugerii familiei lor.
00:13:12:Ei i-au spus cã adevãrul nu ar trebui sa fie descoperit, ºi au murit dupã.
00:13:17:Apoi a fost lãsat în grija rudelor, care nu ºtiau nimic despre asta,
00:13:20:a întâmpinat multe probleme ºi a crescut într-un adult.
00:13:23:A luat permisul de conducere ºi s-a mutat la oraº pentru a cãuta un loc de muncã.
00:13:28:Nu cunoºtea pe nimeni, ºi nu avea pe nimeni pe care sã se bazeze.
00:13:33:Pânã în acel moment el a avut grijã sã trãiascã în secret ºi ascuns.
00:13:37:Asta e ceea ce a spus tatãl meu.
00:15:38:<i>Inimã ºi Trup|Naºterea naturalã</i>
00:17:30:Mama m-a nãscut în acel apartament mic.
00:17:34:Era o zi cu zãpadã.
00:17:36:Fãrã un spital sau chiar ajutorul unei moaºe,
00:17:40:doar ei singuri…
00:17:42:Mama mea era foarte îngrijoratã,
00:17:46:dacã mã nãºteam ca un lup, medicii s-ar fi ºocat.
00:17:56:Mã bucur cã s-a nãscut în siguranþã.
00:17:58:Dar lucrurile abia acuma încep.
00:18:02:Oare ea va deveni un copil bun când va creºte?
00:18:04:Ea probabil va fi un copil foarte inteligent.
00:18:07:Mã întreb ce fel de adult va deveni.
00:18:09:Asistentã medicalã, profesoarã sau brutar,
00:18:12:eu vreau ca ea sã lucreze în domeniul care îi place.
00:18:15:Vreau sã o cresc fãrã sã experimenteze niciun fel de greutate,
00:18:17:sã devina un copil fericit ºi sãnãtos.
00:18:19:Vom veghea asupra ei pânã când va creºte.
00:18:23:Da.
00:18:40:Fratele meu mai mic a fost nãscut în primãvara anului urmãtor.
00:18:44:A fost o zi ploioasã.
00:18:47:Dintr-o datã, tatãl meu a dispãrut.
00:19:38:Nu ºtiu… la ce s-a gândit tatãl meu în acea zi.
00:19:43:A fost probabil instinctul de a vâna mâncare pentru copii în timpul serviciului.
00:19:48:El probabil voia sã-i dea mamei mele, care doar ce nãscuse, ceva nutritiv sã mãnânce.
00:21:56:Las copiii în grija ta.
00:22:00:Mama mea a auzit ca ºi când ar fi spus asta.
00:22:07:Lasã-i în grija mea.
00:22:09:Voi avea eu grijã de ei.
00:22:22:Dupã care nu-mi amintesc ca mama mea
00:22:25:sã se gândeascã la ceva serios.
00:22:28:Orez!
00:22:29:Îl pregãtesc acum. Aºteaptã puþin, Yuki.
00:22:31:Orez!
00:22:32:Încã puþin.
00:22:33:Orez!
00:22:34:Yuki!
00:22:37:Mi-a spus cã ori de câte ori mã supãram ºi mormãiam
00:22:40:blana mea creºtea ºi mã transformam într-un lup.
00:22:42:Oh, bãnuiesc cã nu am de ales.
00:22:44:Ia un biscuite înainte de prânz.
00:22:53:Se pare cã obiºnuiam sã mãnânc mult,
00:22:54:strigând ºi cãutând mâncare de dimineaþa pânã seara.
00:22:59:Eram foarte diferitã de fratele meu care mânca puþin ºi era firav.
00:23:05:Mama mea a renunþat la colegiu pentru a ne creºte.
00:23:08:De asemenea a trebuit sã renunþe ºi la locurile de muncã.
00:23:12:Asta a fost pe aproape.
00:23:16:Suma micã pe care tatãl nostru ne-a lãsat-o a fost de ajuns sã ne întreþinã.
00:23:29:Asta a fost aproape.
00:23:31:Mama noastrã era confuzã, se întreba ce sã facã,
00:23:34:sã ne lase sã trãim precum oamenii sau lupii.
00:23:38:Nu ºtia ce sã facã.
00:23:49:Oh doamne.
00:23:54:Nu este ca ºi când mama noastrã ar putea discuta cu vecinii,
00:23:57:aºadar ea a trebuit sã înveþe de una singurã din cãrþi.
00:24:02:Zi sau noapte, ea trebuia sã alãpteze 2 ore întregi.
00:24:04:Ori de câte ori sânii ei nu produceau lapte folosea lapte degresat în schimb.
00:24:10:<i>Condiþii de viaþã cu lupii</i>
00:24:21:Când nu îi era foame ºi plângea în continuu,
00:24:25:fãrã a ºti ce sã facã,
00:24:26:mama stãtea treazã toatã noaptea þinându-l în braþe ºi mângâind-l pe spate.
00:24:33:Din cauza aceea mama mea moþãia din când în când.
00:24:43:E în regulã.
00:24:45:Din cauza aceea ea mereu adormea,
00:24:47:chiar dacã îºi închidea ochii doar pentru o secundã.
00:24:52:Mama.
00:24:54:Da?
00:24:59:Problema era atunci când ne îmbolnãveam.
00:25:02:Yuki?
00:25:05:Yuki?
00:25:07:Yuki!
00:25:18:Nu ºtia ce sã facã, sã se ducã ori la pediatrie ori la veterinar…
00:25:23:Copilul meu a mâncat din greºealã agent de uscare.
00:25:26:Are 2 ani.
00:25:27:Da, a vomitat.
00:25:29:Nu era sânge.
00:25:31:Era “Silica Gel” scris pe etichetã.
00:25:33:Dar… Existã vreo complicaþie?
00:25:36:Huh? Apetitul ei?
00:25:39:Mi-e foame.
00:25:43:Înþeleg…
00:25:44:Este în regulã…
00:25:46:Mama regreta cã nu l-a întrebat pe tata cum a fost crescut când era mic.
00:25:52:Plimbare.
00:25:53:Yuki, asta e…
00:25:54:Plimbare!
00:25:55:Nu te-ai simþit prea bine în decursul zilelor ãstora,
00:25:57:aºa cã…
00:25:58:PLIMBARE!
00:25:59:Bine, Bine. Gee…
00:26:01:Acum, ascundeþi urechile.
00:26:06:Foarte bine, hai sã mergem la plimbare.
00:26:09:Dar ai grijã la urechi! Au apãrut iar!
00:26:14:Bine!
00:26:35:Bunã ziua. Cât de frumoasã.
00:26:37:Ce frumos, a spus cã eºti frumoasã.
00:26:44:Îmi pare rãu.
00:26:46:Nu…
00:26:55:Dar aia nu a fost singura problemã.
00:27:04:Cât crezi cã este ceasul? Înceteazã cu gãlãgia!
00:27:08:Îmi pare foarte rãu.
00:27:09:În fiecare searã este la fel, pentru numele lui Dumnezeu!
00:27:12:Îmi pare foarte rãu pentru asta.
00:27:14:Învaþã-i niºte disciplinã!
00:27:19:Gata, gata. Este în regulã.
00:27:42:Este scris în contract cã animalele nu au voie în apartament.
00:27:46:Nu avem niciun animal.
00:27:47:Nu minþi.
00:27:49:Vom afla dacã ai sau nu.
00:27:51:Înþelegi? Dacã faci ceea ce vrei,
00:27:53:eºti binevenitã sã pleci în altã parte.
00:28:00:De la centrul de consultare pentru copii?
00:28:01:Da, vecinii sunt îngrijoraþi ca nu cumva copiii sã fie în pericol.
00:28:06:Ce vreþi sã spuneþi?
00:28:07:Cercetarea noastrã aratã cã copiii dumneavoastrã nu au avut un control medical
00:28:11:ºi nu au trecut pe la imunizare, aºa este?
00:28:13:Este în regulã. Sunt sãnãtoºi.
00:28:16:Dacã se poate, am dori mãcar sã ne uitãm puþin la ei.
00:28:20:Ei bine, asta-i…
00:28:21:Este doar pentru puþin.
00:28:22:Este doar pentru a confirma dacã ceea ce spuneþi este adevãrat.
00:28:25:Nu se poate.
00:28:27:Dacã o þineþi tot aºa va trebui sã vã suspectãm de neglijarea copiilor.
00:28:31:Vã rog plecaþi!
00:29:12:Mai încet!
00:29:14:Auziþi.
00:29:16:Ce este, mami?
00:29:18:Ce vreþi sã faceþi de acum înainte?
00:29:20:Sã fiþi oameni sau lupi?
00:29:27:Mã gândeam sã ne mutãm,
00:29:30:undeva unde poþi alege ce vrei sa fii.
00:29:52:De când am început sã fac recomandãri imobiliare la primãrie,
00:29:55:câteodatã primimi cereri de la oameni care vor sã trãiascã la þarã,
00:29:58:dar nu rezistã mult.
00:30:00:Pentru cã nu este nimic aici, dupã cum vezi.
00:30:03:Cea mai apropiatã ºcoalã elementara ºi spital sunt la 30 minute cu maºina de aici,
00:30:06:iar dacã sunt la gimnaziu, sunt 2 ore ºi jumãtate cu maºina sau trenul.
00:30:09:Asta înseamnã 5 ore dus-întors!
00:30:11:Chiar dacã spui cã vrei sã-þi creºti copiii într-un mediu bun…
00:30:16:Spun cã tot oraºul este mai convenabil.
00:30:36:E uriaºã…
00:30:38:Chiar dacã chiria aici este egalã cu zero,
00:30:40:preþul pentru reparaþii este exorbitant.
00:30:43:Întrucât este o casã abandonatã…
00:30:45:Ah, este în regulã, poþi intra încãlþatã.
00:30:47:Acest loc este practic dãrãpãnat.
00:30:51:Dar cel puþin electricitatea funcþioneazã.
00:30:54:ªi apa încã nu a secat.
00:30:55:Iar lucrurile din hangar le poþi folosi.
00:30:58:Ãla este un teren, nu?
00:30:59:Da, dar nu poþi conta sã te întreþii în acest loc.
00:31:02:Animalele coboarã de pe munte ºi stricã câmpurile.
00:31:05:Chiar dacã te strãdui sã creºti legume, vor fi mâncate.
00:31:09:Casele din zona asta devin goale din cauzã cã
00:31:11:oamenii din zona asta sunt alungaþi de fiare.
00:31:13:Atunci vecinii?
00:31:14:Vecinii? Nu vei da de nici un om dacã nu cobori de pe munte.
00:31:19:Ai dori sã vezi o altã casã?
00:31:21:În zona satului ar fi mai convenabil…
00:31:23:O cumpãr.
00:31:24:Ce?
00:31:25:Voi cumpãra casa asta.
00:31:28:De ce?
00:31:30:Unde suntem?
00:31:31:În casa noastrã cea nouã.
00:31:44:Este înclinat!
00:31:50:Bunã, furnicilor!
00:31:55:Ce este asta?!
00:32:02:Hop! Hop!
00:32:10:Ajutor!
00:32:14:Deci? Vã place?
00:32:17:Îmi place!
00:32:19:Hai sã mergem înapoi.
00:32:27:A spus cã vrea o casã unde sã nu locuiascã nimeni în apropiere.
00:32:31:Era puþin excentricã.
00:32:33:ªi soþul ei?
00:32:34:Cine ºtie?
00:32:35:ªi veniturile?
00:32:36:Cine ºtie?
00:32:37:Cum se va descurca sã-ºi hrãneascã copiii ºi pe ea atunci?
00:32:40:Domnule Nirasaki!
00:32:42:Vã rog fiþi bun cu ei!
00:32:59:3… 2…
00:33:37:Uite, uite. Mamã, uite!
00:33:45:Vino jos. Vino jos. Aici.
00:33:48:Aici, vino. aici.
00:34:14:Ame, 4 ani
00:34:15:Yuki, 5 ani
00:34:53:Vã mulþumesc.
00:34:54:Te mai aºteptãm.
00:35:01:Bunã seara.
00:35:06:Hei, vino aici.
00:35:07:Este acea femeie despre care se vorbeºte?
00:35:33:De acum înainte va trebui sã încep sã salvez banii cât de mult se poate.
00:35:36:S-a-l-v-e-z?
00:35:38:Asta înseamnã cã va trebui sã încep sã fac lucruri precum plantarea legumelor.
00:35:44:Te voi ajuta ºi eu!
00:35:47:Aºteptaþi aici, bine?
00:35:48:Bine.
00:35:54:Voi cumpãra astea.
00:35:55:Sigur.
00:35:56:ªi astea.
00:35:59:Yuki!
00:36:01:Yuki ºi Ame, faptul cã voi sunteþi lupi este micul nostru secret.
00:36:06:Da.
00:36:07:Dacã vã veþi transforma în lupi,
00:36:09:toatã lumea va fi ºocatã.
00:36:11:De aceea nu ar trebui sã vã transformaþi în lupi în faþa celorlalþi.
00:36:14:Bine? Îmi promiteþi?
00:36:16:Am înþeles.
00:36:18:Încã ceva.
00:36:19:Dacã veþi întâlni vreun animal ce coboarã de pe munte,
00:36:21:nu fiþi aroganþi cu el.
00:36:23:De ce?
00:36:25:Deoarece îl va face pe tatãl vostru trist.
00:36:27:Da? Aþi înþeles?
00:36:29:Am înþeles!
00:36:31:“Nu te vom ierta!” au spus sãtenii supãraþi alergându-l pe lup cu armele lor.
00:36:33:“Îmi pare rãu! Nu voi mai face asta” striga lupul în timp ce fugea.
00:37:04:De ce?
00:37:05:Într-adevãr?
00:37:10:Hei! Scuzaþi-mã.
00:37:12:Huh?
00:37:14:Pot sã iau eu frunzele cãzute din pãdure?
00:37:17:Ce?
00:37:19:Frunzele cãzute.
00:37:20:Nu trebuie sã întrebi pe nimeni ca sã le poþi lua.
00:37:24:Vã mulþumesc foarte mult.
00:37:28:Cât timp va mai rezista oare?
00:37:30:O sã înceapã sã se plângã cã nu sunt magazine sau locuri pentru karaoke cât de curand.
00:37:34:Nu mã îndoiesc.
00:37:49:De data asta cu siguranþã.
00:37:51:Mama…
00:37:55:Ame! Ce s-a întâmplat?
00:37:56:A fost o pisicã.
00:37:58:Chiar dacã este lup, a fost bãtut de o pisicã care pusese ochii pe el fiind slab.
00:38:01:Astea sunt doar zgârieturi. Nu este nimic.
00:38:03:Nu va rezista foarte mult dacã va rãmâne aºa!
00:38:04:Yuki.
00:38:05:Mã iei în braþe?
00:38:08:Vei fi bine. Stai liniºtit.
00:38:09:Yuki nu va pierde niciodatã, nici în faþa unui mistreþ!
00:38:12:Ai vãzut un mistreþ?
00:38:13:Da! De asemenea am vãzut ºi o maimuþã ºi o caprã sãlbaticã.
00:38:16:Dar nu am fost speriatã deloc!
00:38:17:A fost amuzant când am început sã le alerg ºi ele au fugit!
00:38:20:De asemenea-
00:38:21:Yuki.
00:38:22:De asemenea, când am facut pipi…
00:38:24:Adu-þi aminte,
00:38:25:nu ar trebui sã acþionezi arogant în faþa celorlalte animale.
00:38:28:Dar…
00:38:28:Te rog.
00:38:32:Biiiine.
00:38:35:Mulþumesc.
00:38:36:Poþi sã mã mângâi din nou?
00:38:40:Este totul în regulã, totul este bine.
00:38:44:Dar cu siguranþã…
00:38:47:Cum devine un copil de lup adult?
00:38:53:Yuki! Aºteaptã.
00:38:55:Ia-mã în braþe.
00:38:57:Deja?
00:38:57:Sunteþi lenþi. Grãbiþi-vã!
00:39:01:Lupii încep sã vâneze la 4 luni dupã ce se nasc.
00:39:05:Mai întâi încep cu animalele mici precum ºobolanii.
00:39:09:Când cresc mai mari, ei fac echipã cu lupii adulþi ºi…
00:39:12:Echipã!
00:39:13:Nu vreau…
00:39:14:Nu voiam nici eu.
00:39:19:Nu vã duceþi prea departe.
00:39:21:Bine.
00:39:24:Hei, hai sã mergem acasã.
00:39:25:Ame.
00:39:27:Crezi cã aceastã plantã sãlbaticã este comestibilã?
00:39:29:Hm…
00:39:47:L-am prins!
00:39:55:Te-am prins!
00:40:02:Aici, uite Ame.
00:40:13:Este în regulã. Totul va fi bine.
00:40:15:Mamã! Uite, uite!
00:40:17:Este un cormoran.
00:40:18:Este un flux de partea cealaltã ºi…
00:40:22:Mamã…
00:40:25:De ce sunt lupii întotdeauna cei rãi?
00:40:28:Este din cauza… acelei cãrþi?
00:40:32:Toatã lumea îl urãºte ºi este omorât la sfârºit.
00:40:36:De aceea eu…
00:40:37:Nu vreau sã fiu lup.
00:40:43:Înþeleg.
00:40:44:Dar…
00:40:46:Mama ta iubeºte lupii.
00:40:48:Chiar dacã toatã lumea îi urãºte,
00:40:51:mama ta e prietena lor, voi fi mereu de partea lor.
00:41:03:Mama. Maama.
00:41:06:Ce s-a întâmplat?
00:41:08:Se ofilesc iar.
00:41:15:O boalã?
00:41:16:La toate?
00:41:18:Nu se poate…
00:41:19:Mama.
00:41:21:Ce se va întâmpla cu noi acum?
00:41:28:Nu sunt bunã de nimic. Mama ta mai are de învãþat.
00:41:32:Mã vei ajuta iar?
00:41:35:Da.
00:41:36:Mersi.
00:41:41:Fugi înãuntru.
00:41:42:Sigur.
00:41:44:Bunã seara.
00:41:46:Mã gândeam sã trec pe la tine sã te salut,
00:41:48:dar cu toatã agitaþia…
00:41:50:Sã-þi creºti singur mâncarea este dificil, nu?
00:41:53:Chiar dacã am fãcut tot ce spunea în cãrþi, tot eºuez.
00:41:56:Dar acesta este un loc grozav, nu-i aºa?
00:41:59:Plin de naturã.
00:42:01:Ce este atât de natural?
00:42:02:Ce ai plantat azi nu va creºte mâine, aºa-i?
00:42:07:Nu conteazã de câte ori le plantezi, mereu este la fel.
00:42:09:Nu este asta ceea ce gândeºti?
00:42:11:Asta-i…
00:42:13:Nu mai zâmbi.
00:42:15:De ce zâmbeºti?
00:42:17:Zâmbitul nu te va ajuta cu nimic.
00:42:35:Acel om este înfricoºãtor.
00:42:37:Nu. Nu ºtiu cum sã fac asta ºi sunt fãrã speranþã.
00:42:42:Chiar dacã eºti un adult?
00:42:46:Regret cã nu l-am întrebat pe tatãl tãu mai multe chestii.
00:43:02:Ce rãu este. Foarte rãu.
00:43:03:Bunã ziua.
00:43:05:Um…
00:43:06:Þine. Asta este pentru tine.
00:43:08:Ce sunt astea?
00:43:09:Seminþe de cartof.
00:43:10:ªi le plantez în grãdinã?
00:43:14:Ce altceva ai putea face cu ele?
00:43:16:Am auzit cã bãtrânul acela þi-a spus ceva, dar nu lãsa sã te afecteze.
00:43:19:Aia este personalitatea sa.
00:43:21:Nu, aia a fost vina mea.
00:43:25:Bunã ziua!
00:43:28:Îmi pare rãu.
00:43:30:Nu-i nicio problemã.
00:43:33:Þine.
00:43:40:Domnule Nirasaki.
00:43:42:Vã mulþumim pentru seminþele de cartof.
00:43:44:Plãnuieºti sã strici seminþele?
00:43:53:Începe din nou de la pãmânt.
00:44:03:Nu trebuie sã sapi aºa.
00:44:06:Îmi pare rãu.
00:44:17:Er… Cum rãmâne cu fertilizarea?
00:44:19:Ai ars frunzele alea uscate acolo?
00:44:21:Da.
00:44:21:Atunci nu ai nevoie.
00:44:33:Când termini, sapã solul ºi aici.
00:44:35:Nu este nevoie sã mã întind atât de departe.
00:44:37:Este doar pentru mine ºi copiii mei sã avem ce mânca.
00:44:43:Nu m-ai auzit?
00:44:47:Am auzit.
00:45:10:Fã niºte rânduri.
00:45:14:Da.
00:45:17:Lasã mai mult spaþiu între ele.
00:45:20:Da.
00:45:23:Este prea scãzut, fã-le mai înalte.
00:45:25:Da.
00:46:07:Într-o sãptãmânã, planteazã astea cu partea tãiatã în jos.
00:46:10:Nu adãuga apã sau altceva, lasã-le aºa.
00:46:14:Um… Mulþumesc cã m-aþi învãþat atâtea…
00:46:35:Mamã, eºti în regulã?
00:46:48:Bunã ziua.
00:46:50:Vino puþin.
00:46:51:Huh?
00:46:51:Este în regulã, doar vino puþin.
00:46:53:Hm?
00:46:54:Este în regulã, vino.
00:47:00:Hei, tu.
00:47:01:Da?
00:47:03:Acesta este muºeþel iar aceasta este varzã,
00:47:05:dacã le plantezi împreunã o sã þinã la distanþã insectele.
00:47:08:Nu, nu-l asculta!
00:47:09:Toatã lumea ºtie cã trebuie sã plantezi þelina cu varza.
00:47:11:Este greºit.
00:47:12:Pentru începãtori este bine sã înceapã aºa.
00:47:13:Nu, nu, nu.
00:47:14:Muºeþelul va potoli pofta de mâncare?
00:47:17:Va trebui sã le plantezi pe undeva pe aici, nu foarte adânc.
00:47:20:Greºeºti.
00:47:21:Trebuie sã îmbibi gaura cu apã mai întâi-.
00:47:23:Nu, nu.
00:47:24:Poþi adãuga apa mai târziu, mai întâi trebuie plantate.
00:47:26:Greºit, greºit, greºit.
00:47:28:Trebuie doar sã presari puþin îngrãºãmânt, uite aºa.
00:47:30:Dacã pui prea mult vei atrage insectele.
00:47:33:Nu. Dã-mi mie aia.
00:47:34:Fii mai îndrãzneaþã.
00:47:35:Greºit.
00:47:37:Trebuie sã pui doar puþin.
00:47:38:Treburile vor merge prost dacã te iei dupã el.
00:47:40:Dacã se ia dupã tine, vrei sa spui!
00:47:41:Ce?
00:47:42:Ce?!
00:47:45:Oþet de lemn?
00:47:46:Este un lichid condensat de fum generat de producþia de mangal.
00:47:48:Apoi,la aceasta se adaugã excrementele de pasãre tratate.
00:47:51:Mulþumesc pentru tot.
00:47:53:Nu, nu ai de ce.
00:47:54:Sunt sigurã cã te-am surprins dând buzna dintr-o datã.
00:47:57:Oh, nu.
00:47:58:Trebuie sã fie cam neplãcut sã locuieºti într-un loc nefamiliar, aºa este?
00:48:00:Nu am ºtiut nimic, aºa cã a trebuit sã studiez mereu.
00:48:03:Mulþi s-au mutat aici din oraº,
00:48:05:dar mereu s-au dat bãtuþi ºi au plecat înapoi acasã.
00:48:07:Au fost alþii la fel de tineri ca mine?
00:48:09:Nu, nu, toþi erau oameni în vârstã care s-au pensionat.
00:48:12:Este amuzant când îi vezi cât de fragili mintal sunt.
00:48:17:Eu ar trebui sã fiu ultima persoanã sã spunã acest lucru,
00:48:19:dar aici nu este cel mai uºor loc sã trãieºti.
00:48:22:Canalizarea este rea.
00:48:24:Iar când ninge, ninge nu glumã.
00:48:26:Va trebui sã ne ajutãm unul pe celãlalt.
00:48:30:Am crezut cã tu eºti tipul de persoanã care nu socializezi cu vecinii.
00:48:33:Aici nu sunt foarte multe mame tinere.
00:48:36:Aºa cã este foarte liniºtitor sã mai avem una printre noi.
00:48:38:Întreabã orice vrei sã afli.
00:48:39:Pãi, atunci…
00:48:41:Ce? Trãieºti din economii?!
00:48:44:Da, dar în viitorul apropiat se vor epuiza.
00:48:46:Este cam greu sã-þi gãseºti de lucru.
00:48:49:Toatã lumea îºi lasã copiii la grãdiniþã ºi se duc sã munceascã.
00:48:55:Ce fel de loc este “grãdiniþa”?
00:48:58:De ce Yuki ºi Ame nu merg acolo?
00:49:00:Asta e din cauza…
00:49:01:Yuki vrea sã meargã la grãdiniþã!
00:49:02:Nu se poate.
00:49:03:Mã voi duce!
00:49:04:Nu se poate!
00:49:04:voi merge! voi merge! voi merge! voi merge!
00:49:07:voi merge! voi merge! voi merge! voi merge!…
00:49:10:VOI MERGE!
00:49:11:Vreau sã merg la grãdiniþã, vreau!
00:49:13:vreau! vreau! vreau!
00:49:15:Yuki, grãbeºte-te ºi mãnâncã mâncarea.
00:49:18:ªtiu cã este din cauza secretului nostru.
00:49:20:Dar voi fi atentã.
00:49:23:Înþelege…
00:49:25:Voi fi atentã.
00:49:36:Y- Yuki…
00:49:37:Hana-chan, þi-ai cumpãrat un câine?
00:49:39:Ah, err… pãi…
00:49:42:Acela nu este un lup?
00:49:45:Hei, dragã! Este un lup!
00:49:47:Nu fi ridicolã, nu mai existã lupi în Japonia.
00:49:50:Acela este o corciturã de ciobãnesc german ºi încã ceva.
00:49:52:Nu-i aºa, Hana-chan? Nu am dreptate?
00:49:54:Aºa-i, nu?
00:49:55:Poftim? Câinele a dispãrut.
00:49:57:Doamna Nirasaki, bunã ziua.
00:49:59:Oh, Yuki-chan.
00:50:01:Ce sociabilã eºti tu astãzi.
00:50:02:Hainele tale sunt la fel ca ale câinelui.
00:50:05:Nu-i aºa cã este drãguþã?
00:50:08:Y- Yuki…
00:50:15:S-a întamplat ceva, Hana-chan?
00:50:38:Bunã ziua!
00:50:41:Bunã ziua!
00:50:50:Mã întreb oare unde este domnul Nirasaki…
00:50:52:Au crescut destul de frumos.
00:50:55:Datoritã ajutorului din partea tuturor.
00:50:56:Rãdãcinile noastre au fost distruse, aºadar acestea ne vor ajuta.
00:50:59:Ce vreþi sã spuneþi prin distruse?
00:51:00:Un mistreþ.
00:51:01:Aici, þine astea.
00:51:03:Atât de multe!?
00:51:04:Mistreþii ãºtia…
00:51:06:Mulþumesc, am sã le iau cu plãcere.
00:51:08:În aceastã dimineaþã, fãrã sã facã vreun zgomot, a sãpat peste tot.
00:51:12:Se pare ca în acest an a mers atât de departe, pânã la câmpul de orez a lui Sakei.
00:51:15:Aici, acestea sunt în schimb. Este greu.
00:51:17:Hana-chan, numai pãmântul tãu nu a fost atacat de animale.
00:51:21:Acesta este un miracol pentru zona asta.
00:51:23:Poate este vreun truc la mijloc?
00:51:25:Nu, nu am fãcut nimic.
00:51:27:Toþi am vrea sã ºtim.
00:51:28:Ce înseamnã “truc”?
00:51:30:Pipi!
00:51:31:Yuki-chan este plinã de viaþã.
00:51:35:Poate o fi…
00:51:36:Ce?
00:51:38:Nu… nu este nimic.
00:51:41:Mulþumesc.
00:51:43:Nicio problemã. Este în schimbul cartofilor.
00:51:44:A trecut atâta timp de când nu am mai avut ouã.
00:51:46:Ce bine sã aud asta.
00:51:47:Anunþã-mã dacã rãmâi fãrã.
00:51:50:Oh.
00:51:51:Ce drãguþ este.
00:51:53:Huh?
00:51:54:Huh?
00:51:57:Dar este atât de mare. Nu-l pot accepta.
00:51:59:Nu-i nicio problemã. Pentru puþin.
00:52:01:Este de la un bãtrân care îl avea în hangarul sãu.
00:52:03:Da, dar…
00:52:04:Ia-l.
00:52:05:În plus, dacã ne întoarcem cu el acel bãtrân se va supãra.
00:52:08:“Bãtrân”?
00:52:09:“Hana-chan în sus”, “Hana-chan în jos”, a îmbãtrânit.
00:52:12:S-a îndrãgostit total de tine.
00:52:13:El are peste 90 de ani.
00:52:15:Dar atunci când încearcã sã ajute pe cineva, îi implicã pe toþi…
00:52:18:Idiotule!
00:52:19:Nu ar trebui sã spui lucruri ca astea.
00:52:22:Asta e…
00:52:38:În sfârºit am înþeles de ce terenul a trebuit mãrit.
00:52:48:Nu-mi place.
00:52:50:Huh?
00:52:51:De ce întotdeauna trebuie sã zâmbeºti aºa?
00:52:58:Nu mai râde!
00:53:03:Ce este atât de amuzant?
00:53:15:Chiar dacã m-am mutat aici ca sã scap de ochii lumii…
00:53:20:În final am ajuns sã fiu ajutatã de toatã lumea din sat.
00:53:25:A fost greu la început,
00:53:28:dar cumva simt cã aº putea merge mai departe.
00:53:40:Suuper!
00:56:46:M- ma- mama!
00:56:50:Ame!
00:56:51:Mama, Ame est-!
00:56:54:M- mama!
00:56:58:Ame!
00:57:01:Ame! Ame!
00:57:05:Ame!
00:57:07:M- a- mama…
00:57:09:Ame!
00:57:11:mama…
00:57:27:Ame…
00:57:28:Ame!
00:57:31:Ame!
00:57:33:Deschide ochii, Ame!
00:57:34:Deschide ochii!
00:57:36:Ame!
00:57:38:Ame! Ame!
00:57:40:Deschide ochii…
00:57:44:Ame…
00:57:47:Mama… mã sufoci…
00:57:49:Ame!
00:57:51:Vezi,
00:57:53:am gãsit un kingfisher.
00:57:55:Era foarte frumos acel kingfisher.
00:57:58:Astãzi pânã ºi eu am simþit nevoia sã prind unul.
00:58:03:Nu ºtiu de ce,
00:58:04:dar m-am simþit complet diferit faþã de obicei.
00:58:07:Nu mi-a fost fricã.
00:58:09:M-am simþit ca ºi când aº fi putut face orice.
00:58:12:ªi apoi…
00:58:16:De ce plângi?
00:58:19:Ce facem aici?
00:58:27:Mai târziu mama a spus cã nu a fost niciodatã atât de speriatã în viaþa ei.
00:58:33:Dupã acea întâmplare, Ame,
00:58:35:s-a transformat într-o persoanã complet diferitã.
00:58:43:În momentul în care acea lungã iarnã s-a sfârºit iar primãvara se apropia,
00:58:46:voiam sã merg ºi eu la ºcoala primarã la fel ca toatã lumea, era inevitabil.
00:58:51:Aºadar, ca sã o conving pe mama,
00:58:53:am început sã urmez fiecare comandã.
00:58:56:Mulþumitã de purtarea mea în sfârºit, puteam sã merg.
00:58:59:Totuºi…
00:59:00:Nu conteazã ce se întâmplã…
00:59:02:Nu mã voi transforma în lup!
00:59:03:ªtiu asta deja.
00:59:05:Este o promisiune.
00:59:06:Mã pot descurca.
00:59:07:Atunci repetã dupa mine “trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:10:Ce-i asta?
00:59:11:Este o vrajã care te va împiedica sã te transformi în lup.
00:59:13:Vrajã?
00:59:15:Tu spui “trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:19:“trei..”
00:59:20:“cadouri, trei caracatiþe.”
00:59:23:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:31:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:36:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:39:Grãbeºte-te!
00:59:41:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:44:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:48:“trei cadouri, trei caracatiþe”.
00:59:59:A fost pentru prima datã în viaþa mea când m-au înconjurat atât de mulþi oameni.
01:00:04:Chiar dacã am vrut sã mã duc atât de mult,
01:00:07:când am ajuns acolo nu eram sigurã dacã mã voi putea integra.
01:00:14:Dar aia a fost doar începutul.
01:00:19:Tatã, am plecat.
01:00:21:Pe mai târziu!
01:00:23:Sã ai un drum plãcut, ai grijã.
01:00:25:Da.
01:00:32:Shino-chan! Bunã dimineaþa.
01:00:33:Buna dimineaþa, Yuki-chan.
01:00:34:Þi-am pãstrat un loc.
01:00:35:Mulþumesc.
01:00:37:Clasa întâi
01:00:39:Binee, cine ºtie rãspunsul la asta?
01:00:41:Eu! eu! eu! eu! eu!
01:00:45:Hei, nu fugi!
01:00:47:Yuki-chan!
01:00:52:Yuki-chan, te susþinem!
01:00:56:Eºti rapidã.
01:00:57:Uimitor, Yuki-chan.
01:00:58:Numai tu poþi face asta!
01:01:01:Mulþumesc foarte mult.
01:01:02:Mult noroc.
01:01:03:Locuri de muncã – Part-time
01:01:07:Asta e…
01:01:09:Natura Observatorul de pãdure Niikawa este în cãutarea unui cercetãtor asistent.
01:01:13:Sate istorice natura
01:01:21:Îmi pare rãu pentru aºteptare.
01:01:23:Mergem?
01:01:24:Eu sunt observatorul pãdurii, Tendo.
01:01:26:Bine aþi venit la Observatorul pãdurilor Niikawa.
01:01:29:Mulþumim de invitaþie.
01:01:32:Sã protejeze pãdurea nu este singurul lucru pe care un observator trebuie sã-l ia în seamã,
01:01:37:ei studiazã împrejurãrile, studiazã câmpul ºi apãrã de braconieri vieþuitoarele sãlbatice.
01:01:41:Acestea sunt cele 3 angajãri importante pe care le îndeplinim cu ajutorul voluntarilor.
01:01:45:Activitaþile noastre ocupã mult pãmânt,
01:01:47:un specialist trebuie sã fie în acelaºi timp competent la toate.
01:01:51:Totuºi cãutam oamenii care sã ajute ca ºi asistenþi pe aceºti specialiºti.
01:01:57:Dar sã fim sinceri,
01:01:59:salariile sunt destul de mici.
01:02:02:În viitor poþi avea ca scop sa fii un observator al naturii,
01:02:05:dar ai nevoie de ºcoalã pentru asta iar cheltuielile pentru pregãtire sunt doar complicaþii.
01:02:10:Chiar ºi liceenii sunt mai bine plãtiþi cu ora la jobul lor part-time.
01:02:13:Cu toate acestea…
01:02:16:Mai vrei locul de muncã?
01:02:19:Er…
01:02:20:Am auzit cã aveþi un lup aici…
01:02:26:Este un lup de est.
01:02:28:Este cam tãcut.
01:02:30:Din cauza vârstei.
01:02:33:Preºedinte de consiliu, aþi putea…
01:02:35:Scuzã-mã pentru un moment.
01:02:45:Încântatã de cunoºtinþã.
01:02:46:Am venit deoarece este ceva ce aº vrea sã te întreb.
01:02:48:Acest copil este fiul unui lup.
01:02:50:Tatãl sãu a murit.
01:02:52:Sunt mama sa,
01:02:54:dar nu ºtiu cum sã cresc un pui de lup.
01:02:57:Ce ai fãcut ca sã devii un lup adult?
01:03:03:Poþi sã-mi spui te rog cum ai crescut în sãlbãticie?
01:03:19:Ah, îmi pare rãu pentru asta.
01:03:22:O persoana bogatã a avut permisiunea sã îl pãstreze ºi sã-l creascã.
01:03:26:Dar când a murit nu a lãsat niciun îngrijitor, aºa cã l-au adus la noi.
01:03:30:Se pare cã s-a nascut într-un zoo la Moscova.
01:03:33:Nu este un animal sãlbatic?
01:03:35:Este cam rar sã vezi un lup sãlbatic la zoo.
01:03:38:Majoritatea sunt nãscuþi la zoo ºi trimiºi la un alt zoo mai târziu.
01:03:42:Pe lângã faptul cã multe animale sãlbatice precum pãsãrile sau ratonii rãniþi sunt aduºi aici.
01:03:46:Dupã aceea noi ne ocupãm de îngrijirea lor.
01:03:52:Va trebui sã merg în fiecare zi acolo,
01:03:54:dar vei veni cu mine, aºa-i?
01:03:58:Cât timp lucrez am sã te învãþ orice,
01:04:01:despre naturã sau munte.
01:04:05:Asta a fost pentru prima datã când am vãzut unul.
01:04:07:Un lup?
01:04:09:ªi tata a fost aºa?
01:04:11:Nu. Deloc.
01:04:13:Bun.
01:04:14:De ce?
01:04:16:Deoarece acel lup arãta cam singur.
01:04:22:Aº fi vrut sã-mi întâlnesc tatãl.
01:04:27:ªi mama ta vrea sã-l revadã.
01:04:31:Iar cu asta, dupã ce mama ºi-a gãsit un loc de muncã,
01:04:34:am suferit un impact mare.
01:04:37:Fumiko-chan, aratã foarte bine.
01:04:38:A ta e mai draguþã, Keno-chan.
01:04:40:Am gãsit un trifoi cu patru foi.
01:04:42:ªi eu!
01:04:43:Yuki-chan!
01:04:44:Tu ai gãsit ceva?
01:04:46:Daa.
01:04:47:Uite!
01:04:50:Pentru amuzament am prins un ºarpe mic ºi mi l-am încolãcit pe mânã
01:04:53:dar am aflat cã nicio altã fatã de la ºcoalã nu face asta.
01:04:56:Uite, acestea sunt bijuteriile mamei mele.
01:04:58:Ce frumoase!
01:04:59:Am primit asta la ultima zi de naºtere a mea.
01:05:02:Ce drãguþ!
01:05:04:Yuki-chan, aratã-ne comorile tale!
01:05:06:Sigur!
01:05:06:ªi, ce este înãuntru?
01:05:08:Priveºte.
01:05:11:Am aflat cã nu exista fete
01:05:13:care sã colecþioneze craniile ºi oasele animalelor mici precum reptilele.
01:05:19:“Fetelor nu le plac chestiile astea”, am realizat.
01:05:22:Mi-a fost atât de ruºine încât m-am îngrijorat.
01:05:27:Aºa cã m-am decis:
01:05:29:De acum înainte mã voi comporta ca o fatã, elegant ºi graþios.
01:05:38:Nu mai râde!
01:05:39:Mã simt chiar stresatã!
01:05:41:Ar trebui sã faci ceea ce simþi, Yuki.
01:05:44:Nu vreau ca ceilalþi sã creadã cã sunt o ciudatã.
01:05:47:Se pare cã nu am de ales, trebuie sã te ajut.
01:05:55:Îmi aduc aminte cã m-am simþit foarte fericitã când mama
01:05:59:a început sã-mi croiascã o rochiþã nouã.
01:06:03:Mulþumitã rochiþei nu m-am mai simþit datã la o parte.
01:06:05:Începusem sã mã înþeleg mult mai bine cu ceilalþi.
01:06:08:Bunã dimineaþa!
01:06:08:Neaþa!
01:06:09:Rochiþa ta este superbã, Yuki-chan!
01:06:12:Este fantasticã!
01:06:13:Pot spune cã aceastã rochiþã m-a salvat.
01:06:17:Anul urmãtor a fost foarte greu sã-l aducem pe Ame la ºcoalã.
01:06:21:Ascultã!
01:06:22:Este “3 cadouri, 3 caracatiþe”.
01:06:27:ªcoala e în partea asta!
01:06:37:Felicitãri pentru ca aþi intrat la ºcoalã, clasa întâi!
01:06:42:Înþelegeþi-va bine, clasa a doua!
01:06:48:Toatã lumea în spirit mare, clasa întâi!
01:06:52:Þintiþi nota cea mai mare, clasa a 2-a!
01:06:56:Înþelegeþi-vã bine, clasa a 2-a!
01:07:13:Mereu zâmbind, clasa a 3-a.
01:07:16:Adu-þi aminte de cei 7 ani de acasã, clasa a 3-a!
01:07:21:Þinteºte cât mai sus cu prietenii tãi, clasa a patra!
01:07:27:Mereu dã tot ce poþi, clasa a 3-a!
01:07:44:Bunã dimineaþa.
01:07:45:Oh, Ame-kun este astãzi liber de la ºcoalã?
01:07:47:Nu.
01:07:48:Deci chiuleºti?
01:07:49:Da.
01:07:52:Poþi veni aici când vrei tu.
01:07:54:Îmi pare rãu pentru deranj.
01:07:57:Acesta este centru de cercetare.
01:07:59:Aici poþi vedea o broascã de munte cu coadã.
01:08:03:Hana-chan! Poþi sã ne ajuþi puþin?
01:08:05:Siigur!
01:08:20:Puteþi sã mã ascultaþi puþin?
01:08:21:Lãsaþi-mã sã vi-l prezint pe noul vostru coleg.
01:08:23:Numele lui este Fujii Souhei-kun.
01:08:25:Deci, prezintã-te singur.
01:08:27:Sunt Fujii. Îmi pare bine sã vã cunosc.
01:08:29:ªi nouã.
01:08:34:Auzi, ai vreun câine?
01:08:36:Huh? De ce întrebi?
01:08:38:Pãi, miroºi ca un animal cu blanã.
01:08:43:Nu am nici unul.
01:08:43:Pe bune? Este cam ciudat.
01:08:45:Eram sigur cã ai un câine.
01:08:48:Ce vrei?
01:08:50:Ah, nu, este doar mirosul.
01:08:52:Miros? A ce?
01:08:53:Probabil este doar în imaginaþia mea.
01:09:08:Oare care o fi…
01:09:09:În regulã, asta este!
01:09:11:Ooh, glumeºti?
01:09:16:Yuki-chan.
01:09:16:Vino ºi tu. Souhei-kun este chiar amuzant.
01:09:21:Trebuie sã înapoiez cartea aceasta.
01:09:24:Care-i problema ei?
01:09:26:Nu este de obicei aºa.
01:09:29:Hei, Yuki. Ascultã…
01:09:32:Yuki, ascultã…
01:09:35:Hei, Yuki!
01:09:36:Yuki!
01:09:38:Hei, Yuki!
01:09:41:Fii sincerã cu mine!
01:09:45:Ce?
01:09:46:Þi-am fãcut ceva?
01:09:49:Nu, nu mi-ai fãcut nimic.
01:09:50:Atunci nu mã agreezi cã sunt nou aici?
01:09:52:Asta este?
01:09:53:Þi-am spus cã nu este asta.
01:09:55:Atunci de ce mã eviþi?
01:09:56:Nu te evit.
01:09:58:“3 cadouri, 3 caracatiþe.”
01:10:02:“Trei..”
01:10:02:Hei!
01:10:05:Aºteaptã!
01:10:06:“3 cadouri, 3 caracatiþe.”
01:10:24:Nu te apropia!
01:10:26:Hei, tu.
01:10:26:Nu te apropia!
01:10:29:Ce faci?!
01:10:30:Nu mã atinge!
01:10:31:Yuki!
01:10:33:Yuki!
01:10:48:Hana-chan. Telefonul.
01:10:50:Mersi.
01:10:53:Alo.
01:11:07:Îmi pare rãu sã te sun în mijlocul orelor de muncã.
01:11:12:ªtii cât de mult sânge i-a curs de la cap?
01:11:14:A fost doar urechea mea.
01:11:16:Yuki.
01:11:18:Nu conteazã ce o întreb cã nu-mi rãspunde.
01:11:24:Chiar l-ai lovit tu?
01:11:29:Þi-ai cerut scuze?
01:11:34:Cere-i scuze.
01:11:37:Cere-i scuze acum.
01:11:51:Îmi pare rãu.
01:11:54:Nu am cuvinte pentru ce s-a întâmplat.
01:11:56:În plus, mama lui Souhei-kun…
01:11:59:Poliþa de asigurare a ºcolii va plãti factura spitalului…
01:12:02:Nu-mi spune cã ai impresia cã vei scãpa doar cu „îmi pare rãu”?
01:12:06:Ce se va întâmpla dacã doamne fereºte devine surd?
01:12:09:Ce face un copil este responsabilitatea pãrinþilor!
01:12:12:Crezi cã dacã iþi vinzi casa sau faci împrumuturi va acoperi asta?!
01:12:16:Pãi, în orice caz nu s-a întâmplat asta, aºa cã…
01:12:18:Ce te face sã crezi cã ãsta este cazul?
01:12:20:Dacã nu asculþi va trebui sã…
01:12:21:Un lup.
01:12:25:A fost un lup cel ce m-a lovit.
01:12:29:A fost un lup.
01:12:30:Souhei. Ce vrei sã spui cu asta?
01:12:34:Souhei…
01:12:36:Souhei?
01:12:37:Nu au prins încã vinovatul.
01:12:39:Nu, s-a comportat cam ciudat în ultima vreme.
01:12:42:Nu, Yuki-chan nu face aºa ceva.
01:12:44:Este clar cã ea a fost.
01:12:47:Aa venit profesorul…
01:12:58:Ce a pãþit Souhei-kun?
01:12:59:A plecat mai devreme.
01:13:01:Cum aºa?
01:13:02:Pentru cã s-a lovit.
01:13:04:Cum s-a lovit?
01:13:05:Pãi, vedeþi…
01:13:07:Cine l-a lovit?
01:13:09:Pãi…
01:13:10:Yuki-chan!
01:13:11:Yuki-chan.
01:13:12:ªtiam eu.
01:13:13:Ea a fost?
01:13:14:Sunt un detectiv.
01:13:15:Înceteazã cu asta!
01:13:15:Liniºte! Clasã, liniºte!
01:13:22:Nu a funcþionat…
01:13:24:Vraja, nu conteazã de câte ori am repetat-o.
01:13:30:Ar… Trebui sã mã exmatriculeze.
01:13:35:Nu vom mai putea locui în casa aia?
01:13:41:Îmi pare rãu…
01:13:45:Îmi pare rãu!
01:13:51:Mama…
01:13:52:Îmi pare rãu!
01:13:54:Gata, gata.
01:14:39:Souhei-kun?
01:14:49:O hârtie tiparitã. De la Souhei-kun.
01:15:10:De la Souhei-kun.
01:15:24:Souhei-kun.
01:15:27:Astãzi este la Shino-chan acasã sã se joace.
01:15:30:Înþeleg.
01:15:33:Aºteaptã puþin.
01:15:45:Locuieºti cam departe, aºa-i?
01:15:47:Mulþumesc cã vii în fiecare zi.
01:15:52:Nu-mi place cã Yuki nu mai vine la ºcoalã deloc.
01:15:57:Ai spus, la timpul acela,
01:15:59:“Un lup m-a lovit”, nu-i aºa?
01:16:02:Ce-ai vrut sã zici prin asta?
01:16:04:Aia a fost… vreau sã spun..
01:16:07:nu mã vei crede, dar…
01:16:10:Pentru un moment cu siguranþã era un lup acolo.
01:16:13:Pânã sã îmi dau seama, m-a lovit.
01:16:15:De aceea am spus cã a fost un lup.
01:16:19:Ceea ce înseamnã cã nu este vina lui Yuki.
01:16:21:Dar toatã lumea îmi spune cã bat câmpii…
01:16:26:Înþeleg…
01:16:29:Pot sã te mai întreb ceva?
01:16:31:Urãºti lupii?
01:16:37:Nu chiar.
01:16:41:Nici eu.
01:17:02:Hei…
01:17:04:Vrei sã vezi?
01:17:11:Nu este super?
01:17:13:Vrei sã atingi?
01:17:21:Nu te doare?
01:17:22:Mã mãnâncã puþin.
01:17:28:Sã mergem!
01:17:33:Am plecat.
01:17:35:Unde te duci?
01:17:37:La învãþãtorul meu.
01:17:38:Cine este învãþãtorul tãu?
01:17:39:Profesorul meu este… profesorul meu.
01:17:42:Înþeleg.
01:17:43:Vei fi bine de unul singur?
01:17:45:Da.
01:17:46:Ai grijã.
01:17:47:Sigur.
01:17:48:Nu sta prea târziu.
01:17:50:Sigur.
01:17:55:Unde este Yuki-chan?
01:17:56:A plecat la ºcoalã astãzi.
01:17:58:Este minunat. Dar Ame-chan?
01:18:01:Câteodatã se duce, câteodatã nu.
01:18:03:Asta e bine pentru el.
01:18:05:Bãieþii care nu se duc la ºcoalã încã de la ºcoala primarã sunt promiþãtori.
01:18:09:Edison ºi eu eram la fel.
01:18:11:Din nou vorbeºte prostii.
01:18:13:Acum cã mi-am adus aminte, cine trãieºte pe munte?
01:18:16:Pe munte?
01:18:16:Ame a spus cã se duce la profesorul sãu,
01:18:19:am crezut cã zice de Domnul Nirasaki dar…
01:18:21:Cine ºtie.
01:18:23:Nu cred cã este cineva care sã urce pe munte pe vremea asta ocupatã cu recoltele.
01:18:28:Profesorul meu ºtie orice.
01:18:30:Totul despre munte.
01:18:32:Nu credeam cã te vei înþelege bine cu oamenii în vârstã…
01:18:36:Data viitoare adu-l acasã.
01:18:37:Vreau sã-i mulþumesc cã are grijã de tine, pe lângã…
01:18:40:Profesorul meu nu se vede cu oamenii.
01:18:42:El nu coboarã de pe munte precum mistreþii sau urºii.
01:18:47:Dar cred cã va vrea sã te cunoascã.
01:19:06:Învãþãtorul meu are grijã de toatã zona asta.
01:19:12:Mulþumesc cã mereu ai grijã de Ame.
01:22:05:Baia e gata, poþi sã vii.
01:22:07:Vreau sã te duc ºi pe tine la profesorul meu, Yuki.
01:22:09:Îmi improvizez tehnica de vânãtoare.
01:22:12:Existã un ºiretlic sã poþi fugi foarte repede prin pãdure.
01:22:14:Existã de asemenea ºi o cale sã citeºti pe pãmânt.
01:22:17:Am învãþat foarte multe.
01:22:19:Lucruri precum sã gãseºti fluxuri sau sã citeºti vremea,
01:22:21:de asemenea despre teritorii cum sã le respecþi.
01:22:25:Nu voi merge.
01:22:26:De ce?
01:22:27:ªi de ce nu mai vii la ºcoalã?
01:22:29:Pentru cã pe munte e mult mai amuzant.
01:22:31:Mai sunt atât de multe lucruri pe care trebuie sã le învãþ.
01:22:33:E mai bine sã nu le înveþi.
01:22:35:De ce?
01:22:35:Doar vino înapoi la ºcoalã!
01:22:39:Nici gând.
01:22:40:De ce?
01:22:41:Pentru cã sunt un lup.
01:22:42:Eºti om.
01:22:43:Sunt lup.
01:22:49:M-am decis, nu am sã mã mai transform în lup vreodatã.
01:22:51:De ce?
01:22:53:Cum aºa?
01:22:54:Deoarece sunt om!
01:22:56:Ai înþeles? Sunt OM!
01:22:57:De ce spui asta?
01:22:58:Eºti stresant „de ce”, de ce”.
01:23:00:Yuki, eºti lup.
01:23:01:Chiar dacã eºti un lup, tu…
01:23:03:Taci din gurã!
01:23:04:Nu ºtii nimic!
01:23:05:Ce?!
01:23:07:Nu te voi ierta niciodatã dacã nu vii mâine la ºcoalã.
01:23:09:Nu vin!
01:23:10:Atunci nu te voi ierta!
01:23:11:ªi eu nu voi merge!
01:23:19:Vrei sã te bat?
01:23:21:Ce?
01:23:22:Ce este gãlãgia asta?
01:23:25:Yuki! Ame!
01:23:33:Opriþi-vã!
01:23:50:Încetaþi, Yuki! Ame!
01:24:11:Yuki! Ame!
01:24:21:Ame?
01:24:50:Amândoi Yuki ºi Ame au început sã meargã pe drumuri separate.
01:24:56:În loc sã mã simt fericitã ºi plinã de speranþã,
01:24:59:de ce mã simt aºa de nesigurã pe mine?
01:25:04:Spune-mi, de ce?
01:25:15:Ultima mea vacanþã de varã din viaþa de ºcoalã elementarã
01:25:18:a fost plinã de ploi.
01:25:21:Ame a început sã meargã mult mai des pe munte.
01:25:26:Aceste ploi grele,
01:25:27:o sã-i afecteze învãþãtorul ºi pãmântul.
01:25:31:Se pare cã era foarte îngrijorat în privinþa asta.
01:26:00:Ame!
01:26:04:Unde ai fost tot acest timp?
01:26:06:Eºti rece.
01:26:07:Aºteaptã, o sã pregãtesc baia pentru tine.
01:26:10:Profesorul meu… ºi-a rãnit piciorul ºi nu mai poate merge.
01:26:13:S-ar… putea sã moarã cât de curând.
01:26:19:Cineva trebuie sã-l înlocuiascã
01:26:21:ºi sã facã ceea ce a fãcut el pânã acum.
01:26:27:Ame!
01:26:29:Nu te mai duce pe munte.
01:26:31:Bine? Tu ai doar 10 ani.
01:26:34:Eºti doar un copil.
01:26:35:Chiar dacã la 10 ani un lup este adult, tu eºti…
01:26:51:Te rog.
01:26:53:Nu te mai duce pe munte.
01:26:56:Este dorinþa… mamei tale…
01:27:03:acum, acum.
01:27:07:Hei! Paseazã!
01:27:10:Shindo, paseazã!
01:27:12:Aici, paseazã!
01:27:13:Fiindcã veni vorba, ºtiai?
01:27:14:Ce sã ºtiu?
01:27:15:I-am auzit pe pãrinþii mei când vorbeau…
01:27:18:Da?
01:27:19:Mama lui Souhei-kun…
01:27:20:Se va cãsãtori.
01:27:22:Pe bune!?
01:27:23:Cum aºa?
01:27:24:Pentru cã este frumoasã!
01:27:26:Atunci Souhei-kun va avea un tatã vitreg.
01:27:28:Ce frumos!
01:27:29:Dar ºtii, Souhei-kun nu ºtie|nimic despre asta, spuneau ei.
01:27:32:Pe bune? De ce? De ce?
01:27:35:- Pe bune?|- Da.
01:27:37:Ãsta este secretul nostru.
01:27:40:Foarte bine! A intrat! Yay!
01:27:44:Care este scorul?
01:27:45:Nu cred!
01:27:46:Yey…
01:28:38:Bunã dimineaþa.
01:28:40:Astãzi vremea va fi bunã dimineaþa,
01:28:42:dar dupã-amiazã vor fi ploi grele.
01:28:45:Este umed azi.
01:28:51:Yuki.
01:28:52:Stai acasã azi.
01:28:55:Stai cu mama.
01:28:57:De ce?
01:28:58:Vei pierde maºina.
01:29:00:Da.
01:29:02:Ar trebui sã vii ºi tu.
01:29:04:Am plecat.
01:29:05:Ne vedem mai târziu.
01:29:06:…dupã o zi atât de frumoasã va ploua.
01:29:09:Fulgere s-ar putea sã aparã în unele pãrþi.
01:29:12:Pentru sud-vest, este o zi cu soare|urmatã de picãturi de ploaie.
01:29:15:Ame.
01:29:18:Ame!
01:29:24:Hai înãuntru.
01:29:30:Problema te intreabã cum calculezi distanþa|pe care o parcurge o pasãre în 3 ore.
01:29:34:Pentru început înþelegeþi ce înseamnã|dacã ne miºcãm cu viteya de 70 km/h?
01:29:38:70km/h.
01:29:40:Asta înseamnã distanþa pe care pasãrea|o poate parcurge zburând o orã întreagã.
01:29:43:Deci dacã ea zboarã pentru o orã|ar putea acoperi distanþa de 70 km…
01:29:48:Condiþiile atmosferice deasupra zonei de|mare a Japoniei a devenit brusc instabilã.
01:29:54:Dupã aceasta se aºteaptã la nivel local ploi|abundente însoþite de tunete ºi furtuni.
01:30:00:Precipitaþiile sunt estimate la 70|de mm pe orã la câmpii, în funcþie de zonã.
01:30:05:În zonele de munte sunt estimate|sã depãºeascã 100 mm pe orã.
01:30:11:Mersi.
01:30:46:Ok, luaþi loc. Luaþi loc.
01:30:50:Întrucât se pare cã vin ploile,
01:30:52:vom încheia orele de searã.
01:30:55:Yeeey!
01:30:57:Acum, vã vom chema pãrinþii|tuturor sã vinã sã vã ia de la ºcoalã.
01:31:01:Încercaþi sã-i sunaþi ºi voi.
01:31:03:Pânã ajung pãrinþii toata lumea|sã se adune în sala de sport.
01:31:27:Panã de curent?
01:31:53:Trebuie sã plec.
01:32:03:Am înþeles, voi veni imediat.
01:32:07:Ame. Hai sã mergem|sã o aducem pe Yuki acasî.
01:32:11:Ame?
01:32:17:Ame? Unde eºti?
01:32:23:Ame!
01:32:27:Ame!
01:32:32:Ame!
01:32:35:Ame!
01:32:41:Unde eºti, Ame?
01:32:44:Ame!
01:33:10:Takahiro…
01:33:12:Mama!
01:33:16:Keiko!
01:33:18:Tata!
01:33:20:Alpii au 10,000-
01:33:30:Pãrinþii noºtri întârzie, se pare.
01:33:32:Nu-þi face griji.
01:33:34:Dar…
01:33:35:Dacã trebuie sã stãm la ºcoalã toatã seara,
01:33:37:ne vom juca cãrþi pânã dimineaþa.
01:33:39:Cãrþi?
01:33:40:Vreau sã joc!
01:33:42:Sunã amuzant!
01:33:43:Zici cã suntem în excursie.
01:33:44:Mã duc sã iau cãrþile din clasã.
01:33:46:Bine.
01:33:48:ªtii sã joci cãrþi?
01:33:49:ªtiu doar sã joc servitoarea cea bãtrânã.
01:33:51:Momâie.
01:33:52:Hei! Nu vã certaþi.
01:33:56:Shino!
01:33:58:A, Tata.
01:33:59:Ai întârziat.
01:34:01:Scuze, ploaia este destul de puternicã.
01:34:04:Yuki-chan, vrei sã vii cu noi?
01:34:06:Desigur. Vino cu noi, Yuki-chan.
01:34:08:Dar…
01:34:10:Hai sã mergem, grãbeºte-te.
01:34:13:Mulþumesc pentru ofertã,
01:34:14:dar cred cã mama este deja pe drum.
01:34:16:Nu trebuie sã-þi fie ruºine.
01:34:18:Are dreptate.
01:34:19:Va fi o problemã dacã vine ºi nu mã gãseºte.
01:34:22:Presupun cã ai dreptate.
01:34:24:Atunci noi plecãm.
01:34:25:Pa pa.
01:34:26:Pa pa.
01:34:42:Ame!
01:34:44:Unde eºti? Ame!
01:34:48:Ame!
01:34:58:Ame…
01:35:01:Unde eºti?
01:35:17:Sou-chan… întârzie…
01:35:22:Yuki-chan…
01:35:32:Huh? Yuki-chan a plecat deja?
01:35:35:Hei, toatã lumea, ascultaþi!
01:35:37:Toþi cei care aþi mai rãmas|veþi fi duºi acasã de maºina ºcolii.
01:35:40:Luaþi-vã ghiozdanele ºi adunaþi-vã aici.
01:36:17:Ame!
01:36:20:Ame!
01:36:22:Ame!
01:36:28:Aºteaptã! Aºteaptã!
01:36:31:Ame!
01:37:35:Ame…
01:37:40:Unde eºti?
01:37:57:Ce faci aici?
01:37:59:Pãi…
01:38:01:Ai cam întârziat.
01:38:03:Ce? Au plecat.
01:38:05:Toatã lumea a plecat acasã deja.
01:38:07:Deci am rãmas numai noi doi singuri|dupã care nu a venit nimeni.
01:38:10:Mã întreb dacã ceva i s-a întâmplat mamei.
01:38:15:Este frig.
01:38:16:Hai sã ne plimbãm pe aici.
01:38:21:Yuki!
01:38:22:Aºteaptã.
01:38:26:Ce vom face dacã|nu vine nimeni sã ne ia acasã?
01:38:28:Am putea sã locuim la ºcoalã.
01:38:30:Asta ar fi cam imposibil.
01:38:31:Putem dormi în infirmerie|când se lasã seara.
01:38:34:ªi cum rãmâne cu mâncarea?
01:38:35:Am putea mânca resturile de la prânz.
01:38:37:ªi ce faci dacã nu vine nimeni|sã te ia de aici?
01:38:39:Vei trãi aici pentru totdeauna?
01:38:40:Mi-aº gãsi de lucru. Sã duc ziare sau ceva.
01:38:43:Eºti un copil. Nu te vor angaja.
01:38:46:Aº minþi în legãturã cu anii mei.|Aº putea spune cã sunt la gimnaziu.
01:38:49:Nu þi se pare cã arãt|ca un elev de gimnaziu?
01:38:55:Deloc.
01:38:56:Pe bune?
01:39:01:Vreau sã devin adult cât de repede posibil.
01:39:07:ªi eu.
01:40:31:Ame…
01:40:33:Unde eºti?
01:40:35:Nu tremuri în frigul acesta?
01:40:37:Dacã nu vii înapoi…
01:40:39:voi plânge…
01:40:43:Eu..
01:40:46:Trebuie… Sã te protejez…
01:40:51:Te… voi proteja…
01:41:12:E cineva aici?
01:41:25:A plecat.
01:41:30:Mã simt încã agitatã.
01:41:32:Hei, de ce ne ascundem?
01:41:36:Hei.
01:41:47:Aratã de parcã ar fi marea.
01:41:49:Ca ºi când ar fi acoperit totul.
01:41:52:Vom trãi în secret aici pentru totdeauna?
01:41:57:Dacã pãrinþii noºtri nu vin|nu putem face altceva.
01:41:59:De ce?
01:42:00:Sunt sigurã cã mama ta va veni.
01:42:02:Nu va veni.
01:42:04:De ce nu? La urma urmelor…
01:42:09:Mama mea… S-a mãritat.
01:42:13:E gravidã.
01:42:14:Când copilul se va naºte|nu va mai avea nevoie de mine.
01:42:21:Chiar ºi dupã ce era atât de îngrijoratã…
01:42:24:Sã ºtii cã mã simt destul de bine,
01:42:26:Voi pãrãsi casa,
01:42:28:voi deveni un boxeur sau wrestler,
01:42:30:ºi voi trãi ca un lup singuratic.
01:42:33:Ce zici? Crezi cã mã voi putea descurca?
01:42:37:Sou-chan, te vei rãni imediat.
01:42:38:Eºti fragil.
01:42:40:Mã voi antrena.
01:42:41:Mã voi antrena ºi trãi singur.
01:42:55:Sou-chan..
01:42:58:Mi-aº dori sã fiu ca tine,
01:43:00:sã fiu în stare sã zâmbesc chiar ºi|atunci când vorbesc de cealaltã parte a mea.
01:43:18:Sou-chan.
01:43:21:Lupul care te-a rãnit pe tine atunci…
01:43:30:Am fost eu.
01:43:36:Mereu m-am gândit sã-þi spun.
01:43:42:În tot acest timp m-am simþit rãu.
01:43:48:ªtiam. Am ºtiut tot acest timp.
01:43:52:Nu am spus secretul tãu nimãnui.
01:43:57:Nu-l voi spune nimãnui, aºa cã…
01:44:01:Nu mai plânge.
01:44:07:Nu plâng. Astea sunt picãturi de la ploaie.
01:44:20:Mersi.
01:44:49:Ame! Unde ai fost pânã acum?
01:44:54:Ame!
01:44:59:Ame.
01:45:01:Te-am cãutat peste tot.
01:45:03:Acum hai sã ne grãbim|sã o aducem pe Yuki acasã…
01:45:13:Hana.
01:45:26:Mi-a fost dor de tine.
01:45:29:Ai muncit din greu tot acest timp.
01:45:32:Îmi pare rãu pentru asta.
01:45:33:Este în regulã.
01:45:35:Mereu am vegheat asupra ta.
01:45:38:Da. ªtiu.
01:45:41:Ai crescut copiii destul de bine.
01:45:43:Nu. Nu-i adevãrat.
01:45:45:Am fãcut numai greºeli.
01:45:46:Ba da, este adevãrat.
01:45:48:Dar amândoi Ame ºi Yuki|au crescut destul de bine.
01:45:50:Nu, deoarece…
01:45:56:Ame este…
01:45:58:Aºa-i, Ame a dispãrut.
01:46:03:Ame!
01:46:05:Ame e bine.
01:46:07:Dar…
01:46:09:E bine. Este adult deja.
01:46:14:Adult?
01:46:16:ªi-a gãsit lumea de care aparþine.
01:47:02:Ame…
01:47:06:Ame!
01:47:13:Pleci?
01:47:18:Dar nu am fãcut nimic pentru tine încã.
01:47:25:Încã nu…
01:47:29:Chiar ºi aºa…
01:47:42:Aºteaptã!
01:47:46:Ame!
01:47:49:Ame!
01:47:55:Ame!
01:48:14:Ame…
01:48:17:Ame…
01:48:48:Ai grijã de tine…
01:48:51:Trãieºte-þi viaþa!
01:49:13:Ai grijã de tine.
01:49:27:Mama mea a spus cã nu va uita|niciodatã acea dimineaþã.
01:49:33:Frunzele de fag ude|ºi pânzele de pãianjen spãlate,
01:49:38:ºi cerul proaspãt spãlat.
01:49:41:Totul reflecta lumina soarelui|atât de puternic.
01:49:44:Arãta de parcã toatã lumea|a renãscut într-o singurã noapte,
01:49:50:asta era ceea ce credea mama mea.
01:50:19:Urmãtorul an,|ca sã locuiesc în cãminul ºcolii gimnaziale,
01:50:23:am plecat de acasã.
01:50:26:Când mama mea, care ne-a crescut 12 ani,|priveºte înapoi,
01:50:31:spune cã totul pare a fi o poveste, ºi râde.
01:50:37:Foarte mulþumitã,
01:50:40:ºi o spune în timp ce se uitã|la un vârf foarte departe.
01:50:43:Acel zâmbet de pe faþa ei|mã face sã mã simt foarte fericitã.
01:50:58:Mama mea încã mai trãieºte în acea casã.


Accesând acest site web ești de acord cu termenii și condițiile - notă informativă & termeni și condiții.
Satanism-Spiritual-Seruah-Hail-Satan-666
Contact | Notă legală | Arhivă Bucuria lui Satan / Joy of Satan Archive | Securitate și IT
© Seruah 2015 - 2017 | Spiritualitate și Satanism Spiritual, meditații, puterile minții și ale sufletului, expunerea / demascarea Noii Ordini Mondiale.